На­ше за­в­дан­ня ство­ри­ти на Він­нич­чині та­кий он­ко­ло­гіч­ний центр, щоб па­цієн­ти, яким діа­гно­сто­ва­но рак, не хо­ті­ли ліку­ва­ти­ся за кор­до­ном.

Our task is to create a cancer center in Vinnytsia, so that cancer patients are not willing to be treated abroad.

Zdorovye - - CONTENTS - Ша­мрай Во­ло­ди­мир Ана­толій­о­вич Го­лов­ний лікар

По­над 42 ти­сячі він­ни­чан хворі на рак, май­же по­ло­ви­на з них по­тра­пи­ли в по­ле зо­ру он­ко­ло­гів вже на піз­ніх ста­діях неду­ги. Гір­ка ста­ти­сти­ка свід­чить що хво­ро­ба все біль­ше на­сту­пає. В се­ред­ньо­му, що­ро­ку на Він­нич­чині но­во­утво­рен­ня ви­яв­ля­ють більш ніж у 5,5 ти­сяч лю­дей. Так про­тя­гом ми­ну­ло­го2017 ро­ку діа­г­ноз рак по­чу­ли 5849 він­ни­чан.

Су­час­ні ре­алії є та­ки­ми, що па­цієн­ти, які діз­на­ли­ся про те, що у них рак, мрі­ють про ліку­ван­ня за­кор­до­ном. І це не то­му, що у нас немає фахів­ців, а че­рез те,що в сус­піль­стві іс­нує сте­рео­тип - в Україні гір­ше ніж за її ме­жа­ми. То­му он­ко­ло­ги Він­нич­чи­ни по­ста­ви­ли собі за­в­дан­ня - зро­би­ти та­кі умо­ви у про­філь­ній лікар­ні, щоб він­ни­ча­ни на­віть у дум­ках не шко­ду­ва­ли, що не мо­жуть от­ри­ма­ти ме­дич­ну до­по­мо­гу за кор­до­ном при та­ко­му діа­г­нозі.

Пер­ший крок у цьо­му на­прям­ку вже зроб­ле­но - на ба­зі Він­ни­ць­ко­го об­лас­но­го он­ко­дис­пан­се­ру ство­ре­но Подільсь­кий ре­гіо­наль­ний центр он­ко­ло­гії. Від­по­відне рі­шен­ня де­пу­та­ти об­лас­ної ра­ди ухва­ли у груд­ні 2017 ро­ку. Дис­пан­сер не про­сто змі­нив на­зву, а й ухва­ле­но ста­тут ліку­валь­но­го за­кла­ду но­во­го зраз­ка.

Ство­рен­ня Подільсь­ко­го Ре­гіо­наль­но­го Цен­тру Он­ко­ло­гії - це сві­до­ма ро­бо­та на ви­пе­ре­джен­ня. Ми от­ри­ма­ли біль­ше мож­ли­во­стей для роз­вит­ку за­кла­ду. Те що зда­ва­ло­ся ней­мо­вір­ним, за­в­дя­ки спіль­ним зу­сил­лям ко­лег, об­лас­ної вла­ди та де­пу­татів, нам вда­ло­ся пе­ре­тво­ри­ти на дійс­ність. Те­пер ми змо­же­мо на­да­ва­ти квалі­фі­ко­ва­ну, якіс­ну до­по­мо­гу біль­шій кіль­ко­сті па­цієн­тів з ін­ших об­ла­стей. Хо­ча вже сьо­год­ні на­ша лікар­ня об­слу­го­вує 5–6 % хво­рих із сусід­ніх ре­гіонів. Вже у 2018 ро­ці пла­нує­мо роз­по­ча­ти ре­кон­струк­цію поліклініки, яка пе­ред­ба­чає будів­ниц­тво но­во­го кор­пу­су. Тож, у но­во­ство­ре­но­му цен­трі бу­де змі­не­на струк­ту­ра ліку­валь­но­го за­кла­ду та з’явить­ся мож­ливість від­кри­ти необ­хід­ні для лікар­ні під­розді­ли. У пла­нах, зо­кре­ма, ство­рен­ня он­ко­ге­ма­то­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня, а та­кож ден­но­го ста­ціо­на­ру. Пла­нує­мо ок­ре­мо від­кри­ти від­ді­лен­ня хі­міо­те­ра­пії на 60 лі­жок, аби за­без­пе­чи­ти ком­форт­ні умо­ви на­шим па­цієн­там та ме­ди­кам, які там пра­ц­ю­ють. З'яв­лять­ся до­дат­ко­ві опе­ра­цій­ні Лікар­ня но­во­го зраз­ка ма­ти­ме мож­ливість са­мо­стій­но на­ла­год­жу­ва­ти ко­муніка­цію та спів­пра­цю з про­від­ни­ми світо­ви­ми цен­тра­ми. Будів­ниц­тво від­бу­ва­ти­меть­ся за ра­ху­нок ко­штів держ­бюд­же­ту, зо­кре­ма Дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку. На сьо­год­ні ми вже ре­алі­зує­мо про­ект із ре­кон­струк­ції уро­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня, остан­ньо­го у хірур­гіч­но­му кор­пусі, 90% вар­то­сті яко­го по­кри­ває цей фонд. Про пе­ре­ва­ги но­во­ство­ре­но­го цен­тру мож­на го­во­ри­ти ще ба­га­то, але ще біль­ше по­тріб­но зро­би­ти. І мож­на нарі­ка­ти на про­бле­ми, але той хто по-справж­ньо­му хо­че змін, йти­ме до них, незва­жа­ю­чи на труд­но­щі пе­ре­ко­на­ний що мої ко­ле­ги, ко­ман­да но­во­ство­ре­но­го Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії са­ме та­ка",- за­зна­чив го­лов­ний лікар ПРЦО, д.м.н Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

