Пер­ше аку­шерсь­ке від­ді­лен­ня Дні­про­пет­ровсь­ко­го Об­лас­но­го Пе­ри­на­таль­но­го Цен­тру.

Zdorovye - - NEWS -

Са­ме го­ловне щастя в жит­ті - це діти, а здо­ро­ві, ро­зум­ні, кра­сиві діти,це щастя в двій­ні, і по­ло­ги в цьо­му гра­ють од­ну із са­мих го­лов­них ро­лей. Ро­зу­мі­ю­чи все це, май­бут­ні бать­ки с на­род­жен­ням немо­в­ля­ти, ба­жа­ють да­ти своє­му ча­ду са­ме най­кра­ще , а най­к­ра­щим для по­яви немо­в­ля­ти є пер­ше аку­шерсь­ке від­ді­лен­ня Дні­про­пет­ровсь­ко­го об­лас­но­го пре­на­таль­но­го цен­тру і йо­го спів­робіт­ни­ки.

При ви­борі так­ти­ки ве­ден­ня по­ло­гів ми вра­хо­вує­мо все: особ­ли­во­сті течії ва­гіт­но­сті, ін­диві­ду­аль­ні ха­рак­те­ри­сти­ки ор­ганіз­му жін­ки, та стан здо­ров'я її май­бут­ньо­го немо­в­ля. Го­лов­ний прин­цип на­шої ро­бо­ти - чу­ти жін­ку, вра­хо­ву­ва­ти її влас­ні по­ба­жан­ня і пе­ре­ва­ги, ад­же пси­хо­ло­гіч­ний ком­форт май­бут­ньої ма­ми - важ­ли­вий чин­ник бла­го­по­луч­чя лег­ких по­ло­гів. В ден­ний час усіх прий­ня­тих жі­нок огля­дає за­ві­ду­ю­ча від­ді­лен­ням Са­вель­є­ва О.А. су­міс­но з ліка­рем по­ло­го­во­го за­ла, уточ­нюєть­ся най­ра­ціо­наль­ні­ший план ве­ден­ня по­ло­гів. При необ­хід­но­сті ство­рюєть­ся кон­си­ліум: ви­кли­каєть­ся го­лов­ний лікар Па­дал­ко Л.І, нач­мед За­хар­чен­ко Л.Г., пра­ців­ни­ки ка­фед­ри ме­дич­ної ака­де­мії про­фе­со­ри Ду­боссарсь­ка З.М., Ду­боссарсь­ка Ю.А. Та­кож, в цьо­му бе­руть участь лікарі-ане­стезіо­ло­ги. Вночі лікар, за необ­хід­ністю, ви­кли­кає від­по­ві­даль­но­го ліка­ря, за­ві­ду­ю­чо­го від­ді­лен­ням, нач­ме­да. Ми на­стій­но ре­ко­мен­дує­мо усім май­бут­нім бать­кам пам'ята­ти, що по­ло­ги - про­цес при­род­ній, фізіо­ло­гіч­ний, але при цьо­му до­сить ча­сто непе­ред­ба­чу­ва­ний. По­ло­ги до­ма - ре­аль­на небез­пе­ка для здо­ров'я і жит­тя ма­тері і ди­ти­ни. Як­що ви хо­че­те, щоб ма­люк з'яви­вся на світ в "до­маш­ніх умо­вах" - вар­то зна­ти, що в на­шо­му від­ді­лені це мож­ли­во, то­му що , для цьо­го є всі умо­ви, і ви от­ри­має­те "До­маш­ні по­ло­ги в умо­вах ста­ціо­на­ру".

