Уж­го­родсь­кий по­ло­го­вий бу­ди­нок

Uzhhorod Maternity Hospital

Zdorovye - - CONTENTS -

УМПБ розта­шо­ва­ний в чу­до­во­му ма­льов­ни­чо­му ку­точ­ку за­хід­ної Украї­ни в со­няч­но­му За­кар­пат­ті в м. Уж­го­род, на кор­доні з чо­тир­ма єв­ро­пейсь­ки­ми краї­на­ми: Ру­мунією, Угор­щи­ною, Сло­вач­чи­ною, По­льщею.

Са­ме Уж­го­род сла­вить­ся своєю непо­втор­ною най­дов­шою в Єв­ро­пі алеєю японсь­ких са­кур та маг­нолій, які цвітуть в квіт­ні та трав­ні ніж­ни­ми ро­же­ви­ми пе­люст­ка­ми та ра­ду­ють міс­це­вих жи­телів, а та­кож при­ва­блю­ють ве­ли­ку кіль­кість ту­ри­стів.

Уж­го­родсь­кий по­ло­го­вий бу­ди­нок роз­по­чав свою ро­бо­ту у 1947 ро­ці і до 1977 ро­ку, зна­хо­ди­вся по­ряд із об­лас­ною клініч­ною лікар­нею. З 1950 по 1959 рік за­ві­ду­вав ка­фед­рою аку­шер­ства і гі­не­ко­ло­гії Уж­го­родсь­ко­го універ­си­те­ту і вод­но­час був де­ка­ном ліку­валь­но­го фа­куль­те­ту Ми­ко­ла Сер­гій­о­вич Бак­шеєв — українсь­кий ра­дянсь­кий аку­шер-гі­не­ко­лог, док­тор ме­дич­них на­ук (з 1951 ро­ку), про­фе­сор (з 1952 ро­ку), член-ко­ре­спон­дент АМН СРСР (з 1966 ро­ку).

З 1977 ро­ку УМПБ, піс­ля зве­ден­ня кор­пу­су Уж­го­родсь­кої місь­кої клініч­ної лікар­ні, став під­розді­лом остан­ньої, а у 1994 ро­ці пе­рей­шов у су­час­ний єв­ро­пейсь­кий кор­пус, де про­до­в­жує свою ро­бо­ту і за­раз.

Хо­ча офі­ційне «на­род­жен­ня» су­час­ної аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­ної служ­би на За­кар­пат­ті від­бу­лось знач­но рані­ше, у да­ле­ко­му 1894 ро­ці, ко­ли про­фе­сор Ан­дрій Но­вак на ба­зі те­пе­ріш­ньої За­кар­патсь­кої об­лас­ної клініч­ної лікар­ні (яка, до-речі, гор­до но­сить йо­го ім’я) від­крив пер­ші аку­шерсь­кі ліж­ко­міс­ця.

Будів­ниц­тво сьо­год­ніш­ньо­го цен­тру аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­ної служ­би об­ласті бу­ло роз­по­ча­то на по­чат­ку 90-х ро­ків. За 4 ро­ки бу­ло зве­де­но будів­лю, яка від­по­ві­дає всім су­час­ним світо­вим стан­дар­там на­дан­ня аку­шерсь­кої до­по­мо­ги. До при­кла­ду, при­міт­ним є те, що за­клад збу­до­ва­ний у фор­мі три­лис­ни­ка, що доз­во­ляє кож­но­му кри­лу, за по­тре­би, бу­ти ізо­льо­ва­ним і функ­ціо­ну­ва­ти ав­то­ном­но.

З 2005 ро­ку Уж­го­родсь­кий місь­кий по­ло­го­вий бу­ди­нок ві­до­кре­ми­вся від Уж­го­родсь­кої місь­кої цен­траль­ної клініч­ної лікар­ні і з то­го ча­су, фак­тич­но, є ліку­валь­но-про­філак­тич­ним за­кла­дом 3-го рів­ня ак­ре­ди­та­ції, що на­дає ста­ціо­нар­ну аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­ну та нео­на­то­ло­гіч­ну до­по­мо­гу в місті та об­ласті із за­сто­су­ван­ням ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­ної апа­ра­ту­ри, ін­стру­мен­тарію,

об­лад­нан­ня та ви­ко­ри­стан­ням су­час­них ефек­тив­них ме­то­дик діа­гно­сти­ки, ліку­ван­ня, ро­до­до­по­мо­ги. Цим по­яс­нюєть­ся і рівень на­ван­та­жен­ня за­кла­ду: чверть усіх немо­в­лят об­ласті на­род­жуєть­ся са­ме тут.

