Пер­ше аку­шерсь­ке від­ді­лен­ня Дні­про­пет­ровсь­ко­го Об­лас­но­го Пе­ри­на­таль­но­го Цен­тру.

First of all to the midwife of the Dnipropetrovsk Oblast Perinatal Center.

Zdorovye - - CONTENTS -

Са­ме го­ловне щастя в жит­ті - це діти, а здо­ро­ві, ро­зум­ні, кра­сиві діти,це щастя в двій­ні, і по­ло­ги в цьо­му гра­ють од­ну із са­мих го­лов­них ро­лей. Ро­зу­мі­ю­чи все це, май­бут­ні бать­ки с на­род­жен­ням немо­в­ля­ти, ба­жа­ють да­ти своє­му ча­ду са­ме най­кра­ще , а най­к­ра­щим для по­яви немо­в­ля­ти є пер­ше аку­шерсь­ке від­ді­лен­ня Дні­про­пет­ровсь­ко­го об­лас­но­го пре­на­таль­но­го цен­тру і йо­го спів­робіт­ни­ки.

При ви­борі так­ти­ки ве­ден­ня по­ло­гів ми вра­хо­вує­мо все: особ­ли­во­сті течії ва­гіт­но­сті, ін­диві­ду­аль­ні ха­рак­те­ри­сти­ки ор­ганіз­му жін­ки, та стан здо­ров'я її май­бут­ньо­го немо­в­ля. Го­лов­ний прин­цип на­шої ро­бо­ти - чу­ти жін­ку, вра­хо­ву­ва­ти її влас­ні по­ба­жан­ня і пе­ре­ва­ги, ад­же пси­хо­ло­гіч­ний ком­форт май­бут­ньої ма­ми - важ­ли­вий чин­ник бла­го­по­луч­чя лег­ких по­ло­гів. В ден­ний час усіх прий­ня­тих жі­нок огля­дає за­ві­ду­ю­ча від­ді­лен­ням Са­вель­є­ва О.А. су­міс­но з ліка­рем по­ло­го­во­го за­ла, уточ­нюєть­ся най­ра­ціо­наль­ні­ший план ве­ден­ня по­ло­гів. При необ­хід­но­сті ство­рюєть­ся кон­си­ліум: ви­кли­каєть­ся го­лов­ний лікар Па­дал­ко Л.І, нач­мед За­хар­чен­ко Л.Г., пра­ців­ни­ки ка­фед­ри ме­дич­ної ака­де­мії про­фе­со­ри Ду­боссарсь­ка З.М., Ду­боссарсь­ка Ю.А. Та­кож, в цьо­му бе­руть участь лікарі-ане­стезіо­ло­ги. Вночі лікар, за необ­хід­ністю, ви­кли­кає від­по­ві­даль­но­го ліка­ря, за­ві­ду­ю­чо­го від­ді­лен­ням, нач­ме­да. Ми на­стій­но ре­ко­мен­дує­мо усім май­бут­нім бать­кам пам'ята­ти, що по­ло­ги - про­цес при­род­ній, фізіо­ло­гіч­ний, але при цьо­му до­сить ча­сто непе­ред­ба­чу­ва­ний. По­ло­ги до­ма - ре­аль­на небез­пе­ка для здо­ров'я і жит­тя ма­тері і ди­ти­ни. Як­що ви хо­че­те, щоб ма­люк з'яви­вся на світ в "до­маш­ніх умо­вах" - вар­то зна­ти, що в на­шо­му від­ді­лені це мож­ли­во, то­му що , для цьо­го є всі умо­ви, і ви от­ри­має­те "До­маш­ні по­ло­ги в умо­вах ста­ціо­на­ру".

По­ло­го­ві за­ли в на­шо­му від­ді­лен­ні - це за­тиш­ні па­ла­ти, ін­тер'єр яких ви­ко­на­ний в са­мо­му но­віт­ньо­му сти­лі, при цьо­му во­ни, осна­щені усім необ­хід­ним устат­ку­ван­ням для на­дан­ня екс­тре­ної до­по­мо­ги жін­ці і но­во­на­род­же­но­му. Під час по­ло­гів з ва­ми по­стій­но зна­хо­ди­ти­меть­ся аку­шер­ка, та лікар аку­шер-гі­не­ко­лог, а за две­ри­ма по­ло­го­во­го за­лу - ко­ман­да лікарів,

го­то­вих прий­ти на до­по­мо­гу у будь-яку се­кун­ду. То­му ко­манд­на ро­бо­та за­без­пе­чує ви­со­кий ре­зуль­тат.

На­га­дає­мо,що та­ке парт­нерсь­кі по­ло­ги.Впро­до­вж пев­них пе­ріодів по­ло­гів або упро­до­вж усієї по­ло­го­вої діяль­но­сті з май­бут­ньою ма­мою мо­же бу­ти при­сут­нім чо­ло­вік або будь-яка ін­ша близь­ка лю­ди­на. Ми ро­зу­міє­мо, яке зна­чен­ня мо­же ма­ти для жін­ки під­т­рим­ка рід­них лю­дей, і з по­ва­гою від­но­си­мо­ся до її по­ба­жань. Ін­диві­ду­аль­ні по­ло­го­ві па­ла­ти доз­во­ля­ють сім'ї за­ли­ша­ти­ся ра­зом у» мо­мент" по­яви ди­ти­ни. "Парт­нерсь­кі по­ло­ги" мож­ливі при усіх ви­дах по­ло­гів, окрім опе­ра­ції ке­са­ре­ва роз­ти­ну.

