Вже сьо­год­ні ду­має­мо про май­бут­нє на­шої ор­гані­за­ції.

Already today we are thinking about the future of our organization

Zdorovye - - CONTENTS - Ва­левсь­ка Люд­ми­ла Ми­хай­лів­на Го­ло­ва Дні­про­пет­ровсь­кої об­лас­ної ор­гані­за­ції проф­с­піл­ки робіт­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я Украї­ни, Дні­про­пет­ровсь­ка об­лас­на ор­гані­за­ція робіт­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я Украї­ни obkom.dp.ua e-mail: [email protected]

Прий­няті Вер­хов­ною Ра­дою Украї­ни (ВРУ) за­ко­ни Украї­ни що­до ме­дич­ної ре­фор­ми, зо­кре­ма: № 2002-VІІІ, № 2168-VІІІ, № 2206-VІІІ та № 2233-VІІІ, пе­ред­ба­ча­ють мас­штаб­ні, але непро­гно­зо­вані пе­ре­тво­рен­ня в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, спря­мо­вані на кор­по­ра­ти­за­цію га­лузі та лі­бе­ралі­за­цію тру­до­вих від­но­син, і ство­рю­ють знач­ні ри­зи­ки сто­сов­но об­ме­жен­ня (ска­су­ван­ня) об­ся­гу іс­ну­ю­чих прав та га­ран­тій ме­дич­них пра­ців­ни­ків, ско­ро­чен­ня ме­ре­жі дер­жав­них, ко­му­наль­них за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я.

Зазна­чені за­ко­ни, за вис­нов­ка­ми екс­пер­тів, не ство­рю­ють ціліс­но­го, на­у­ко­во-обґрун­то­ва­но­го, уз­год­же­но­го за­ко­но­дав­чо­го підґрун­тя для мож­ли­во­го по­чат­ку впро­ва­д­жен­ня ре­фор­ми охо­ро­ни здо­ров’я з 1 січ­ня 2018 ро­ку, на­віть пер­вин­ної лан­ки.

Під час зустрічі Прем’єр-мініст­ра Украї­ни Грой­сма­на В. Б. з пред­став­ни­ка­ми все­українсь­ких проф­с­пі­лок та про­фоб’єд­нань 07 ли­сто­па­да 2017 ро­ку го­ло­вою Проф­с­піл­ки Ко­валь В. М. в чер­го­вий раз бу­ло по­ру­ше­но пи­тан­ня про від­сут­ність со­ціаль­но­го діа­ло­гу в га­лузі та за­лу­чен­ня пред­став­ни­ків Проф­с­піл­ки до ро­з­роб­ки нор­ма­тив­но-пра­вої ба­зи ме­дич­ної ре­фор­ми для недо­пу­щен­ня по­ру­шен­ня тру­до­вих, со­ціаль­но-еко­но­міч­них прав та ін­те­ресів спіл­чан в умо­вах ре­фор­му­ван­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що За­кон Украї­ни «Про пі­дви­щен­ня до­ступ­но­сті та яко­сті ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня у сільсь­кій міс­це­во­сті» пе­ред­ба­чає низ­ку по­зи­тив­них норм в ча­стині зо­бов’язань дер­жа­ви, зо­кре­ма: що­до роз­вит­ку ме­ре­жі за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я , удос­ко­на­лен­ня їх­ньої ма­теріаль­но-тех­ніч­ної ба­зи та ство­рен­ня умов для діяль­но­сті мед­пра­ців­ни­ків; впро­ва­д­жен­ня су­час­них тех­но­ло­гій з ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня ; за­про­ва­д­жен­ня дієвих ме­ханіз­мів за­лу­чен­ня до ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня квалі­фі­ко­ва­них ме­дич­них і фар­ма­цев­тич­них пра­ців­ни­ків, зо­кре­ма шля­хом ство­рен­ня для та­ких пра­ців­ни­ків до­дат­ко­вих га­ран­тій опла­ти пра­ці та на­леж­них умов пра­ці. Слід за­зна­чи­ти, що са­ме фі­нан­со­ва скла­до­ва ре­фор­ми є най­більш невизна­че­ною. У Дер­жа­но­му бюд­жеті Украї­ни на 2018 рік пе­ред­ба­че­но ви­дат­ки на охо­ро­ну здо­ров’я ли­ше 3,5% ВВП, що не від­по­ві­дає ви­мо­гам ч. 5 ст. 4 За­ко­ну Украї­ни «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня», де об­сяг ко­штів на ре­алі­за­цію про­гра­ми ме­дич­них га­ран­тій має бу­ти у роз­мірі не мен­ше 5 % ВВП. Та­кож від­сут­ні ме­ханіз­ми та фі­нан­со­ве за­без­пе­чен­ня ч. 3 ст.10 За­ко­ну що­до враху­ван­ня при ро­з­ра­хун­ку та­ри­фів та ко­ри­гу­валь­них ко­е­фі­цієн­тів ба­зи.

