Го­тов ли мир услы­шать прав­ду о Го­ло­до­мо­ре?

Zerkalo Nedeli - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Сер­гей МАХУН

В по­след­нюю суб­бо­ту но­яб­ря от­ме­ча­ет­ся День па­мя­ти жертв Го­ло­до­мо­ров в Укра­ине.

24 но­яб­ря в рам­ках ак­ции «За­жги све­чу» по­сле ми­ну­ты мол­ча­ния в 16.00 на­ши со­оте­че­ствен­ни­ки вспо­ми­на­ют о мил­ли­о­нах жертв ком­му­ни­сти­че­ско­го ре­жи­ма. Три Го­ло­до­мо­ра XX ве­ка — 1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947 гг. — оста­лись жи­вым руб­цом на те­ле на­ции. На­ции по­ли­ти­че­ской: кро­ме укра­ин­цев гиб­ли рус­ские, евреи, по­ля­ки, пред­ста­ви­те­ли дру­гих эт­но­сов, про­жи­вав­ших на тер­ри­то­рии УССР.

«Жерт­вы ждут воз­мез­дия и спра­вед­ли­во­го су­да ис­то­рии»

В 1983 го­ду, в хо­де ме­ро­при­я­тий по по­во­ду 50-ле­тия Ве­ли­ко­го го­ло­да в Укра­ине эти сло­ва про­из­нес про­фес­сор Сор­бон­ны Ален Бе­зан­сон. Фран­цуз­ский уче­ный под­чер­ки­вал: «Кро­ме мо­лит­вы, все, что мы мо­жем сде­лать для этих бес­чис­лен­ных му­че­ни­ков, — пом­нить. Это зна­чит: знать, ис­сле­до­вать, фик­си­ро­вать и ана­ли­зи­ро­вать со­бы­тия».

…5 сен­тяб­ря 1933 го­да укра­ин­ский по­ли­то­лог, со­цио­лог и эт­но­лог Ип­по­лит-оль­герд Боч­ков­ский на­пи­сал ста­тью Europa Invertebrata («Бес­хре­бет­ная Ев­ро­па»), в ко­то­рой го­во­рил о мол­ча­нии ин­тел­лек­ту­а­лов в Ста­ром Све­те, со­всем не за­ме­чав­ших ужа­сов боль­ше­вист­ской си­сте­мы, и в том чис­ле тра­ге­дии Го­ло­до­мо­ра. «…Но­ва Ев­ро­па, на якій тя­жить страш­на змо­ра кри­ва­во­го все­світ­ньо­го бо­жевіл­ля 1914–1918 ро­ків, чи­ма­ло роз­гу­би­ла з ду­хов­ної спад­щи­ни своєї до­воєн­ної по­пе­ред­ни­ці… ев­ро­пейсь­ке сум­лін­ня ма­со­во і стихій­но ані ра­зу не за­про­те­сту­ва­ло про­ти ди­кун­ства та бу­зу­вір­ства боль­ше­ви­ць­кої політи­ки. Ев­ро­пейсь­ка на­у­ка, лі­те­ра­ту­ра, ми­стец­тво не спро­мо­гли­ся на солі­дар­ний про­ти­боль­ше­ви­ць­кий ви­ступ, що мо­раль­но за­суд­жу­вав би зло­чин­ства со­вєтсь­кої Моск­ви. Не знай­ш­ло­ся в Ев­ро­пі ніко­го, хто слі­да­ми Е.золі ки­нув би в об­лич­чя боль­ше­ви­ць­ким ка­там своє грізне: «Я об­ви­ну­ва­чую!»… по­зи­ція Но­вої Ев­ро­пи до боль­ше­виз­му бу­ла «моя ха­та з краю»… про­тест її має бу­ти спря­мо­ва­ний не тіль­ки про­ти Бер­лі­на, але й про­ти Моск­ви. Ад­же ж там іс­ну­ють Со­лов­ки і за­слан­ня, а ГПУ, яку з та­ким за­хоплен­ням оце са­ме по­хва­лив М.горь­кий як най­кра­щу шко­лу пе­ре­ви­хо­ван­ня неслух­ня­но­го со­вєтсь­ко­го гро­ма­дян­ства, снує далі своє про­во­ка­ційне па­ву­тин­ня. Ад­же ж тим го­ло­дом ви­мо­рю­ють міліо­ни се­лян, а чес­них лю­дей роз­стрілю­ють, ви­си­ла­ють, са­д­жа­ють у тюр­ми або до­во­дять до са­мо­губ­ства!!! Ще не за­піз­но про­те­сту­ва­ти про­ти боль­ше­ви­ць­ко­го те­ро­ру, Ев­ро­па му­сить на­до­лу­жи­ти те, що зло­чин­но до­сі про­га­ви­ла».