По­ло­го­ві за­ли в на­шо­му від­ді­лен­ні - це за­тиш­ні па­ла­ти, ін­тер'єр яких ви­ко­на­ний в са­мо­му но­віт­ньо­му сти­лі, при цьо­му во­ни, осна­щені усім необ­хід­ним устат­ку­ван­ням для на­дан­ня екс­тре­ної до­по­мо­ги жін­ці і но­во­на­род­же­но­му. Під час по­ло­гів з ва­ми по­стій­но зна­хо­ди­ти­меть­ся аку­шер­ка, та лікар аку­шер-гі­не­ко­лог, а за две­ри­ма по­ло­го­во­го за­лу - ко­ман­да лікарів,

го­то­вих прий­ти на до­по­мо­гу у будь-яку се­кун­ду. То­му ко­манд­на ро­бо­та за­без­пе­чує ви­со­кий ре­зуль­тат.

На­га­дає­мо,що та­ке парт­нерсь­кі по­ло­ги.Впро­до­вж пев­них пе­ріодів по­ло­гів або упро­до­вж усієї по­ло­го­вої діяль­но­сті з май­бут­ньою ма­мою мо­же бу­ти при­сут­нім чо­ло­вік або будь-яка ін­ша близь­ка лю­ди­на. Ми ро­зу­міє­мо, яке зна­чен­ня мо­же ма­ти для жін­ки під­т­рим­ка рід­них лю­дей, і з по­ва­гою від­но­си­мо­ся до її по­ба­жань. Ін­диві­ду­аль­ні по­ло­го­ві па­ла­ти доз­во­ля­ють сім'ї за­ли­ша­ти­ся ра­зом у» мо­мент" по­яви ди­ти­ни. "Парт­нерсь­кі по­ло­ги" мож­ливі при усіх ви­дах по­ло­гів, окрім опе­ра­ції ке­са­ре­ва роз­ти­ну.

Ми вітає­мо при­род­ні по­ло­ги. Ми ро­би­мо усе мож­ли­ве, щоб жін­ка на­род­жу­ва­ла са­ма. При­род­ні по­ло­ги мож­ливі і піс­ля опе­ра­ції ке­са­ре­ва роз­ти­ну, і піс­ля пе­ре­не­се­них гі­не­ко­ло­гіч­них за­хво­рю­вань, що та­кож су­про­вод­жу­ва­лись опе­ра­тив­ним втру­чан­ням, ми має­мо до­стат­ній прак­тич­ний опит і ду­же гар­ні ре­зуль­та­ти в цьо­му на­прям­ку. Ба­га­то­плід­ні по­ло­ги: ви­ма­га­ють від пер­со­на­лу ви­со­кої квалі­фіка­ції і май­стер­но­сті. Прий­ма­ти близ­ню­ків - одне з най­склад­ні­ших за­в­дань аку­шер­ства. Ко­жен з ма­лю­ків під час по­ло­гів мо­же по­ве­сти­ся ін­диві­ду­аль­но, і при по­в­но­му здо­ров'ї пер­шо­го, у дру­го­го мо­жуть по­ча­ти­ся непе­ред­ба­чені уск­лад­нен­ня. Для бла­го­по­луч­но­го ре­зуль­та­ту по­ло­гів важ­ливі ком­пе­тен­ція лікарів - аку­ше­ра-гі­не­ко­ло­га, фахів­ця в об­ласті моніто­рин­гу ста­ну ма­тері і пло­ду, ане­стезіо­ло­га, нео­на­то­ло­га - і осна­щен­ня по­ло­го­во­го бу­дин­ку. Все це ми має­мо.

У нас у від­ді­лені тра­пи­вся унікаль­ний ви­па­док на­род­жен­ня трій­нізріз­ни­цею в 38 днів Пер­шою на світ з'яви­ла­ся Лі­керія ва­гою 980 гр, а її сест­ри - Зла­та і Сте­фанія з ва­гою 1800 и 1950 гр., на­ро­ди­ли­ся тіль­ки че­рез 38 днів. Це ду­же склад­ний ви­па­док. Ми ко­жен день про­во­ди­ли кон­си­ліум і ви­рі­шу­ва­ли, чи вар­то про­до­в­жу­ва­ти ва­гіт­ність, або вже прий­шов час на­род­жу­ва­ти. Ко­жен день - ри­зик для ма­тері і ді­тей. Це мо­жуть зро­би­ти не в кож­ній лікар­ні. Все за­кін­чи­лось доб­ре діти ро­с­туть на ра­дість рід­ним.