Гра­нич­ні об­ся­ги ви­дат­ків на на­у­ко­ву діяль­ність при по­стій­но­му зрос­тан­ні за­робіт­ної пла­ти не від­по­ві­да­ють по­тре­бам на­у­ко­вих уста­нов НАМН. Фак­тич­но 98% від за­твер­дже­них об­ся­гів ста­нов­лять ли­ше за­робіт­на пла­та та на­раху­ван­ня на опла­ту пра­ці. Про­те і цих ко­штів не ви­ста­чає на ви­пла­ту обов'яз­ко­вих до­плат і над­ба­вок. Зазна­чене при­зво­дить до па­дін­ня пре­сти­жу ро­бо­ти на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків, швид­ко­го старін­ня та від­по­від­но­го змен­шен­ня чи­сель­но­сті на­у­ко­вих кад­рів. Зов­сім втра­че­но ма­теріаль­ні сти­му­ли для роз­вит­ку ме­дич­ної на­у­ки в Україні.

Ре­фор­ма­торсь­кі змі­ни жод­ним чи­ном не впли­ну­ли на ви­рі­шен­ня клю­чо­вої про­бле­ми га­лузі – вкрай низь­ко­го рів­ня за­робіт­ної пла­ти мед­пра­ців­ни­ків. У 2018 ро­ці про­до­в­жує збері­га­ти­ся «зрів­ня­лів­ка» в оплаті пра­ці з 1 по 12 та­риф­ні ро­з­ря­ди ЄТС. Оцін­ка пра­ці від ліка­ря до при­би­раль­ни­ка од­на­ко­ва на рів­ні міні­маль­ної за­робіт­ної пла­ти. На рів­ні обі­ця­нок вла­ди за­ли­шаєть­ся пі­дви­щен­ня зар­пла­ти мед­пер­со­на­лу пер­вин­ної лан­ки і при­низ­ли­во про­по­нуєть­ся очіку­ва­ти змін в зар­платі пра­ців­ни­ків вто­рин­ної, тре­тин­ної та екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги піс­ля 2020 ро­ку.

То ж в рам­ках гро­мадсь­ко­го кон­тро­лю в 2017 ро­ці спіль­ни­ми зу­сил­ля­ми про­ве­де­но 142 ком­плекс­них та ці­льо­вих пе­ревір­ки до­три­ман­ня ви­мог тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства в 97 за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я. У 2016 ро­ці бу­ло про­ве­де­но 112 та­ких пе­ревірок.

Ре­зуль­та­ти пе­ревірок за­свід­чи­ли, що пе­ре­важ­ну біль­шість по­ру­шень норм за­ко­но­дав­ства про пра­цю скла­да­ють по­ру­шен­ня в сфері опла­ти

пра­ці (1029), га­ран­тій і ком­пен­са­цій, які ма­ють на­да­ва­ти­ся пра­ців­ни­кам (89). Крім то­го, знач­на кіль­кість по­ру­шень ви­яв­ле­на в сфері ви­ко­ри­стан­ня ро­бо­чо­го ча­су (182) та ча­су від­по­чин­ку (83), а та­кож ін­ші по­ру­шен­ня (327).

Кіль­кість пра­ців­ни­ків, тру­до­ві та со­ціаль­но-еко­но­міч­ні пра­ва яких по­ру­ше­но, скла­ла 6400 осіб.

