Діа­бе­тич­на сто­па

Diabetic foot

Zdorovye - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Що та­ке «діа­бе­тич­на сто­па»?

ЦД є од­ним з най­більш важ­ли­вих пан­де­міч­них неін­фек­цій­них за­хво­рю­вань.У пе­реліку піз­ніх уск­лад­нень ЦД лі­ди­рує син­дром діа­бе­тич­ної сто­пи (СДС), який роз­ви­ваєть­ся у 30–60 % хво­рих. Що­ро­ку ,по­над 1 млн. лю­дей хво­рих на діа­бет, втра­ча­ють ча­сти­ну ниж­ньої кін­ців­ки, в світі кож­ні 20 сек. про­во­дить­ся ам­пу­та­ція, якій у 85% пе­ре­ду­ють ви­раз­ки.

Син­дром діа­бе­тич­ної сто­пи, визна­че­но Все­світ­ньою ор­гані­за­цією охо­ро­ни здо­ров’я, - це «ви­раз­ка сто­пи (ди­сталь­но від го­міл­ко­во-ступ­не­во­го су­г­ло­бу та кісто­чок), пов’яза­на з ней­ро­патією, різ­ни­ми сту­пе­ня­ми іше­мії та ін­фек­ції».

Bakker K. InternationalWorkingGroupontheDiabeticFoot. The 2015 WGDF developmentofanevidence-basedglobalconsensus / Bakker K., Apelqvist J., Lipsky B.A., VanNetten J.J. //DiabetesMetabResRev.- 2016.- 32(Suppl 1).-Р.- 2–6

Hofman A. TheRotterdamStudy: 2016 objectivesanddesignupdate /Hofman A., Brusselle G. G., Darwish M. S., vanDuijn C. M., Franco O. H. et. all. //Eur J Epidemiol.- 2015 № 30(8).-Р. - 661-708.

Яка кла­си­фіка­ція і які ста­дії па­то­ло­гіч­но­го про­це­су іс­ну­ють?

Од­нією з най­більш по­ши­ре­них кла­си­фіка­цій СДС є кла­си­фіка­ція за­про­по­но­ва­на MeggittWagner:

0 ст. - ін­такт­на шкі­ра, мож­ливі гі­пе­ре­мія, пе­ре­дви­раз­во­віз­мі­ни шкіри, кіст­ко­ві де­фор­ма­ції;

1 ст. - по­верх­не­вий ви­раз­ко­вий де­фект;

2 ст. - гли­бо­ка ви­раз­ка (в дні ви­раз­ки під­шкір­но-жи­ро­ва кліт­ко­ви­на, су­хо­жил­ля, кап­су­ла су­г­ло­ба);

3 ст. - гли­бо­ка ви­раз­ка, яка про­ни­кає до кіст­ко­вих струк­тур, по­рож­ни­ни су­г­лобів, з озна­ка­ми ін­фіку­ван­ня; 4 ст. - об­ме­же­на ган­гре­на (паль­ці, п'ята або ган­гре­на до транс­ме­та­тар­заль­но­го рів­ня);

5 ст. - по­ши­ре­на ган­гре­на.

Яка симп­то­ма­ти­ка за­хво­рю­ван­ня?

Пі­дви­щен­ня рів­ня цук­ру в кро­ві при­зво­дить до по­ру­шен­ня різ­них видів об­мінів, що в свою чер­гу ве­де до роз­вит­ку пе­ри­фе­рич­ної полі­ней­ро­патії. За нею ви­ни­кає діа­бе­тич­на остео­арт­ро­патія (ОАП, сто­па Шар­ко, су­г­лоб Шар­ко). По­ши­реність да­но­го уск­лад­нен­ня се­ред хво­рих на ЦД зустрі­чаєть­ся у 0,1-55%. За­ключ­ним ета­пом є по­ру­шен­ня кро­во­по­ста­чан­ня, за ра­ху­нок уш­код­жен­ня су­дин і гній­но-некро­тич­ні про­це­си.

