Го­тель­но-ку­рорт­ний ком­плекс “Кар­па­ти”

The hotel complex Karpati

Zdorovye - - CONTENTS -

У мо­мент сво­го від­крит­тя, ще в 1993 ро­ці, са­на­торій “Кар­па­ти” був од­ним з лі­дерів се­ред са­на­тор­них ком­плексів в Україні, і сьо­год­ні в «Кар­па­тах» пріо­ри­тет­ни­ми є: ви­со­кий рівень серві­су, су­час­ні ме­дич­ні тех­но­ло­гії і про­фесій­ний до­свід при­віт­но­го пер­со­на­лу. За­раз «Кар­па­ти» це го­тель­ний ком­плекс-му­зей, ото­че­ний ланд­шафт­ним пар­ком «Під­гір’я» з влас­ним звірин­цем, з при­ва­б­ли­ви­ми ін­тер’єра­ми, ком­форт­ни­ми го­тель­ни­ми но­ме­ра­ми, ре­сто­ра­на­ми і ба­ра­ми з ви­шу­ка­ною кух­нею, кон­церт­ним і тан­ц­ю­валь­ним за­ла­ми, спор­тив­ним ком­плек­сом, су­час­ним ліку­валь­ним і СПА Цен­тра­ми.

Кар­патсь­кий край опо­ви­тий ле­ген­да­ми, на­пов­не­ний ма­гіч­ною си­лою, вра­жає кра­сою гірсь­ких схи­лів, без­меж­ни­ми про­сто­ра­ми квіту­чих луків, стрім­ки­ми гірсь­ки­ми річ­ка­ми. Ду­же хо­четь­ся, щоб і Ви по­лю­би­ли ди­во­виж­ний світ бла­го­сло­вен­но­го При­кар­пат­тя та на­со­ло­ди­ли­ся йо­го да­ра­ми, цілю­щи­ми мі­не­раль­ни­ми во­да­ми, се­ред яких за­слу­жене міс­це зай­має ко­ро­ле­ва мі­не­раль­них вод «Наф­ту­ся».

Унікаль­ний дар при­ро­ди, який не має ана­ло­гів у

світі, має очис­ні вла­сти­во­сті, спри­яє ви­ве­ден­ню піску та дріб­но­го ка­мін­ня, за­по­бі­гає їх утво­рен­ню, спри­яє трав­лен­ню, бла­го­твор­но впли­ває на об­мін­ні про­це­си ор­ганіз­му, зміц­нює імун­ну си­сте­му, спри­яє швид­кій ре­а­біліта­ції.

Ліку­валь­на ба­за го­тель­но-ку­рорт­но­го ком­плек­су “Кар­па­ти”

Су­час­ний Ліку­валь­но-Діа­гно­стич­ний Центр ком­плек­су є од­ним з най­е­фек­тив­ні­ших у Трус­кав­ці­за­в­дя­ки ве­ли­кій кіль­ко­сті но­віт­ніх діа­гно­стич­них і ліку­валь­них про­це­дур, а та­кож ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­но­му ме­дич­но­му пер­со­на­лу з ве­ли­ким до­сві­дом ро­бо­ти. У Цен­трі розта­шо­ва­ний влас­ний бю­вет цілю­щих мі­не­раль­них вод ку­рор­туТрус­ка­ве­ць з еле­мен­та­ми без­кон­такт­но­го піді­гріву. До­став­ка во­ди здійс­нюєть­ся три­чі на день. Це ду­же зруч­но в по­га­ну по­го­ду і для го­стей з об­ме­же­ни­ми мож­ли­во­стя­ми пе­ре­су­ван­ня. В “Кар­па­тах” про­во­дять ліку­ван­ня та­ких за­хво­рю­вань:

За­хво­рю­ван­ня ор­ганів трав­лен­ня: хроніч­ні ге­па­ти­ти

ге­па­тоз хроніч­ні хо­ле­ци­сти­ти, хо­лан­гіти дис­кі­незія жов­чо­вивід­них шляхів, жовч­но­го міх­у­ра хроніч­на жов­чо­ка­мя­на хво­ро­ба хроніч­ні пан­кре­а­ти­ти хроніч­ні езо­фа­гіти хроніч­ні га­стри­ти хроніч­ні езо­фа­гіти хроніч­ні дуо­деніти ви­раз­ко­ва хво­ро­ба шлун­ка ви­раз­ко­ва хво­ро­ба 12-па­лої киш­ки хроніч­ні коліти