З ме­тою по­нов­лен­ня тру­до­вих прав пра­ців­ни­ків та на ви­ко­нан­ня за­ко­но­дав­чо на­да­них по­в­но­ва­жень обл­проф­ор­гані­за­цією під­го­тов­ле­но та на­прав­ле­но ро­бо­то­дав­цям 114 по­дань про усу­нен­ня по­ру­шень за­ко­но­дав­ства про пра­цю.

Із 1733 ви­яв­ле­них у ре­зуль­таті пе­ревірок по­ру­шень чин­но­го за­ко­но­дав­ства усу­ну­то 1177, тоб­то 68%. Ре­шта – за­ли­шаєть­ся на кон­тролі.

Обра­на на­шою об­лас­ною ор­гані­за­цією та­ка фор­ма здійс­нен­ня гро­мадсь­ко­го кон­тро­лю за до­дер­жан­ням за­ко­но­дав­ства про пра­цю, як си­сте­ма­тичне про­ве­ден­ня ком­плекс­них пе­ревірок, на­дає по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти.

На­ве­ду та­кий при­клад.

На по­чат­ку груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку на­ми бу­ло здійс­не­но ком­плекс­ну пе­ревір­ку до­три­ман­ня за­ко­но­дав­ства про пра­цю в Маг­да­линівсь­кій цен­траль­ній рай­он­ній лікар­ні. Пе­ревір­кою ви­яв­ле­но чис­лен­ні по­ру­шен­ня з бо­ку пра­во­за­сто­сов­них пра­ців­ни­ків за­кла­ду що­до ви­ко­ри­стан­ня ро­бо­чо­го ча­су і ча­су від­по­чин­ку, опла­ти пра­ці, з охо­ро­ни пра­ці, здійс­ню­ва­лись на­ма­ган­ня уник­ну­ти пе­ревір­ки з окре­мих пи­тань. Бу­ло на­да­но час для усу­нен­ня по­ру­шень, та 31 січ­ня по­точ­но­го ро­ку здійс­не­но по­втор­ну пе­ревір­ку. Зви­чай­но, не всі по­ру­шен­ня усу­ну­то, але про­ве­де­но неа­би­я­ку ро­бо­ту що­до ви­прав­лен­ня си­ту­а­ції: прий­ня­то низ­ку ло­каль­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих ак­тів з пи­тань діяль­но­сті за­кла­ду, здійс­нюєть­ся ро­бо­та що­до під­го­тов­ки та прий­нят­тя но­вих ко­лек­тив­но­го до­го­во­ру та пра­вил внут­ріш­ньо­го тру­до­во­го роз­по­ряд­ку, вре­гу­льо­вані з по­зи­цій за­ко­но­дав­ства окре­мі пи­тан­ня ви­ко­ри­стан­ня ро­бо­чо­го ча­су то­що.

Ак­тив­ну по­зи­цію в про­ве­ден­ні цієї ро­бо­ти зай­має проф­с­піл­ко­вий ко­мі­тет за­кла­ду на чолі з го­ло­вою пер­вин­ної проф­с­піл­ко­вої ор­гані­за­ції Пта­чик Оле­ною Леонідів­ною.

Дієвим ме­ханіз­мом за­хи­сту тру­до­вих прав пра­ців­ни­ків, за­без­пе­чен­ня їх­ніх со­ціаль­них га­ран­тій – є ко­лек­тив­ний до­го­вір. Че­рез кол­до­го­вір­ну ро­бо­ту вре­гу­льо­ву­ють­ся нор­ми умов та опла­ти пра­ці, ро­бо­чо­го ча­су і ча­су від­по­чин­ку, на­дан­ня щоріч­них до­дат­ко­вих від­пу­сток, вста­нов­лен­ня до­плат, над­ба­вок то­що.

З ме­тою за­без­пе­чен­ня си­стем­ної ро­бо­ти по здійс­нен­ню пра­во­за­хис­ної діяль­но­сті на­шою проф­с­піл­ко­вою ор­гані­за­цією про­до­в­жуєть­ся прак­ти­ка екс­пер­ти­зи ко­лек­тив­них до­го­ворів та їх про­ек­тів за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров'я. У ми­ну­ло­му ро­ці вив­че­но та на­да­но прак­тич­ну до­по­мо­гу по 24 ко­лек­тив­них до­го­во­рах.