В цен­трі он­ко­ло­гії по­зи­тив­ні змі­ни звик­ли не від­кла­да­ти "у дов­гий ящик",тим біль­ше тут ро­зу­мі­ють, що па­цієн­там не ска­жеш, аби во­ни при­хо­ди­ли че­рез мі­ся­ць-дру­гий. То­му менш ніж за

мі­ся­ць, піс­ля ство­рен­ня Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії тут ство­ре­но ма­мо­ло­гічне від­ді­лен­ня на 20 лі­жок. По­ки, що де-юре, од­нак прой­шов­ши усі фор­маль­но­сті во­но роз­почне ро­бо­ту в пер­шо­му півріч­чі 2018 ро­ку. Необ­хід­ність ство­рен­ня у лікар­ні ма­мо­ло­гіч­но­го від­ді­лен­ня від­чу­ва­ла­ся вже дав­но, ка­же Во­ло­ди­мир Ша­мрай. На жаль про йо­го до­ціль­ність го­во­рить сум­на ста­ти­сти­ка. У Він­ни­ць­кій об­ласті що­ро­ку в се­ред­ньо­му діа­г­ноз рак мо­лоч­ної за­ло­зи дізна­ють­ся 550 він­ни­ча­нок.

На об­ліку в об­ласті пе­ре­бу­ває 5937 хво­рих з ра­ком мо­лоч­ної за­ло­зи, а це 14,1% від усіх хво­рих, які зна­хо­дять­ся в об­лас­но­му кан­цер-реєстрі. За ста­ти­стич­ни­ми да­ни­ми близь­ко 40 від­сот­ків жі­нок звер­та­ють­ся до ліка­ря за­над­то піз­но. В Україні рак мо­лоч­ної за­ло­зи пер­шої та дру­гої ста­дії діа­гно­стуєть­ся в 75% ви­пад­ків, на Він­нич­чині си­ту­а­ція кра­ща, хво­ро­бу на та­ко­му ета­пі діа­гно­сту­ють у 95%. Рак мо­лоч­ної за­ло­зи одне із най­більш ак­ту­аль­них пи­тань в он­ко­ло­гії. Клю­чо­вим пи­тан­ням по­кра­щен­ня ре­зуль­татів ліку­ван­ня неду­ги є впро­ва­д­жен­ня в клініч­ну прак­ти­ку су­час­них ме­то­дик і тех­но­ло­гій. Я пе­ре­ко­на­ний, що це мож­ли­во за умов, як­що є окре­ме від­ді­лен­ня, ко­ман­да яко­го пра­ц­ю­ва­ти­ме і роз­ви­ва­ти­ме кон­крет­ний на­пря­мок на­дан­ня мед­до­по­мо­ги он­ко­хво­рим. По­чи­на­ю­чи від вчас­ної діа­гно­сти­ки, ліку­ван­ня і, що не менш важ­ли­во, ре­а­біліта­ції жі­нок, яким діа­гно­сто­ва­но рак мо­лоч­ної за­ло­зи. Пе­ред ко­лек­ти­вом, який прий­де пра­ц­ю­ва­ти у ма­мо­ло­гічне від­ді­лен­ня, мож­на бу­де ста­ви­ти за­в­дан­ня і пи­та­ти за ре­зуль­та­ти. У ма­мо­ло­гіч­но­му від­ді­лен­ні з'явить­ся біль­ше спри­ят­ли­вих умов для роз­вит­ку та­ко­го на­прям­ку, як он­ко­пла­стич­на хірур­гія. Ад­же важ­ли­вим ре­зуль­та­том ліку­ван­ня он­ко­хво­рих жі­нок є не тіль­ки три­валість, але й якість жит­тя