За­хво­рю­ван­ня се­чо­ста­те­вої си­сте­ми: се­чо­кам'яна хво­ро­ба се­чо­кам'яна хво­ро­ба, стан піс­ля ЕУХЛ (дроб­лен­ня ка­менів) се­чо­кам'яна хво­ро­ба, стан піс­ля опе­ра­тив­но­го ліку­ван­ня літо­ген­ний діа­тез хроніч­ний піє­ло­не­фрит хроніч­ний про­ста­тит хроніч­ний урет­рит хроніч­ні за­паль­ні за­хво­рю­ван­ня жі­но­чих ста­те­вих ор­ганів

Пору­шен­ня об­мі­ну ре­чо­вин: цукро­вий діа­бет І-ІІ тип по­даг­ра ожи­рін­ня

Клініка “Саєн­ко”:

Діє при “Кар­па­тах” і клініка Ген­на­дія Саєн­ко – що­мі­ся­ця тут лікуєть­ся від 70 до 150 па­цієн­тів. Клініка спе­ціалі­зуєть­ся на знят­ті бо­льо­вих син­дро­мів, особ­ли­во при па­то­ло­гіях хреб­та. На­пра­цьо­вані ме­то­ди­ки до­зо­ва­но-ди­фе­рен­цій­но­го ма­ну­аль­но­го впли­ву у па­цієн­тів, пе­реніс­ших трав­му хреб­та та опе­ра­тивне втру­чан­ня на хреб­ті, хво­рих остео­по­ро­зом, ЦД, па­цієн­тів з гри­жа­ми дис­ків і ано­малія­ми хреб­та.

Мі­не­раль­ні во­ди Трус­кав­ця “Наф­ту­ся”

Наф­ту­ся – Най­ві­до­мі­ша та унікаль­на за своєю дією мі­не­раль­на во­да Трус­кав­ця. Во­на від­но­сить­ся до сла­бо­мі­не­ралі­зо­ва­них вод, а за скла­дом є гідро­кар­бо­нат­но-каль­цієво-магніє­вою. Окрім со­лей, во­на мі­стить ряд біо­ло­гіч­но ак­тив­них ре­чо­вин зі скла­ду наф­ти, від чо­го і по­хо­дить її наз­ва. Де­я­кі вла­сти­во­сті “Наф­тусі” по­яс­ню­ють­ся на­яв­ність цих ре­чо­вин, а та­кож за­лі­за, літію, міді, ро­до­ну, свин­цю та сріб­ла. Ос­но­вою впли­ву “Наф­тусі” на ор­ганізм є її яс­кра­во ви­ра­же­ний се­чо­гін­ний ефект, що спри­яє ви­ми­ван­ню з се­чо­вивід­них шляхів піску і дріб­но­го ка­мін­ня, і вза­галі, ви­да­лен­ню з ор­ганіз­му “шла­ків”, тоб­то непо­тріб­них ор­ганіз­му про­дук­тів об­мі­ну ре­чо­вин.

На­ко­пи­чен­ня остан­ніх має міс­це при по­ру­шен­нях функ­цій пе­чін­ки і ни­рок, при по­ру­шен­нях об­мі­ну ре­чо­вин і т.д.

“Наф­ту­ся” нор­малі­зує об­мін ре­чо­вин, по­кра­щує функ­ціо­наль­ний стан цен­траль­ної нер­во­вої си­сте­ми, має жов­чо­гін­ні вла­сти­во­сті. Ряд за­хво­рю­вань шлун­ка і ки­шеч­ни­ка ви­ни­ка­ють на фоні за­хво­рю­вань пе­чін­ки, ни­рок, під­шлун­ко­вої за­ло­зи та ін­ших ор­ганів, а шлун­ко­во-киш­ко­ві за­хво­рю­ван­ня, в свою чер­гу, мо­жуть бу­ти при­чи­ною за­хво­рю­вань цих ор­ганів. То­му і для знач­ної кіль­ко­сті хво­рих шлун­ко­во-киш­ко­ви­ми хво­ро­ба­ми, прий­ом “Наф­тусі” є ду­же до­ціль­ним.

Мі­не­раль­ні ван­ни

Во­ди мі­не­раль­них дже­рел № 6 “Ед­вард”, № 7 “Фер­ди­нанд”, № 8 “Ем­ма­нуїл”, № 9 “Ан­на” Ви­ко­ри­сто­ву­ють для мі­не­раль­них і сір­ко­во-со­ля­них ванн. Всі ці во­ди ви­со­ко­мі­не­ралі­зо­вані і містять віль­ний сір­ко­во­день. Крім цьо­го, на ку­рор­ті за­сто­со­ву­ють та­кож ву­г­ле­кислі і пер­лин­ні ван­ни.