Та­ким чи­ном, ми має­мо спра­ву із па­цієн­том, який має в пер­шу чер­гу по­ру­шен­ня інер­ва­ції, що пі­дви­щує ри­зик травм і ін­фек­ції. Без­симп­том­ний пе­ріод пред­став­ляє со­бою серй­оз­ну про­бле­му, так як ви­ни­ка­ють ак­раль­ні некро­зи, при­чи­ною яких най­часті­ше є ба­наль­на трав­ма взут­тям або трав­ма, от­ри­ма­на при об­роб­ці ніг­тьо­вих пла­сти­нок. Про­гре­су­ван­ня про­це­су ви­ра­жаєть­ся в по­ши­рен­ні ган­гре­ни до транс­ме­та­тар­заль­но­го рів­ня, ура­жен­ні п'ят­ко­вої об­ласті, що в біль­шо­сті ви­пад­ків ве­де до ви­ко­нан­ня пер­вин­ної ам­пу­та­ції..

Куль­гавість визна­чаєть­ся, як бо­льо­вий син­дром, пред­став­ле­ний су­дом­ни­ми бо­ля­ми в об­ласті м'язів го­мі­лок або м'язів стегно­вої групи, що роз­ви­ва­ють­ся у від­по­відь на м'язо­ву іше­мію на фоні ходь­би або при фі­зич­но­му на­ван­та­жен­ні. Па­цієнт зму­ше­ний при­пи­ни­ти рух, бо­льо­вий син­дром про­хо­дить у спо­кій­но­му стані, піс­ля чо­го

па­цієнт мо­же про­до­в­жи­ти ходь­бу до тих пір, по­ки зно­ву не ви­никне біль. так від­бу­ваєть­ся при «чи­стій» іше­мії на фоні об­лі­те­ру­ю­чо­го ате­ро­сле­ро­зу. Ате­ро­скле­роз, який ви­ник на грун­ті цукро­во­го діа­бе­ту при­зво­дить до по­ру­шен­ня кро­во­по­ста­чан­ня, а полі­ней­ро­патія не дає «справж­ньої» клініч­ної кар­ти­ни і як на­слі­док хворі звер­та­ють­ся за до­по­мо­гою вже в піз­ніх ста­діях, ко­ли ви­ни­ка­ють іше­міч­ні ви­раз­ки. Во­ни ло­калі­зу­ють­ся в апікаль­них від­ді­лах кін­ці­вок: в об­ласті п'яти, ла­те­раль­но­го краю сто­пи, кін­чи­ках паль­ців, до­сить ча­сто - в між­паль­це­вих про­між­ках. Ви­раз­ко­ві де­фек­ти бо­лю­чі. Мож­ли­ва по­сту­по­ва му­мі­фіка­ція ура­же­них ді­ля­нок.

Роз­ка­жіть будь лас­ка про ме­то­ди діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня діа­бе­тич­ної сто­пи.

На жаль, ЦД вра­жає не тіль­ки су­ди­ни кін­ці­вок, але і су­ди­ни сіт­ків­ки ока. Пер­шою озна­кою є по­гір­шен­ня зо­ру, при цьо­му стані ймо­вір­но вже по­ру­шен­ня кро­во­по­ста­чан­ня і тка­нин кін­ці­вок. Не­об­хід­но по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти рівень цук­ру в кро­ві, і це є обов’яз­ко­ва умо­ва для всіх хво­рих на ЦД. Що­ден­ний ре­тель­ний до­гляд за сто­па­ми і фа­лан­га­ми паль­ців. Обов’яз­ко­вою умо­вою є носін­ня усті­лок і за­хис­но­го взут­тя, яке роз­ван­та­жує сто­пу і по­пе­реджує утво­рен­ня по­тер­то­стей, мо­золів. Пра­виль­ний до­гляд за ніг­тьо­ви­ми пла­стин­ка­ми, пра­виль­ний пе­дікюр.