па­цієн­ток. Кож­на па­цієнт­ка має пра­во на гар­ний есте­тич­ний ре­зуль­тат опе­ра­ції та від­нов­лен­ня своєї кра­си. Окрім то­го, в біль­шо­сті при­ват­них клінік не охо­че бе­ру­ть­ся за ре­кон­струк­тив­ні опе­ра­ції он­ко­хво­рим жін­кам. Вра­хо­ву­ю­чи те, що в на­шо­му ліку­валь­но­му за­кла­ді що­ро­ку опе­ру­ють­ся май­же 500 па­цієн­ток з при­во­ду ра­ку мо­лоч­ної за­ло­зи, впев­не­ний, що про­ве­ден­ня ре­кон­струк­тив­но-від­нов­лю­валь­них опе­ра­тив­них втру­чань вкрай необ­хідне. Те­пер ми не ли­ше ви­ко­нує­мо ра­ди­каль­ні опе­ра­ції, піс­ля яких жін­кам до­во­дить­ся шу­ка­ти пла­стич­них хірур­гів, які б мог­ли їй вста­но­ви­ти ен­до­про­тез. А ста­рає­мо­ся, як­що це мож­ли­во, од­но­час­но ро­би­ти і ре­кон­струк­цію, яку за­раз ви­ко­ну­ють в біль­шо­сті єв­ро­пейсь­ких та світо­вих клінік. На­ші хірур­ги змо­жуть про­во­ди­ти і від­стро­че­ну ре­кон­струк­цію па­цієнт­кам, які прой­шли всі ета­пи он­ко­ло­гіч­но­го ліку­ван­ня та у яких бу­ли від­сут­ні озна­ки ре­ци­ди­ву хво­ро­би, або па­цієнт­кам, які ліку­ва­ли­ся в ін­ших за­кла­дах, але звер­ну­ли­ся до нас із ба­жан­ням ви­пра­ви­ти де­фек­ти піс­ля по­пе­ред­ніх опе­ра­цій, - пе­ре­ко­на­ний го­лов­ний лікар,д.м.н. Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

За сло­ва­ми го­лов­но­го ліка­ря Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії , сьо­год­ні но­ва­торсь­кий під­хід у ро­бо­ті за­сто­со­ву­ють он­ко­ло­ги від­ді­лен­ня пух­лин го­ло­ви та шиї. По­стій­но пра­ц­ю­ють над вдос­ко­на­лен­ням своєї май­стер­но­сті, впро­ва­д­жу­ю­чи но­віт­ні ме­то­ди­ки діа­гно­сти­ки та ліку­ван­ня он­ко­ло­гіч­них хво­рих, а та­кож їх ре­а­біліта­ції. Зо­кре­ма, лікарі від­ді­лен­ня ши­ро­ко впро­ва­д­жу­ють тех­но­ло­гії біо­зва­рю­ван­ня тка­нин в хірур­гіч­но­му ліку­ван­ні ра­ку щи­то­подіб­ної за­ло­зи із за­сто­су­ван­ням за­тис­ка­ча Small Jaw Covidiеn. Це доз­во­ляє ана­то­міч­но ви­ко­ну­ва­ти екс­тра­фас­ціаль­ні ти­реої­дек­то­мії та при необ­хід­но­сті лім­фо­ди­сек­ції, без за­ли­шен­ня в рані на­віть незнач­них часто­чок тка­ни­ни щи­то­подіб­ної за­ло­зи, що під­твер­джуєть­ся да­ни­ми ра­діоізо­топ­но­го ска­ну­ван­ня шиї в піс­ляо­пе­ра­цій­но­му пе­ріоді.