За­клад яв­ляє со­бою по­туж­ну струк­ту­ру, яка за­без­пе­чує ам­бу­ла­тор­ну та ста­ціо­нар­ну ме­дич­ну до­по­мо­гу жі­но­чо­му на­се­лен­ню та вклю­чає, окрім тех­ніч­них, ад­міністра­тив­них та діа­гно­стич­них під­розділів, аку­шерсь­кі фізіо­ло­гічне та об­сер­ва­ційне від­ді­лен­ня на 90 лі­жок, від­ді­лен­ня па­то­ло­гії ва­гіт­но­сті на 30 лі­жок, нео­на­то­ло­гічне від­ді­лен­ня на 60 лі­жок, гі­не­ко­ло­гічне від­ді­лен­ня на 40 лі­жок, від­ді­лен­ня ане­стезіо­ло­гії та ін­тен­сив­ної те­ра­пії на 6 лі­жок, від­ді­лен­ня ін­тен­сив­ної те­ра­піїї но­во­на­род­же­них на 4 ліж­ка та дві жі­ночі кон­суль­та­ції.

Окрім то­го, Уж­го­родсь­кий місь­кий по­ло­го­вий бу­ди­нок є клініч­ною ба­зою для ка­фед­ри аку­шер­ства та гі­не­ко­ло­гії ме­дич­но­го фа­куль­те­ту та ке­фед­ри охо­ро­ни ма­те­рин­ства та ди­тин­ства фа­куль­те­ту піс­ля­ди­плом­ної освіти та до­універ­си­тетсь­кої під­го­тов­ки ДВНЗ «Уж­го­родсь­кий на­ціо­наль­ний унівре­си­тет». На­у­ко­ві спів­робіт­ни­ки ка­федр втілю­ють в ро­бо­ту за­кла­ду най­су­час­ні­ші світо­ві стан­дар­ти ве­ден­ня ва­гіт­но­сті, по­ло­гів, про­філак­ти­ки, діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня гі­не­ко­ло­гіч­них за­хво­рю­вань. На­ла­год­же­на тіс­на на­у­ко­ва та прак­тич­на спів­пра­ця і з ін­ши­ми про­філь­ни­ми ка­фед­ра­ми універ­си­те­ту.

У 2006 ро­ці за­клад от­ри­мав по­чес­ний ста­тус "Лікар­ні, доб­ро­зич­ли­вої до ди­ти­ни". Вар­то на­га­да­ти, що Єв­ро­пейсь­ке бю­ро ВООЗ ще у 1998 ро­ці ро­з­ро­би­ло та за­твер­ди­ло кон­цеп­цію "Здо­ров’я для всіх у ХХІ століт­ті", ос­нов­ни­ми по­ло­жен­ня­ми якої є на­дан­ня ефек­тив­ної пе­ри­на­таль­ної до­по­мо­ги та ор­гані­за­ція груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня ди­ти­ни в нео­на­таль­но­му пе­ріоді та про­тя­гом пер­шо­го ро­ку жит­тя. Міністер­ством охо­ро­ни здо­ров’я Украї­ни у 2007 ро­ці був ви­да­ний на­каз та ро­з­роб­лені ре­ко­мен­да­ції що­до кри­теріїв та по­ряд­ку оцін­ки за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я на від­по­від­ність ста­ту­су "Лікар­ня доб­ро­зич­ли­ва до ди­ти­ни". Ці кри­терії є до­волі ви­со­ки­ми і жорст­ки­ми, і до­сяг­ти їх вдаєть­ся да­ле­ко не кож­но­му.

По­бу­до­ва­ний за єв­ро­пейсь­ки­ми стан­дар­та­ми, УМПБ що­ро­ку прий­має бі­ля 4000 по­ло­гів, се­ред них знач­на ча­сти­на по­роділь з ін­ших рай­онів з різ­но­го ро­ду уск­лад­нен­ня­ми пе­ребі­гу ва­гіт­но­сті. На­леж­ни­ми умо­ва­ми, про­фесій­ним під­хо­дом та мож­ливістю ви­ход­жу­ва­ти недо­но­ше­них немо­в­лят «лікар­ня доб­ро­зич­ли­ва до ді­тей» кож­но­го дня під­твер­джує цей ста­тус.