На жаль, не за­вжди ви­хо­дить до­сяг­ти по­ро­зу­мін­ня з пер­шо­го ра­зу – екс­пер­ти­зу про­ек­ту ко­лек­тив­но­го до­го­во­ру Пет­ро­пав­лівсь­кої цен­траль­ної рай­он­ної лікар­ні до­ве­ло­ся ро­би­ти три­чі по­спіль, звер­та­ю­чи ува­гу на ті ж са­мі по­ру­шен­ня.

Та­ка на­по­лег­ливість з на­шо­го бо­ку ба­зуєть­ся на ба­жан­ні убе­рег­ти вас від ка­ра­ю­чих мір впли­ву кон­тро­лю­ю­чих ор­ганів.

Нез­ро­зу­мі­лою за­ли­шаєть­ся на­по­лег­ливість ро­з­роб­ни­ків ко­лек­тив­но­го до­го­во­ру з по­ру­шен­ня­ми норм за­ко­но­дав­ства. Що хто- ко­го?

Роз­ви­ток проф­с­пі­лок, їх спро­мож­ність за­хи­ща­ти лю­ди­ну пра­ці у склад­них су­час­них умо­вах, на­сам­пе­ред, за­ле­жить від про­фесіо­наліз­му проф­с­піл­ко­вих лі­дерів. До них сьо­год­ні ви­су­ва­ють­ся до­сить ви­со­кі ви­мо­ги: від­по­ві­даль­ність, ком­пе­тент­ність, умін­ня зна­хо­ди­ти, аналі­зу­ва­ти та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­фор­ма­цію, в то­му числі з пра­во­вих пи­тань. У будь-якій си­ту­а­ції необ­хід­но бу­ти гід­ним парт­не­ром і, як­що тре­ба, опо­нен­том пред­став­ни­кам ро­бо­то­дав­ців. За­по­ру­кою пі­дви­щен­ня яко­сті проф­с­піл­ко­вої ро­бо­ти за­вжди слу­гу­ва­ло нав­чан­ня та пі­дви­щен­ня квалі­фіка­ції проф­с­піл­ко­во­го ак­ти­ву.

Згід­но із пла­ном ро­бо­ти ви­бор­них ор­ганів Дні­про­пет­ровсь­кої об­лас­ної проф­с­піл­ко­вої ор­гані­за­ції у 2017 ро­ці про­ве­де­но 9 се­мі­нарів, з них 3 об­лас­них, 5 ре­гіо­наль­них та 1 без­по­се­ред­ньо у ліку­валь­но­му за­кла­ді (дер­жав­на уста­но­ва «Ін­сти­тут га­стро­ен­те­ро­ло­гії На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­дич­них на­ук Украї­ни»). На них про­во­ди­лось нав­чан­ня голів пер­вин­них проф­с­піл­ко­вих ор­гані­за­цій, проф­груп­ор­гів, бух­гал­терів та пра­во­за­сто­сов­них пра­ців­ни­ків з пи­тань здійс­нен­ня ви­бор­ни­ми ор­га­на­ми пер­вин­ної проф­с­піл­ко­вої ор­гані­за­ції гро­мадсь­ко­го кон­тро­лю за до­три­ман­ням ро­бо­то­дав­ця­ми за­ко­но­дав­ства про пра­цю, ор­гані­за­ції діяль­но­сті проф­групи та гро­мадсь­ко­го ін­спек­то­ра з пи­тань охо­ро­ни пра­ці. Особ­ли­ва ува­га при­ді­ля­лась нав­чан­ню проф­груп­ор­гів, ад­же проф­груп­орг – ос­новне дже­ре­ло ін­фор­ма­ції в проф­групі, то­му він має по­стій­но по­пов­ню­ва­ти влас­ний ба­гаж знань. В нав­чан­ні взя­ли участь біль­ше 500 осіб. Місь­ки­ми ор­гані­за­ція­ми проф­с­піл­ки про­ве­де­но ще 7 се­мі­нарів.