Се­го­дня мы на­блю­да­ем сво­е­го ро­да де­жа­вю. Не­смот­ря на се­рьез­ные эко­но­ми­че­ские санк­ции, на­ло­жен­ным на стра­ну-агрес­со­ра — Рос­сий­скую Фе­де­ра­цию, — меж­ду­на­род­ные ин­сти­ту­ты без­опас­но­сти и мировая об­ще­ствен­ность (как и Ли­га На­ций в 1930-е гг.) весь­ма бла­го­душ­но от­нес­лись к раз­жи­га­нию ми­ли­та­рист­ской ис­те­рии и за­хват­ни­че­ским дей­стви­ям пу­тин­ской Рос­сии, та­ким как вой­на в Гру­зии (2008), ок­ку­па­ция укра­ин­ских Кры­ма и ча­сти Дон­бас­са (2014).

На­пом­ним, что 28 но­яб­ря 2006 г. Вер­хов­ная Ра­да Укра­и­ны при­ня­ла За­кон «О Го­ло­до­мо­ре в Укра­ине 1932–1933 го­дов», ко­то­рым со­бы­тия 1932–1933 го­дов трак­ту­ют­ся как ге­но­цид укра­ин­ско­го на­ро­да. Ныне все­го 15 го­су­дарств ми­ра при­зна­ли ге­но­цид­ный ха­рак­тер Ве­ли­ко­го го­ло­да. Неко­то­рые из них, та­кие как Эсто­ния (1993), Ва­ти­кан (2003), Вен­грия (2003), Лит­ва (2005), Ав­стра­лия (2003) и Ка­на­да (2003) сде­ла­ли это рань­ше Укра­и­ны. Со­всем недав­но, 4 ок­тяб­ря 2018 г. Се­нат США еди­но­глас­ным ре­ше­ни­ем при­нял двух­пар­тий­ную ре­зо­лю­цию, став­шую пер­вым в ис­то­рии пра­во­вым ак­том Кон­грес­са США: Го­ло­до­мор 1932– 1933 го­дов был при­знан ге­но­ци­дом укра­ин­ско­го на­ро­да. Та­к­же 17 шта­тов США уже при­зна­ли Го­ло­до­мор 1932–1933 гг. ак­том ге­но­ци­да.

В со­вре­мен­ной рос­сий­ской пе­ча­ти ча­сто мож­но встре­тить сен­тен­ции на­по­до­бие «так на­зы­ва­е­мый го­ло­до­мор», «Ки­ев по­сто­ян­но мус­си­ру­ет те­му го­ло­да». Офи­ци­аль­ная власть РФ уже мно­го лет со­про­тив­ля­ет­ся трак­тов­ке го­ло­да как ге­но­ци­да, а в по­след­ние го­ды счи­та­ет экс­тре­мист­ски­ми неко­то­рые кни­ги укра­ин­ских ис­то­ри­ков; в 2015 г. власть ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма оштра­фо­ва­ла на 2000 руб. ди­рек­то­ра Фе­одо­сий­ской цен­траль­ной биб­лио­теч­ной си­сте­мы за хра­не­ние кни­ги Ва­си­лия Ма­роч­ко «Го­ло­до­мор 1932–1933» из се­рии «Ге­но­цид україн­ців». Все это на­по­ми­на­ет сжи­га­ние на­ци­ста­ми книг в 1933 го­ду…

«Са­мое глав­ное сей­час — Укра­и­на»