В ос­но­ві бла­го­твор­но­го впли­ву мі­не­раль­них ванн на ор­ганізм лю­ди­ни ле­жить їх дія на цен­траль­ну нер­во­ву си­сте­му че­рез шкір­ні нер­во­ві за­кін­чен­ня. Цим мож­на по­яс­ни­ти той стан рів­но­ва­ги і пси­хіч­но­го спо­кою, які хво­рий ча­сто від­чу­ває, си­дя­чи у ван­ні, і піс­ля її прий­о­му, нерід­ко при цьо­му за­си­на­ю­чи.

Ліку­валь­ний ефект мі­не­раль­ної ван­ни за­ле­жить від фі­зи­ко-хі­міч­но­го і га­зо­во­го скла­ду во­ди, її тем­пе­ра- ту­ри і ме­то­ди­ки за­сто­су­ван­ня. Важ­ли­ве зна­чен­ня має та­кож три­валість і ча­сто­та прий­о­му ванн. На шлун­ко­во-киш­ко­вих хво­рих ван­ни ді­ють за­спо­ко­ю­ю­че, зни­жу­ють болі, зні­ма­ють спаз­ми шлун­ка і киш­ків­ни­ка. У хво­рих з су­пут­ні­ми за­хво­рю­ван­ня­ми ор­ганів кро­во­обі­гу, з гі­пер­тонією, по­кра­щуєть­ся кро­во­обіг, зни­жуєть­ся і нерід­ко при­хо­дить до нор­ми ар­теріаль­ний кров’яний тиск. Це має по­зи­тив­ний вплив на функ­ції всіх ор­ганів і си­стем ор­ганіз­му, зо­кре­ма ор­ганів трав­лен­ня. Мі­не­раль­ні ван­ни спри­я­ють та­кож ефек­тив­но­му ліку­ван­ню осте­о­хонд­розів, арт­ри­тів, арт­розів і міо­зи­тів.

Крім ванн, на ку­рор­ті за­сто­со­вуєть­ся во­доліку­ван­ня у вигляді ду­шів Шар­ко, цир­ку­ляр­но­го, вис­хід­но­го, гід­ро­ла­зер­но­го, під­вод­но­го.

Озо­ке­рит

Це при­род­ний смо­ля­ний про­дукт наф­ти. Він мі­стить мас­ла, ней­траль­ні смо­ли, ас­фаль­те­ни, азот, сір­ку, за­лізо, калій, на­трій, а та­кож біо­ло­гіч­но ак­тив­ні ре­чо­ви­ни. Зне­вод­не­ний озо­ке­рит на­зи­ва­ють ме­дич­ним.

Озо­ке­рит має ви­со­ку теп­лоєм­ність і ма­лу теп­ло­про­від­ність. Під час апліка­ції (на­кла­ден­ня) озо­ке­ри­ту на шкі­ру, ре­чо­ви­ни, що вхо­дять до йо­го скла­ду, ді­ють певним чи­ном на ор­ганізм хво­ро­го, як че­рез нер­во­ву си­сте­му, так і че­рез кров, ку­ди че­рез шкі­ру про­ни­ка­ють де­я­кі скла­до­ві йо­го ча­сти­ни. Важ­ли­ве зна­чен­ня має та­кож здат­ність озо­ке­ри­та стис­ка­ти­ся при охо­лод­жен­ні. По­сту­по­ве стис­кан­ня

спри­яє більш гли­бо­ко­му про­грі­ван­ню то­го міс­ця, де він на­кла­де­ний. Апліка­ції озо­ке­ри­ту ді­ють про­ти­за­паль­но і де­що обез­бо­лю­ю­че, зні­ма­ють спаз­ми, зни­жу­ють ру­хо­му і сек­ре­тор­ну функ­ції шлун­ка і киш­ків­ни­ка. Як теп­ло­ва про­це­ду­ра, озо­ке­рит че­рез шкі­ру має за­спо­кій­ли­ву дію на цен­траль­ну нер­во­ву си­сте­му хво­ро­го. Озо­ке­ри­толіку­ван­ня у Трус­кав­ці за­сто­со­ву­ють і при за­хво­рю­ван­нях пе­чін­ки і жов­че­вивід­них шляхів, нир­ко­во­кам’яній хво­робі і со­льо­вих діа­те­зах, хво­ро­бах су­г­лобів, су­пут­ніх гі­не­ко­ло­гіч­них за­хво­рю­ван­нях і за­хво­рю­ван­нях пе­ре­фи­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми.