Хворі по­вин­ні нав­чи­ти­ся пра­виль­но хо­ди­ти – визна­чи­ти для се­бе темп і ди­стан­цію без­бо­льо­вої хоть­би. Зу­пи­ня­ти­ся до по­яви бо­лю, вит­ри­ма­ти па­у­зу в стар­ту­ва­ти в стані ком­фор­ту. Що сто­суєть­ся ор­гані­за­ції на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги то це по­вин­на бу­ти ви­бу­ду­ва­на чіт­ка стра­те­гія на­дан­ня до­по­мо­ги даній ка­те­горії хво­рих, на­лежне етапне ліку­ван­ня на лан­ках ен­до­кри­но­лог – те­ра­певт –хірург – ре­а­біліто­лог.На жаль за­піз­ні­ла діа­гно­сти­ка цукро­во­го діа­бе­ту, йо­го ви­яв­лен­ня ли­ше на ста­дії мані­фе­ста­ції піз­ніх гній­но-некро­тич­них уск­лад­нень,які ча­сто при­зво­дять до фа­таль­них на­слід­ків.

Так­ти­ка при лку­ван­ні гній­но-некро­тич­них уск­лад­нень СДС ви­роб­ле­на ба­гатьма спіль­но­та­ми по­до­ло­гів, хірур­гів і поді­ляєть­ся на три скла­до­ві.

Лікві­да­ція го­стро­ти гній­но-некро­тич­но­го про­це­су (Ши­ро­кий роз­тин во­г­ни­ща де­струк­ції з од­но­ча­с­ним фор­му­ван­ням м’яко­ткан­ни­х­клап­тів, для по­слі­ду­ю­чо­го за­крит­тя ра­ни, ревізію та адек­ват­но­го дре­ну­ван­ня гній­них ки­шень та за­пливів).

2. Бо­роть­ба з ен­до­ток­си­ко­зом. Сту­пінь 1B.

3. Ліку­ван­ня цукро­во­го діа­бе­ту з ме­тою про­філак­ти­ки про­гре­су­ван­ня, за­го­стрен­ня і, в кін­це­во­му під­сум­ку, ста­білі­за­ції ву­г­ле­вод­но­го об­мі­ну. Сту­пінь 1B. Впро­ва­д­жен­ня міждис­ци­плі­нар­ної ко­ман­ди, яку ко­ор­ди­нує ен­до­кри­но­лог, пов’язане із змен­шен­ням ча­сто­ти серй­оз­них ам­пу­та­цій у хво­рих на цукро­вий діа­бет.

4. За­по­бі­ган­ня пост­пран­діаль­ної гі­перг­лі­ке­мії.

5. Нор­малі­за­ція біл­ко­во­го, жи­ро­во­го і вод­но-елек­троліт­но­го об­мінів. Сту­пінь 1B.

6. Знят­тя су­дин­но­го спаз­му і сти­му­ля­ція ко­ла­те­раль­но­го кро­во­обі­гу. Сту­пінь 1B

7. Поліп­шен­ня цен­траль­ної і ре­гіо­нар­ної ге­мо­ди­на­міки. Сту­пінь 1B

8. Ство­рен­ня по­мір­ної гі­по­ко­а­гу­ля­ції і поліп­шен­ня рео­ло­гіч­них вла­сти­во­стей кро­ві. II етап - від­нов­лен­ня або поліп­шен­ня ре­вас­ку­ля­ри­за­ції.

III етап за­крит­тя де­фек­ту тка­нин піс­ля некрек­то­мії і від­нов­лен­ня функ­ції кін­ців­ки. При від­сут­но­сті по­зи­тив­ної ди­на­міки ліку­ван­ня – ви­со­ка ам­пу­та­ція на рів­ні се­ред­ньої тре­ти­ни стегна.

Тіль­ки ком­плекс­ним під­хо­дом мож­на вря­ту­ва­ти кін­ців­ку і по­вер­ну­ти хво­ро­го в со­ціаль­ну сфе­ру. Пип­тюк Олек­сандр Во­ло­ди­ми­ро­вич док­тор мед. на­ук, про­фе­сор, зав. ка­фед­ри хірур­гії Іва­но-Фран­ківсь­ко­го на­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го універ­си­те­ту. м. Іва­но-Фран­ківськ, вул. Га­ли­ць­ка 2,

76000, ІФНМУ

+380505346152

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.