Та­кож про­ве­де­но 36 се­мі­нарів-на­рад з пред­став­ни­ка­ми проф­с­піл­ко­вих ко­мі­тетів та ро­бо­то­дав­ців на міс­цях у за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я та в апа­раті обл­проф­ор­гані­за­ції. Та­ка фор­ма ро­бо­ти

доз­во­ли­ла, на­да­ю­чи до­по­мо­гу пер­вин­ним проф­с­піл­ко­вим ор­гані­за­ціям, з’ясо­ву­ва­ти, чи ма­ло міс­це по­ру­шен­ня тру­до­вих прав пра­ців­ни­ків у кож­но­му кон­крет­но­му ви­пад­ку, от­ри­му­ва­ти необ­хід­ну ін­фор­ма­цію, за­слу­хо­ву­ва­ти по­яс­нен­ня по­са­до­вих осіб то­що, а та­кож опе­ра­тив­но шля­хом пе­ре­го­ворів з ро­бо­то­дав­ця­ми вжи­ва­ти від­по­від­них за­ходів для по­нов­лен­ня по­ру­ше­них прав.

За пра­во­вою до­по­мо­гою в 2017 ро­ці до об­лас­ної ор­гані­за­ції Проф­с­піл­ки звер­ну­ло­ся 4850 членів Проф­с­піл­ки, яким бу­ли на­дані усні (4704) та пись­мо­ві (146) від­по­віді.

Ве­деть­ся по­стій­на си­стем­на ро­бо­та з аналі­зу про­ек­тів за­конів, по­ста­нов уря­ду, на­казів Міністер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Украї­ни. Ми­ну­ло­го ро­ку про­ве­де­но пра­во­ву екс­пер­ти­зу 11 про­ек­тів нор­ма­тив­но-пра­во­вих ак­тів, за яки­ми на­дані за­ува­жен­ня та про­по­зи­ції.

На ви­мо­гу Проф­с­піл­ки, в т. ч. і на­шої ор­гані­за­ції, у На­ціо­наль­но­му кла­си­фі­ка­торі про­фесій Украї­ни ДК 003:2010 бу­ли від­нов­лені про­фесії пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я: «лікар-те­ра­певт», «лікар-те­ра­певт діль­нич­ний», «лікар-те­ра­певт під­літ­ко­вий», «лікар-те­ра­певт це­хо­вої лікарсь­кої діль­ни­ці», «фельд­шер з ме­ди­ци­ни невід­клад­них станів», «ін­струк­тор з тру­до­вої адап­та­ції», «ін­струк­тор з тру­до­вої те­ра­пії», «фахі­ве­ць з фі­зич­ної ре­а­біліта­ції», «сест­ра ме­дич­на з ліку­валь­ної фіз­куль­ту­ри», «сест­ра ме­дич­на з ма­са­жу» (Змі­на № 7, за­твер­дже­на на­ка­зом Міністер­ства еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі від 30.11.2017 № 1744).

Ми прий­ма­ли ак­тив­ну участь в опра­ц­ю­ван­ні про­ек­тів но­вих Ме­то­дич­них ре­ко­мен­да­цій з ате­ста­ції ро­бо­чих міс­ць за умо­ва­ми пра­ці та про­ек­ту но­во­го По­ряд­ку роз­слі­ду­ван­ня нещас­них ви­пад­ків на ви­роб­ниц­тві.

Про­тя­гом ми­ну­ло­го дворіч­но­го пе­ріо­ду на­ми про­ве­де­на до­сить об’єм­на ро­бо­та що­до недо­пу­щен­ня ска­су­ван­ня пра­ва ви­хо­ду на піль­го­ву пен­сію за Спис­ка­ми №№ 1, 2 пев­ній ка­те­горії ме­дич­них пра­ців­ни­ків. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­ної ро­бо­ти ми до­мо­гли­ся, що, за ви­клю­чен­ням од­но­го най­ме­ну­ван­ня про­фесії «рент­ге­но­ла­бо­рант флю­о­ро­гра­фіч­но­го ка­бі­не­ту», всі ін­ші най­ме­ну­ван­ня про­фесій ме­дич­ної га­лузі за­ли­ши­ли­ся в за­зна­че­них Спис­ках.

За ста­ти­стич­ни­ми да­ни­ми ста­ном на 01.01.2018 ро­ку обл­проф­ор­гані­за­ція в своїх ла­вах налі­чує 62488 членів проф­с­піл­ки. Се­ред пра­ц­ю­ю­чих проф­с­піл­ко­ве член­ство скла­дає по­над 85%.