За­в­дя­ки да­но­му ме­то­ду опе­ра­тив­ні втру­чан­ня на щи­то­подіб­ній за­ло­зі є прак­тич­но без­кров­ни­ми, а та­кож за­по­бі­гає елек­тро­трав­мі по­во­рот­них гор­тан­них нервів, що знач­но змен­шує ри­зик роз­ла­дів го­ло­су в піс­ляо­пе­ра­цій­но­му пе­ріоді. Су­часне ліку­ван­ня хво­рих із ра­ком гор­тані вклю­чає обов’яз­ко­ву го­ло­со­ву ре­а­біліта­цію, яка вклю­чає вста­нов­лен­ня го­ло­со­вих про­тезів. На­ші хірур­ги впро­ва­д­жу­ють цю ме­то­ди­ку, во­на вкрай ак­ту­аль­на та при­но­сить свої пло­ди. Ад­же на­ші па­цієн­ти піс­ля вста­нов­лен­ня про­тезів не ли­ше спіл­ку­ють­ся з рід­ни­ми та дру­зя­ми, а ма­ють ви­со­кий рівень со­ціаль­ної адап­та­ції в то­му числі від­нов­лен­ня пра­це­з­дат­но­сті, - за­ува­жив Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

Ми­ну­лий 2017 рік був ре­корд­ним для Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії в плані тех­ніч­но­го пе­ре­осна­щен­ня. До лікар­ні "зай­шло" ме­дич­но­го об­лад­нан­ня та устат­ку­ван­ня на 33 мільй­о­ни гри­вень.

Та­ко­го в історії на­шо­го за­кла­ду ще не бу­ло. На­ре­шті у лікар­ні з'яви­вся необ­хід­ний су­час­ний

комп'ютер­ний то­мо­граф. Че­рез елек­трон­ний май­дан­чик держ­за­ку­півель PROZORRO при­дба­ли КТ за 12,5 мільй­онів гри­вень. Кіль­ка ро­ків в лікар­ні функ­ціо­ну­вав ли­ше один комп’ютер­ний то­мо­граф, який пра­ц­ю­вав з ве­ли­ким пе­ре­ван­та­жен­ням.Він по­стій­но пра­ц­ю­вав по­над­нор­мо­во.Так в 2017 ро­ці об­сте­же­но по­над 4,5 ти­сячі він­ни­чан та зроб­ле­но 7859 до­слід­жень. То­бо на 96% біль­ше нор­ми. За­в­дя­ки но­во­му діа­гно­стич­но­му устат­ку­ван­ню лікарі змо­жуть більш швид­ко та якіс­но по­ста­ви­ти лю­дині діа­г­ноз і вчас­но на­да­ти необ­хід­ну ме­дич­ну до­по­мо­гу. А для на­ших па­цієн­тів це на­д­важ­ли­во, - за­зна­чив Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

За ко­шти спон­сорів та ме­це­натів при­дба­ли для від­ді­лен­ня уль­тра­зву­ко­вої діа­гно­сти­ки два УЗД апа­ра­та, один пе­ре­нос­ний.

Це пер­ший пе­ре­сув­ний апа­рат у на­шій лікар­ні. Об­лад­нан­ня неза­мінне для опе­ра­тив­ної ви­со­ко­точ­ної діа­гно­сти­ки, як па­цієн­тів від­ді­лен­ня уль­тра­зву­ко­вої діа­гно­сти­ки,яке від­кри­ли у 2015 ро­ці, так і важ­ких, ур­гент­них хво­рих, які зна­хо­дять­ся в ста­ціо­нарі. Но­ва УЗД-си­сте­ма, яку ми от­ри­ма­ли, італійсь­ко­го ви­роб­ництва, доз­во­ляє об­сте­жу­ва­ти хво­рих, ви­ко­ну­ва­ти весь спектр діа­гно­стич­них мані­пу­ля­цій,ви­яв­ля­ти за­хво­рю­ван­ня на ран­ніх ста­діях і своє­час­но йо­го ліку­ва­ти, а та­кож про­філак­ту­ва­ти неду­ги", - за­зна­чив го­лов­ний лікар, д.м.н Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку для лікар­ні куп­ле­но чо­ти­ри апа­ра­ти штуч­ної вен­ти­ля­ції ле­гень, ві­део­га­стро­ско­піч­ну стій­ку, об­лад­нан­ня для ре­ані­ма­ції, су­час­ний рент­ген апа­рат, сім опе­ра­цій­них столів, мік­ро­ско­пи, ла­бо­ра­тор­ну тех­ніку та ба­га­то чо­го ін­шо­го.