Слід від­зна­чи­ти о зне­бо­лен­ні в по­ло­гах в на­шо­му від­ді­лен­ні. По­ло­ги - при­род­ний фізіо­ло­гіч­ний про­цес, що су­про­вод­жуєть­ся бо­льо­ви­ми від­чут­тя­ми різ­ної міри ви­ра­же­но­сті. Іс­ну­ють різ­ні ме­то­ди­ки зне­бо­лен­ня в по­ло­гах. Ми за­сто­со­вує­мо най­су­час­ні­ші і без­печ­ні­ші ме­то­ди зне­бо­лен­ня в по­ло­гах: епі­ду­раль­ну, спі­наль­ну і ком­бі­но­ва­ну ане­стезії. Українсь­кі і за­рубіж­ні ане­стезіо­ло­ги визна­ють, що епі­ду­раль­на ане­стезія, про­ве­де­на до­свід­че­ним ліка­рем, без­печ­на. Важ­ли­во пам’ята­ти: ре­гіо­наль­на ане­стезія не ро­бить нега­тив­но­го впли­ву на плід, аналь­ге­тич­на ре­чо­ви­на при дов­го­т­ри­валій епі­ду­раль­ній ане­стезії по­трап­ляє в ор­ганізм жін­ки ма­лень­ки­ми до­за­ми. У нас пра­ц­ює служ­ба під­т­рим­ки груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня, яка до­по­ма­гає па­цієнт­кам з лак­то­ста­зом, гі­по­га­лак­тією. В піс­ля­по­ло­го­во­му пе­ріоді з кож­ною жін­кою до ви­пис­ки із ста­ціо­на­ру про­во­дить­ся бесі­да ліка­ря­ми та аку­шер­ка­ми про грудне ви­го­до­ву­ван­ня, кон­тра­цеп­цію, гі­гіє­ну піс­ля­по­ло­го­во­го пе­ріо­ду, вжи­ван­ня ра­ціо­наль­ної їжі при груд­но­му ви­го­до­ву­ван­ні.

Про­фесіо­налізм на­ших лікарів, ко­манд­на ро­бо­та, во­лодін­ня но­віт­ні­ми тех­но­ло­гія­ми в аку­шер­стві, все це дає мож­ливість, щоб ви бу­ли упев­нені, що до­віряє­те тур­бо­ту про власне здо­ров'я і здо­ров'я і без­пе­ку ма­лю­ка про­від­ним фахів­цям в об­ласті аку­шер­ства. Ми з ве­ли­кою ра­дістю, і по­в­ною са­мо­від­даністю, до­по­мо­же­мо вам бу­ти щас­ли­ви­ми бать­ка­ми здо­ро­вих ді­тей! По­ло­ги в 1 аку­шерсь­ко­му - це без­печ­ні по­ло­ги для жін­ки і ди­ти­ни!

Заві­ду­вач 1 аку­шерсь­ким від­ді­лен­ням

Са­вель­є­ва Оле­на Аль­бер­тів­на,

Лікар аку­шер-гі­не­ко­лог

Ко­тен­ко Мак­сим Пет­ро­вич.

КЗ « Дні­про­пет­ровсь­кий об­лас­ний пе­ри­на­таль­ний центр зі ста­ціо­на­ром «ДОР» мі­сто Дні­п­ро, вул. Косміч­на 17, тел.+38(056 )-756-88-08

The main happiness in life is children, but healthy, intelligent, beautiful children, it is happiness in the twin, and childbirth in it play one of the most important roles. Understanding all of this, future parents from the birth do not want to, they want to give theirs the very best, and the best obstetric department of the Dnipropetrovsk Oblast Prenatal Center and its employees is the best for the baby to appear.