З ме­тою об­сте­жен­ня та ліку­ван­ня у за­клад звер­та­ють­ся жи­телі мі­ста, об­ласті та всьо­го ре­гіо­ну. У гі­не­ко­ло­гіч­но­му від­ді­лен­ні за­про­ва­д­жені су­час­ні ен­до­ско­піч­ні ме­то­ди­ки діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня за­хво­рю­вань жі­но­чої ре­про­дук­тив­ної си­сте­ми. Ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ни­ми ліка­ря­ми, які прой­шли ста­жу­ван­ня у кра­щих кліні­ках Єв­ро­пи, про­во­дять­ся ма­лоін­ва­зив­ні гісте­ро­ско­піч­ні, кла­сич­ні та од­но­пор­то­ві ла­па­ро­ско­піч­ні опе­ра­тив­ні втру­чан­ня, які доз­во­ля­ють з яко­мо­га мен­шою трав­ма­тич­ністю та, вод­но­час, ви­со­кою ефек­тив­ністю про­ве­сти по­в­но­цінне ра­ди­кальне хірур­гічне ліку­ван­ня, як у пла­но­во­му так і в ур­гент­но­му по­ряд­ку з міні­маль­ним тер­мі­ном піс­ляо­пе­ра­цій­ної ре­а­біліта­ції, в то­му числі за прин­ци­пом «Хірур­гії од­но­го дня». Та­кі ме­то­ди да­ють змо­гу про­ве­сти прак­тич­но будь-які гі­не­ко­ло­гіч­ні опе­ра­ції з чу­до­вим кос­ме­тич­ним ефек­том. Ус­піш­но про­во­дить­ся ан­те­на­таль­на ін­ва­зив­на діа­гно­сти­ка хро­мо­сом­них ано­малій пло­да. Жі­ночі кон­суль­та­ції, які за­без­пе­чу­ють ам­бу­ла­тор­ну ме­дич­ну до­по­мо­гу, ма­ють су­час­ну тех­ніч­ну ба­зу. До при­кла­ду, в скла­ді жі­но­чої кон­суль­та­ції № 1 пра­ц­ює ка­бі­нет па­то­ло­гії ший­ки мат­ки, ме­тою яко­го є своє­час­на діа­гно­сти­ка та по­в­но­цінне ліку­ван­ня різ­но­маніт­ної па­то­ло­гії ший­ки мат­ки. Для цьо­го в ка­бі­неті роз­мі­щене пе­ре­до­ве су­часне об­лад­нан­ня, у то­му числі циф­ро­вий коль­по­скоп та ви­со­коін­тен­сив­ний ла­зер. Ме­то­ди­ки ліку­ван­ня па­то­ло­гії ре­про­дук­тив­ної сфе­ри з ви­ко­ри­стан­ням ла­зер­них тех­но­ло­гій, ро­з­роб­лені та впро­ва­д­жені на ба­зі клініки, під­твер­джені чи­сель­ни­ми па­тен­та­ми Украї­ни і впро­ва­д­жені в ро­бо­ту ба­гатьох ліку­валь­них за­кла­дів краї­ни та за кор­до­ном. У 2011 ро­ці ком­плекс ви­на­ходів «Сап­фіро­вий скаль­пель для ви­ко­нан­ня ла­зер­них опе­ра­цій» та «При­стрій для ліку­ван­ня ший­ки мат­ки» ста­ли пе­ре­мож­ця­ми Все­українсь­ко­го кон­кур­су «Ви­на­хід - 2011» у но­мі­на­ції «Ме­ди­ци­на, біо­тех­но­ло­гії».

З часів ство­рен­ня аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­ної служ­би краю ліка­ря­ми із світо­вим ім’ям: Ан­дрій Но­вак, Ми­ко­ла Бак­шеєв, Ігор Рем­без, сфор­мо­ва­на по­туж­на шко­ла, яка ви­хо­ва­ла не одне по­колін­ня про­від­них фахів­ців з аку­шер­ства та гі­не­ко­ло­гії. В за­кла­ді пра­ц­ю­ють ви­со­ко­про­фесій­ні спе­ціалі­сти та на­у­ко­ві спів­робіт­ни­ки ка­федр із знач­ним до­сві­дом ро­бо­ти, тео­ре­тич­ні знан­ня та прак­тич­ні на­вич­ки яких доз­во­ля­ють впев­не­но ви­рі­шу­ва­ти най­склад­ні­ші клініч­ні ви­пад­ки. Фахів­ці за­кла­ду ре­гу­ляр­но відві­ду­ють на­у­ко­во-прак­тич­ні кон­фе­рен­ції, сим­позіу­ми та се­мі­на­ри для от­ри­ман­ня но­вих знань та впро­ва­д­жен­ня їх в що­ден­ну ро­бо­ту як сво­го за­кла­ду так і за­кла­дів всьо­го ре­гіо­ну з ме­тоб від­нов­лен­ня та збе­ре­жен­ня здо­ров’я жі­нок та ді­тей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.