Но по­че­му же имен­но в по­гра­нич­ных с Укра­и­ной Бе­ла­ру­си и Цен­траль­но-чер­но­зем­ном окру­ге Рос­сии в эти го­ды со­вер­шен­но не бы­ло го­ло­да? И имен­но ту­да, а та­к­же в Моск­ву, Ле­нин­град, Минск, Ста­лин­град, дру­гие круп­ные го­ро­да СССР на про­тя­же­нии 1932 г. пы­та­лись вы­ехать при лю­бой воз­мож­но­сти сот­ни ты­сяч кре­стьян с Укра­и­ны, Ку­ба­ни (где укра­ин­цы со­став­ля­ли 75% на­се­ле­ния), ча­сти Став­ро­по­лья и Дон­ской об­ла­сти (Се­ве­ро-кав­каз­ский край).

От­вет Ста­ли­на не за­ста­вил дол­го ждать. Уже 22 ян­ва­ря 1933 г. ЦК ВКП(Б) и СНК СССР из­да­ли по­ста­нов­ле­ние под № 65/ш, ко­то­рым прак­ти­че­ски об­ре­ка­ли на го­лод­ную смерть укра­ин­ских кре­стьян. Вот толь­ко часть его пре­ам­бу­лы: «Ро­стов-дон, Харь­ков, Во­ро­неж, Смо­ленск, Ста­лин­град, Са­ма­ра. До ЦК ВКП и СНК до­шли све­де­ния, что на Ку­ба­ни и Укра­ине на­чал­ся мас­со­вый вы­езд кре­стьян «за хле­бом» в ЦЧО (Цен­траль­ный Чер­но­зем­ный округ. — С.М.), на Вол­гу, Мос­ков­скую обл., За­пад­ную обл., Бе­ло­рус­сию. ЦК ВКП и Сов­нар­ком СССР не со­мне­ва­ют­ся, что этот вы­езд из Укра­и­ны в про­шлом го­ду ор­га­ни­зо­ван вра­га­ми Со­вет­ской власти, эсе­ра­ми и аген­та­ми Поль­ши с це­лью аги­та­ции «че­рез кре­стьян» в се­вер­ных рай­о­нах СССР про­тив кол­хо­зов и во­об­ще про­тив Со­вет­ской власти. В про­шлом го­ду пар­тий­ные и со­вет­ские и че­кист­ские ор­га­ны Укра­и­ны про­зе­ва­ли эту контр­ре­во­лю­ци­он­ную за­тею…» В 3-м пунк­те по­ста­нов­ле­ния, под­пи­сан­но­го И.ста­ли­ным и В.мо­ло­то­вым, пря­мое ука­за­ние ка­ра­тель­ным ор­га­нам: ««ЦК ВКП и Сов­нар­ком пред­пи­сы­ва­ют ПП ОГПУ Мос­ков­ской обл., ЦЧО, За­пад­ной обл., Бе­ло­рус­сии, Ниж­ней Волги аре­сто­вы­вать про­брав­ших­ся на се­вер «кре­стьян» Укра­и­ны и Се­вер­но­го Кав­ка­за, и по­сле то­го, как бу­дут ото­бра­ны контр­ре­во­лю­ци­он­ные эле­мен­ты, вы­дво­рять осталь­ных в ме­ста их жи­тель­ства».

Итак, Кремль ре­шил за­крыть гра­ни­цы од­ной из рес­пуб­лик (УССР), Ку­ба­ни и ча­сти Дон­щи­ны, Став­ро­по­лья, где в 1932–1933 гг. ком­му­ни­сти­че­ский ре­жим раз­вя­зал на­сто­я­щий тер­рор, об­ре­кая на го­лод­ную смерть мил­ли­о­ны кре­стьян. Они бы­ли вы­нуж­де­ны про­би­вать­ся в го­ро­да, где бы­ла хоть ка­кая-то на­деж­да не уме­реть от го­ло­да. Но и там на кре­стьян жда­ла тя­же­лая судь­ба, а ча­ще и смерть. Жи­тель се­ла Ци­бу­лив М.ов­ча­рук, ко­то­рый в 1930–1933 гг. учил­ся в Ки­е­ве, вспо­ми­нал: «Уми­ра­ю­щие на ули­цах от го­ло­да кре­стьяне, осо­бен­но на По­до­ле, ста­ли обыч­ным яв­ле­ни­ем. Уми­ра­ю­щих в боль­ни­це не при­ни­ма­ли. Никакой гу­ман­но­сти и ми­ло­сер­дия к ним не бы­ло про­яв­ле­но со сто­ро­ны мест­ных ор­га­нов власти».