На­разі у проф­с­піл­ках, як і в дер­жаві в ці­ло­му, від­бу­ва­ють­ся змі­ни під вп­ли­вом ча­су. Зу­пи­ни­ти час ми не в змозі. То­му по­вин­ні вно­си­ти в на­ше проф­с­піл­ко­ве жит­тя по­зи­тив­ні змі­ни, які від­бу­ва­ють­ся в сус­піль­стві. І вод­но­час швид­ко ре­а­гу­ва­ти на ви­кли­ки.

Слід за­зна­чи­ти, що ми за ро­ки неза­леж­но­сті змог­ли збе­рег­ти в на­шій ор­гані­за­ції та­кий ви­со­кий від­со­ток проф­с­піл­ко­во­го член­ства. Це го­во­рить про пев­ну до­ві­ру до на­шої ор­гані­за­ції.

В за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я об­ласті від­бу­ваєть­ся ре­ор­гані­за­ція, яка ві­до­бра­жаєть­ся і на пер­вин­ні проф­ор­гані­за­ції. Ко­ли об’єд­ну­ють­ся декіль­ка за­кла­дів, пер­вин­ки при­єд­ну­ва­них за­кла­дів при­пи­ня­ють своє іс­ну­ван­ня як юри­дич­ні осо­би. На наш по­гляд, для членів проф­с­піл­ки ні­чо­го не змі­нюєть­ся. Від­бу­ваєть­ся ли­ше змі­на струк­ту­ри проф­ор­гані­за­ції.

Ми­ну­лий рік в на­шій об­ласті ввій­де в історію як рік ство­рен­ня об’єд­на­них те­ри­торіаль­них гро­мад: їх ство­ре­но 56. При­чо­му, це на­пря­му сто­суєть­ся і на­ших ор­гані­за­цій. Так, шість об’єд­на­них гро­мад, від­чу­ва­ю­чи в собі си­ли, вже ви­рі­ши­ли ство­ри­ти і ство­ри­ли цен­три пер­вин­ної ме­ди­ко-санітар­ної до­по­мо­ги, в яких бу­ли ство­рені і пер­вин­ні проф­ор­гані­за­ції. І кож­на но­во­ство­ре­на проф­ор­гані­за­ція по­вин­на бу­ла здійс­ни­ти дер­жав­ну реєстра­цію як юри­дич­ної осо­би. На жаль, ви­мо­ги до дер­жреєстра­ції гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції ду­же жорст­кі. Обл­проф­ор­гані­за­ція не сто­я­ла осто­ронь цих пи­тань, а ро­з­ро­би­ла ал­го­ритм дій для голів ППО. Є пев­ні до­мо­в­ле­но­сті з об­лас­ним управ­лін­ням юс­ти­ції. На­пра­цьо­вані зраз­ки до­ку­мен­тів, які необ­хід­но по­да­ва­ти до юс­ти­ції. Але на­віть піс­ля та­кої ве­ли­кої про­ве­де­ної ро­бо­ти ви­ни­ка­ють пев­ні непо­ро­зу­мін­ня. Ми свої за­ува­жен­ня та про­по­зи­ції що­до цієї про­бле­ми на­прав­ля­ли до Цен­траль­но­го ко­мі­те­ту Проф­с­піл­ки. Во­ни, в свою чер­гу, обі­ця­ли підій­ма­ти це пи­тан­ня на рів­ні ФПУ.

На час про­ве­ден­ня ад­міністра­тив­но-те­ри­торіаль­ної ре­фор­ми Дні­про­пет­ровсь­ка об­лас­на ор­гані­за­ція проф­с­піл­ки пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я Украї­ни в ме­жах своїх по­в­но­ва­жень спря­мо­вує свою діяль­ність на здійс­нен­ня дієво­го гро­мадсь­ко­го кон­тро­лю що­до до­три­ман­ня ро­бо­то­дав­ця­ми ви­мог за­ко­но­дав­ства, зо­кре­ма, з пи­тань охо­ро­ни пра­ці та здо­ров’я пра­ців­ни­ків ліку­валь­но-про­філак­тич­них за­кла­дів об­ласті, за­без­пе­чен­ня на­леж­них та без­печ­них умов їх пра­ці.