When choosing the tactics of giving birth, we take into account everything: the characteristics of the course of pregnancy, the individual characteristics of the body of a woman, and the health of her future baby. The main principle of our work is to hear a woman, to take into account her own wishes and advantages, because the psychological comfort of her future mother is an important factor in the well-being of light labor.

In the daytime, all adopted women inspects the head of the department Saveliev OA in conjunction with the doctor of the hospital, the most rational plan for conducting childbirth is specified. If necessary, a consilium is created: the chief doctor Padalko L.I., the nachmed Zakharchenko LG, the workers of the chair of the medical academy professors Dubosarska Z.M., Dubossarskaya Yu.A. Also, doctors-anesthetists take part in this. At night, the doctor, if necessary, calls the responsible physician, the head of the department, nachmeda. We strongly encourage all future parents to remember that childbirth is a natural, physiological process, but it is often unpredictable. Maternity at home is a real danger to the health and life of mother and child. If you want the baby to come to light at home, it's worth knowing that it is possible in our department, because there are all conditions for this, and you will get "Home delivery in a hospital setting".

Maternity rooms in our department are cozy chambers, the interior of which is executed in the newest style, while they are equipped with all the necessary equipment for emergency assistance to the woman and the newborn. During childbirth there will always be a midwife, and the obstetrician-gynecologist is a doctor, and behind the door of the delivery room is a team of

doctors who are ready to come to the aid every second. Therefore, teamwork ensures a high result.

Recall that such partner births. During certain periods of childbirth or during all maternity activities, a husband or any other close person may attend a future mother. We understand the importance of women's support for their loved ones, and respect our wishes. Individual maternity wards allow families to stay together at the "moment" of the child's appearance. "Affiliate genera" is possible with all types of childbirth, in addition to a cesarean section.

We welcome natural childbirth. We do our best to let a woman give birth to herself. Natural labor is also possible after the operation of a cesarean section, and after suffering gynecological diseases, which also were accompanied by surgical intervention, we have a sufficient practical quiz and very good results in this direction.

Multifamily birth: required by the staff of high qualification and skill. Accept twins is one of the most difficult tasks of obstetrics. Each child during childbirth can go individually, and with full health of the first one, the second one may begin unforeseen complications. For the successful outcome of childbirth important competency of doctors - obstetrician-gynecologist, specialist in the monitoring of the state of the mother and the fetus, anesthetist, neonatologist - and equipment of the maternity hospital. We have all this. At our department there was a unique case of the birth of the triple divorce in 38 days. First in the world appeared Liqueria weighing 980 grams, and her sisters - Zlata and Stefania with weights 1800 and 1950 g., Were born only in 38 days. This is a very complicated case. Every day we spent a consilium and decided whether to continue pregnancy, or it's time to give birth. Every day is a risk to mother and children. This can not be done in every hospital. Everything is over, good children grow up with joy to their relatives.

It should be noted about anesthesia in childbirth in our department. Childbirth is a natural physiological process accompanied by painful feelings of varying degrees of severity. There are various methods of analgesia in childbirth. We use the most up-to-date and safer methods of analgesia in childbirth: epidural, spinal and combined anesthesia. Ukrainian and foreign anesthetists admit that epidural anesthesia, carried out by an experienced physician, is safe. It is important to remember: regional anesthesia does not have a negative effect on the fetus, analgesic substance with long-term epidural anesthesia enters the body of a woman in small doses.

We have a breastfeeding service that helps patients with lactastase, hypogalactica. In the postpartum period, with each woman, an appointment with the doctors and midwives on breastfeeding, contraception, postpartum hygiene, and the use of rational food for breastfeeding is conducted before the discharge from the hospital.

The professionalism of our physicians, team work, the possession of the latest technology in obstetrics, all this makes it possible for you to be sure that you trust the care of your own health and health and safety of the baby to leading specialists in the field of obstetrics. With great joy and dedication we will help you to be happy parents of healthy children! Childbirth in 1 obstetric - it is a safe childbirth for a woman and a child!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.