Дру­гий рік до­во­дить­ся жи­ти без дер­жав­ної про­гра­ми "Он­ко­ло­гія", яка за­вер­ши­ла­ся у 2016 ро­ці. Аби не за­ли­ши­ти па­цієн­тів сам на сам з неду­гою він­ни­ць­кі ме­ди­ки спра­ц­ю­ва­ли на ви­пе­ре­джен­ня. За іні­ціа­ти­ви го­лов­но­го ліка­ря Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії Во­ло­ди­ми­ра Ша­м­рая на Він­нич­чині бу­ла за­про­ва­д­же­на об­лас­на про­гра­ма "Бо­роть­ба з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми на пе­ріод 2017-2021 ро­ки". Її за­галь­ний бюд­жет - 365 млн.грн.Із них на 2017 рік бу­ло пе­ред­ба­че­но 45 мільй­онів гри­вень, в то­му числі 15 мільй­онів на хі­міо­те­ра­пію і 30 млн - на тех­нічне пе­ре­осна­щен­ня.

На щастя про­гра­ма ви­ко­нуєть­ся, ми­ну­ло­го ро­ку на хі­міо­пре­па­ра­ти бу­ло виді­ле­но май­же 16 мільй­онів. До­дат­ко­во де­пу­та­ти виді­ли­ли 800 ти­сяч з об­лас­но­го бюд­же­ту, ад­же на­при­кін­ці ро­ку ви­ник­ла тер­мі­но­ва по­тре­ба у де­фі­цит­них пре­па­ра­тах Так це не по­кри­ває по­тре­бу на­ших па­цієн­тів, на жаль. В умо­вах по­стій­но­го де­фі­ци­ту хі­міо­пре­па­ратів увесь час до­во­дить­ся еко­но­ми­ти. Ми ж по­ста­ви­ли собі за­в­дан­ня зна­хо­ди­ти мож­ливість кож­но­му он­ко­хво­ро­му про­ве­сти як міні­мум два без­ко­штов­ні цик­ли хі­міо­те­ра­пії, й у біль­шо­сті ви­пад­ків нам це вдаєть­ся. Як­що па­цієнт на­ле­жить до со­ціаль­но неза­хи­ще­них верств на­се­лен­ня, ми на­ма­гає­мо­ся за­без­пе­чи­ти йо­му і на­ступ­ні цик­ли ліку­ван­ня. На 2018 рік та­кож пе­ред­ба­че­но 15 мільй­онів гри­вень. Споді­ва­ти­ме­мо­ся, що су­ма бу­де збіль­шу­ва­ти­ся, а дер­жа­ва зверне ува­гу на он­ко­хво­рих", - за­ува­жив Во­ло­ди­мир Ша­мрай.

Го­лов­ний он­ко­лог Він­ни­ць­кої об­ласті Во­ло­ди­мир Ша­мрай за­зна­чає, це ли­ше по­ча­ток змін у лікар­ні. По­пе­ре­ду чи­ма­ло ро­бо­ти, яка за­без­пе­чить роз­ви­ток но­во­ство­ре­но­го Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії.

Від по­став­ле­ної ме­ти ми не від­сту­пає­мо. Ад­же на­ше за­в­дан­ня – на­дан­ня якіс­ної до­по­мо­ги па­цієн­там, в ра­зи змен­ши­ти смерт­ність від он­ко­не­дуг та ви­яв­ля­ти хво­ро­бу на ран­ніх ста­діях, ко­ли во­на ви­лі­ко­вуєть­ся. Вод­но­час за­кли­каю всіх від­по­ві­даль­но ста­ви­ти­ся до сво­го здо­ров'я .Ра­д­жу не іг­но­ру­ва­ти ме­дич­ні про­філак­тич­ні огля­ди. Ад­же лікарі та па­цієн­ти ма­ють бу­ти со­юз­ни­ка­ми. Ра­зом ми по­до­лає­мо рак,-за­ува­жив Во­ло­ди­мир Ша­мрай .

Ша­мрай Во­ло­ди­мир Ана­толій­о­вич

Го­лов­ний лікар Подільсь­ко­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру он­ко­ло­гії(ПРЦО)

Заслу­же­ний лікар Украї­ни

Го­ло­ва прав­лін­ня ГО"Асо­ціа­ція он­ко­ло­гів Поділ­ля" Док­тор ме­дич­них на­ук, до­цент ка­фед­ри он­ко­ло­гії, про­ме­не­вої діа­гно­сти­ки та про­ме­не­вої те­ра­пії ВНМУ ім. М.І. Пи­ро­го­ва м. Він­ни­ця, Хмель­ни­ць­ке шо­се, 84, 21029

Те­ле­фон: (0432) 46-16-27

Факс: (0432) 46-11-01

Ад­ре­са офі­цій­но­го сай­ту: http://prco.com.ua/

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.