З цією ме­тою ми про­во­ди­мо ро­бо­ту що­до: - нав­чан­ня пред­став­ни­ків проф­с­пі­лок з пи­тань охо­ро­ни пра­ці;

- по­даль­шої спів­пра­ці із Дер­жав­ною служ­бою Украї­ни з пи­тань пра­ці у здійс­нен­ні гро­мадсь­ко­го та дер­жав­но­го кон­тро­лю за до­дер­жан­ням ро­бо­то­дав­ця­ми ЛПЗ об­ласті за­ко­но­дав­ства про охо­ро­ну пра­ці.

Під час здійс­нен­ня гро­мадсь­ко­го кон­тро­лю за ста­ном до­три­ман­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства з пи­тань охо­ро­ни пра­ці ми про­до­в­жує­мо до­ма­га­ти­ся від ро­бо­то­дав­ців ЛПЗ об­ласті чіт­ко­го ви­ко­нан­ня усіх за­ко­но­дав­чих ак­тів.

Що­до ви­роб­ни­чо­го трав­ма­тиз­му, то необ­хід­но за­зна­чи­ти на­ступне. За­галь­ний рівень ви­роб­ни­чо­го трав­ма­тиз­му в за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я об­ласті за 2017 рік скла­дає 23 нещас­них ви­пад­ки, в яких по­ст­раж­да­ло 26 осіб (2 ви­пад­ки групо­ві че­рез ДТП не з ви­ни на­ших водіїв); в 2016 ро­ці – 22 нещас­них ви­пад­ки (в 2015 ро­ці – 25 ви­пад­ків).

Ма­ють міс­це ви­пад­ки при­род­ньої смер­ті, які, за ре­зуль­та­та­ми спе­ціаль­них роз­слі­ду­вань, не пов’язу­ють з ви­роб­ниц­твом. І з цих пи­тань ми на­стій­но ре­ко­мен­дує­мо ро­бо­то­дав­цям більш ви­ва­же­но під­хо­ди­ти до пи­тан­ня про­ве­ден­ня пе­ріо­дич­них ме­дич­них оглядів пра­ців­ни­ків.

Ми за­не­по­коєні ви­пад­ка­ми про­ти­прав­но­го по­ся­ган­ня на жит­тя і здо­ров’я ме­дич­них пра­ців­ни­ків, які, на жаль, ма­ють міс­це. Ви­пад­ки із по­бит­тям фельд­шерів та лікарів екс­тре­ної (швид­кої) ме­дич­ної до­по­мо­ги та ме­дич­них пра­ців­ни­ків пер­вин­ної лан­ки при ви­ко­нан­ні ни­ми своїх служ­бо­вих обов’яз­ків го­во­рять про неза­хи­щеність пра­ців­ни­ків охо­ро­ни здо­ров’я.

. По суті ми вже сьо­год­ні ду­має­мо про май­бут­нє на­шої ор­гані­за­ції. Я хо­чу за­зна­чи­ти, що збе­ре­жен­ня ціліс­но­сті на­шої ор­гані­за­ції не за­ра­ди збе­ре­жен­ня, а за­ра­ди за­без­пе­чен­ня чле­нам проф­с­піл­ки пев­них га­ран­тій.

На жаль, сьо­год­ні я мо­жу го­во­ри­ти від­вер­то – іноді скла­да­ло­ся вра­жен­ня, що ми жи­ве­мо не в 21 століт­ті – час но­віт­ніх тех­но­ло­гій і ве­ли­ких ко­муніка­цій­них мож­ли­во­стей, а десь на по­чат­ку первіс­но­го ла­ду. Від­сут­нє ро­зу­мін­ня, як та­ке, що­до ме­ти ство­рен­ня проф­с­піл­ки. Вза­є­модія керів­ни­ка і пер­вин­ки ба­зуєть­ся ли­ше на за­са­дах, пов’яза­них із при­вітан­ня­ми та вла­шту­ван­ням свят для всьо­го тру­до­во­го ко­лек­ти­ву за ра­ху­нок ко­штів проф­ор­гані­за­ції. Не за­вжди го­ло­ви проф­ор­гані­за­цій, по­год­жу­ю­чись на обран­ня, усві­дом­лю­ють про ве­ли­чез­ну від­по­ві­даль­ність пе­ред чле­на­ми проф­с­піл­ки, що во­ни є керів­ни­ка­ми юри­дич­ної осо­би з усі­ма на­слід­ка­ми. Як­що в за­кла­ді, де діє пер­вин­ка ро­бо­то­дав­цем по­ру­шу­ють­ся пра­ва членів проф­с­піл­ки, то знач­ною мірою про­ви­на за це ле­жить і на проф­с­піл­ко­во­му ко­мі­теті, і на го­ло­ві пер­вин­ної проф­с­піл­ко­вої ор­гані­за­ції.