Го­тель­но-ку­рорт­ний ком­плекс «Кар­па­ти» про­по­нує всім го­стям три­ра­зо­ве хар­чу­ван­ня по ти­пу «шведсь­кий стіл» з на­бо­ром еко­ло­гіч­но чи­стих про­дук­тів з влас­ної фер­ми.

Ре­сто­ран фур­шет­но­го об­слу­го­ву­ван­ня «Плай» на­дає як дієтичне хар­чу­ван­ня, так і ве­ли­кий асор­ти­мент ре­сто­ран­них страв та пе­ред­ба­чає вільне відві­ду­ван­ня за вста­нов­ле­ним гра­фіком: сні­да­нок (08:10 – 09:30),обід (13:15 – 14:30) та ве­че­ря (18:20 – 19:30).

До кож­но­го го­стя під­би­раєть­ся ін­диві­ду­аль­ний під­хід, як­що є по­тре­ба, про­по­нує­мо от­ри­ма­ти квалі­фі­ко­ва­ну кон­суль­та­цію ліка­ря та дієт­сест­ри. До Ва­шої ува­ги ши­ро­кий асор­ти­мент страв дієтич­но­го хар­чу­ван­ня.

Для біль­шо­го ком­фор­ту і за­до­во­лен­ня від­по­чи­ва­ю­чих з різ­них країн ко­лиш­ньо­го Ра­дянсь­ко­го Со­ю­зу, Єв­ро­пи та Аме­ри­ки, що по­до­ла­ли ти­сячі кі­ло­мет­рів, при­ї­хав­ши до Трус­кав­ця, в ре­сто­рані «Плай» сфор­мо­ва­но гра­фік днів на­ціо­наль­них ку­хонь, щоб го­сті від­чу­ва­ли се­бе як вдо­ма, по­ку­шту­вав­ши знай­о­мі та улюб­лені стра­ви.

Са­на­торії Трус­кав­ця – це від­мінне міс­це для по­в­но­цін­но­го ліку­ван­ня та про­сто гар­но­го від­по­чин­ку.

Са­на­торій «Кар­па­ти» про­по­нує Вам не тіль­ки квалі­фі­ко­ване ме­дичне об­сте­жен­ня та ком­плексне ліку­ван­ня у Трус­кав­ці, але і по­в­ний на­бір по­слуг єв­ро­пейсь­ко­го рів­ня. Ми ро­би­мо все, щоб на­ші го­сті від від­по­чин­ку от­ри­му­ва­ли за­до­во­лен­ня та ко­ристь.

В “Кар­па­тах” но­ме­ри всіх ка­те­горій об­лад­нані зруч­ни­ми меб­ля­ми, те­левізо­ра­ми (су­пут­ни­ко­ве ТБ), міні-ба­ра­ми, сей­фа­ми, те­ле­фо­на­ми з внут­ріш­нім, місь­ким та між­на­род­ним зв’яз­ком, сан­ву­з­ла­ми (із ці­ло­до­бо­вим за­без­пе­чен­ням хо­лод­ною та га­ря­чою во­дою), в кож­но­му но­мері є балкон. При­би­ран­ня но­мерів про­во­дить­ся щод­ня, за­мі­на руш­ни­ків – щод­ня та за ба­жан­ням го­стя, за­мі­на бі­лиз­ни – 3 ра­зи на ти­ждень. В зоні лобі ком­плек­су, до по­слуг го­стей, без­ко­штов­ний до­ступ до ме­ре­жі Wi-fi.

«Кар­па­ти» в Трус­кав­ці – це не про­сто го­тель, а су­час­ний ку­рорт­ний ком­плекс з роз­ви­не­ною ін­фра­струк­ту­рою, яка вклю­чає: ре­сто­ра­ни, ба­ри, роз­ва­жаль­ні цен­три, са­лон кра­си, ма­га­зи­ни, об­мін­ний пункт, бан­ко­мат, дитячу кім­на­ту та біб­ліо­те­ку.

При­ї­хав­ши у «Кар­па­ти», Ви по­ри­не­те в мо­ре безтур­бот­но­сті і на­бе­ре­те­ся сил на весь рік, а на­ступ­но­го ро­ку за­хо­че­те обов’яз­ко­во по­вер­ну­ти­ся до нас!

Го­тель­но-ку­рорт­ний ком­плекс “Кар­па­ти” +38 (03247) 62 747 san-karpaty info@san-karpaty.com м.Трус­ка­ве­ць, вул.Кар­патсь­ка, 2

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.