Ми вітає­мо при­род­ні по­ло­ги. Ми ро­би­мо усе мож­ли­ве, щоб жін­ка на­род­жу­ва­ла са­ма. При­род­ні по­ло­ги мож­ливі і піс­ля опе­ра­ції ке­са­ре­ва роз­ти­ну, і піс­ля пе­ре­не­се­них гі­не­ко­ло­гіч­них за­хво­рю­вань, що та­кож су­про­вод­жу­ва­лись опе­ра­тив­ним втру­чан­ням, ми має­мо до­стат­ній прак­тич­ний опит і ду­же гар­ні ре­зуль­та­ти в цьо­му на­прям­ку. Ба­га­то­плід­ні по­ло­ги: ви­ма­га­ють від пер­со­на­лу ви­со­кої квалі­фіка­ції і май­стер­но­сті. Прий­ма­ти близ­ню­ків - одне з най­склад­ні­ших за­в­дань аку­шер­ства. Ко­жен з ма­лю­ків під час по­ло­гів мо­же по­ве­сти­ся ін­диві­ду­аль­но, і при по­в­но­му здо­ров'ї пер­шо­го, у дру­го­го мо­жуть по­ча­ти­ся непе­ред­ба­чені уск­лад­нен­ня. Для бла­го­по­луч­но­го ре­зуль­та­ту по­ло­гів важ­ливі ком­пе­тен­ція лікарів - аку­ше­ра-гі­не­ко­ло­га, фахів­ця в об­ласті моніто­рин­гу ста­ну ма­тері і пло­ду, ане­стезіо­ло­га, нео­на­то­ло­га - і осна­щен­ня по­ло­го­во­го бу­дин­ку. Все це ми має­мо.

У нас у від­ді­лені тра­пи­вся унікаль­ний ви­па­док на­род­жен­ня трій­нізріз­ни­цею в 38 днів Пер­шою на світ з'яви­ла­ся Лі­керія ва­гою 980 гр, а її сест­ри - Зла­та і Сте­фанія з ва­гою 1800 и 1950 гр., на­ро­ди­ли­ся тіль­ки че­рез 38 днів. Це ду­же склад­ний ви­па­док. Ми ко­жен день про­во­ди­ли кон­си­ліум і ви­рі­шу­ва­ли, чи вар­то про­до­в­жу­ва­ти ва­гіт­ність, або вже прий­шов час на­род­жу­ва­ти. Ко­жен день - ри­зик для ма­тері і ді­тей. Це мо­жуть зро­би­ти не в кож­ній лікар­ні. Все за­кін­чи­лось доб­ре діти ро­с­туть на ра­дість рід­ним.

Слід від­зна­чи­ти о зне­бо­лен­ні в по­ло­гах в на­шо­му від­ді­лен­ні. По­ло­ги - при­род­ний фізіо­ло­гіч­ний про­цес, що су­про­вод­жуєть­ся бо­льо­ви­ми від­чут­тя­ми різ­ної міри ви­ра­же­но­сті. Іс­ну­ють різ­ні ме­то­ди­ки зне­бо­лен­ня в по­ло­гах. Ми за­сто­со­вує­мо най­су­час­ні­ші і без­печ­ні­ші ме­то­ди зне­бо­лен­ня в по­ло­гах: епі­ду­раль­ну, спі­наль­ну і ком­бі­но­ва­ну ане­стезії. Українсь­кі і за­рубіж­ні ане­стезіо­ло­ги визна­ють, що епі­ду­раль­на ане­стезія, про­ве­де­на до­свід­че­ним ліка­рем, без­печ­на. Важ­ли­во пам’ята­ти: ре­гіо­наль­на ане­стезія не ро­бить нега­тив­но­го впли­ву на плід, аналь­ге­тич­на ре­чо­ви­на при дов­го­т­ри­валій епі­ду­раль­ній ане­стезії по­трап­ляє в ор­ганізм жін­ки ма­лень­ки­ми до­за­ми. У нас пра­ц­ює служ­ба під­т­рим­ки груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня, яка до­по­ма­гає па­цієнт­кам з лак­то­ста­зом, гі­по­га­лак­тією. В піс­ля­по­ло­го­во­му пе­ріоді з кож­ною жін­кою до ви­пис­ки із ста­ціо­на­ру про­во­дить­ся бесі­да ліка­ря­ми та аку­шер­ка­ми про грудне ви­го­до­ву­ван­ня, кон­тра­цеп­цію, гі­гіє­ну піс­ля­по­ло­го­во­го пе­ріо­ду, вжи­ван­ня ра­ціо­наль­ної їжі при груд­но­му ви­го­до­ву­ван­ні.

Про­фесіо­налізм на­ших лікарів, ко­манд­на ро­бо­та, во­лодін­ня но­віт­ні­ми тех­но­ло­гія­ми в аку­шер­стві, все це дає мож­ливість, щоб ви бу­ли упев­нені, що до­віряє­те тур­бо­ту про власне здо­ров'я і здо­ров'я і без­пе­ку ма­лю­ка про­від­ним фахів­цям в об­ласті аку­шер­ства. Ми з ве­ли­кою ра­дістю, і по­в­ною са­мо­від­даністю, до­по­мо­же­мо вам бу­ти щас­ли­ви­ми бать­ка­ми здо­ро­вих ді­тей! По­ло­ги в 1 аку­шерсь­ко­му - це без­печ­ні по­ло­ги для жін­ки і ди­ти­ни!

Заві­ду­вач 1 аку­шерсь­ким від­ді­лен­нямСа­вель­є­ва Оле­на Аль­бер­тів­на,Лікар аку­шер-гі­не­ко­логКо­тен­ко Мак­сим Пет­ро­вич.КЗ « Дні­про­пет­ровсь­кий об­лас­ний пе­ри­на­таль­ний центр зі ста­ціо­на­ром «ДОР» мі­сто Дні­п­ро, вул. Косміч­на 17, тел.+38(056 )-756-88-08

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.