Проф­с­піл­ко­ві ко­мі­те­ти пер­вин­них проф­с­піл­ко­вих ор­гані­за­цій в пе­ріод ре­фор­му­ван­ня га­лузі ви­му­шені ак­тиві­зу­ва­ти свою ро­бо­ту та на­пра­ви­ти її на ви­рі­шен­ня пи­тань недо­пу­щен­ня по­ру­шень прав членів проф­с­піл­ки. Та­ку си­стем­ну ро­бо­ту в цьо­му на­прям­ку про­во­дять в Си­нель­ни­ківсь­кій ЦРЛ (го­ло­ва Ре­утов О. Б.), Об­лас­но­му клініч­но­му ліку­валь­но-про­філак­тич­но­му об’єд­нан­ні «Фтизіатрія» (го­ло­ва Віді­ше­ва Н. М.), Об­лас­ній дитячій клініч­ній лікар­ні (го­ло­ва Ва­рун О. Є.), Верх­ньод­ні­провсь­кій цен­траль­ній рай­он­ній лікар­ні (го­ло­ва Сер­не­вич О. А.), Ва­силь­ківсь­ко­му цен­трі пер­вин­ної ме­ди­ко-санітар­ної до­по­мо­ги (го­ло­ва Ри­кун В. О.), Клініч­но­му он­ко­ло­гіч­но­му дис­пан­сері (го­ло­ва Ре­шет­ні­ко­ва Т. М.).

Мож­на з упев­неністю го­во­ри­ти, що пра­во­за­хи­сна ро­бо­та, ро­бо­та по збе­ре­жен­ню єд­но­сті в обл­проф­ор­гані­за­ції і її струк­тур­них під­розді­лах ве­деть­ся на до­сить ви­со­ко­му рів­ні. Є про­по­зи­ції що­до по­кра­щен­ня її, за­сто­су­ван­ня но­вих форм і ме­то­дів. Та ос­нов­ним у га­лузі є пи­тан­ня фі­нан­со­во­го за­без­пе­чен­ня пра­ців­ни­ків. Це необ­хід­но ви­рі­шу­ва­ти на цен­траль­но­му рів­ні і міс­це­во­му.

Що­до по­ста­нов­ки пи­тан­ня опла­ти пра­ці пе­ред Уря­дом. У лю­то­му 2018 ро­ку про­ве­де­но за­сі­дан­ня Цен­траль­но­го ко­мі­те­ту, який прий­няв по­ста­но­ву про негай­ну зустріч з Прем’єр-міністром з од­ним пи­тан­ням: за­робіт­на пла­та і збе­ре­жен­ня кад­ро­во­го по­тен­ціа­лу у га­лузі. У разі від­мо­ви у зустрічі, або від­сут­ність по­зи­тив­них зру­шень – про­ве­сти у Києві ак­цію про­те­сту в бе­рез­ні. Та у на­шій сім’ї тре­ба сьо­год­ні пе­ред со­бою кож­но­му із нас по­ста­ви­ти пи­тан­ня: «Чи го­то­вий я за­хи­ща­ти се­бе?». Чо­му я так го­во­рю?

Ми роз­мі­сти­ли на на­шо­му сай­ті та сторін­ці у фейс­бу­ці ал­го­ритм під­т­рим­ки пе­ти­ції про­ти руй­ну­ван­ня си­сте­ми екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. На сьо­год­ні всьо­го близь­ко се­ми ти­сяч під­писів, а на­ших де­сят­ка два . Чо­му? Для під­т­рим­ки цієї пе­ти­ції є ще 55 днів . Приєд­нуй­тесь!

Що­до ак­цій про­те­сту. В разі прий­нят­тя рі­шен­ня що­до про­ве­ден­ня ак­ції про­те­сту – споді­ває­мось на ак­тив­ну участь членів на­шої проф­с­піл­ки.

. Бе­ре­жіть се­бе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.