Ро­берт Кон­квест в кни­ге «Жат­ва скор­би» пи­сал: «Го­лод за­пла­ни­ро­ва­ла Москва для уни­что­же­ния укра­ин­ско­го кре­стьян­ства, как на­ци­о­наль­но­го ба­сти­о­на. Укра­ин­ских кре­стьян ис­тре­би­ли не по­то­му, что они бы­ли кре­стья­на­ми, а по­то­му, что они бы­ли укра­ин­ца­ми». Кремль же­лал окон­ча­тель­но до­бить укра­ин­ское се­ло, в хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции от­ча­ян­но со­про­тив­ляв­ше­е­ся его по­ли­ти­ке. Со­про­тив­ле­ние ока­зы­ва­ли це­лые се­ла, жи­те­ли ко­то­рых не же­ла­ли ид­ти в кол­хоз­ное раб­ство, за­щи­ща­ли свое иму­ще­ство, скот, за­ра­бо­тан­ное тя­же­лым тру­дом зер­но. А тем вре­ме­нем уже вес­ной 1931 г. из Моск­вы в чер­но­мор­ские пор­ты на­прав­ля­лись пар­тий­ные и со­вет­ские ра­бот­ни­ки для об­сле­до­ва­ния и рас­ши­ре­ния скла­дов и эле­ва­то­ров, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись для экс­пор­та зер­но­вых за гра­ни­цу.

Рус­ская на­ция, как си­сте­мо­об­ра­зу­ю­щая в обе­их им­пе­ри­ях — Ро­ма­но­вых и Со­вет­ской — ни­ко­им об­ра­зом не мог­ла быть объ­ек­том пре­ступ­ле­ния-ге­но­ци­да. Да­же со­про­тив­ле­ние кол­лек­ти­ви­за­ции на тер­ри­то­рии РСФСР не нес­ло в се­бе угро­зу по­ли­ти­че­ско­го се­па­ра­тиз­ма. Как от­ме­чал про­фес­сор Владимир Ва­си­лен­ко, «Ан­ти­боль­ше­визм укра­ин­ско­го кре­стья­ни­на в со­еди­не­нии с его на­ци­о­наль­ной мен­таль­но­стью был ос­но­вой укра­ин­ско­го се­па­ра­тиз­ма и со­став­лял угро­зу един­ства и са­мо­му су­ще­ство­ва­нию СССР. Имен­но по­это­му объ­ек­том пре­ступ­ле­ния ге­но­ци­да ста­ла укра­ин­ская на­ция, для ослаб­ле­ния ко­то­рой ста­лин­ский то­та­ли­тар­ный ре­жим осу­ще­ствил ге­но­цид­ное уни­что­же­ние укра­ин­ско­го кре­стьян­ства как ос­нов­ной ча­сти на­ции и ис­точ­ни­ка ее ду­хов­ной и ма­те­ри­аль­ной си­лы» (По­дроб­нее см. ZN. UA № 37–38 — 2008 г. «Го­ло­до­мор 1932–1933 го­дов в Укра­ине: пра­во­вая оцен­ка»).

Ста­лин, ко­то­рый имен­но в 1933 г. го­во­рил, что «са­мое глав­ное сей­час — Укра­и­на, если не возь­мем­ся сей­час за Укра­и­ну, Укра­и­ну мо­жем по­те­рять», на­нес пре­вен­тив­ный удар. Он хо­ро­шо пом­нил об Осво­бо­ди­тель­ной борь­бе укра­ин­цев в 1917– 1921 гг., о по­встан­че­ском дви­же­нии пер­вой по­ло­ви­ны 1920-х гг. в Укра­ине, о со­про­тив­ле­нии укра­ин­ско­го се­ля­и­на кол­лек­ти­ви­за­ции, что при­ве­ло к боль­шо­му ко­ли­че­ству вос­ста­ний. Ста­лин счи­тал, что имен­но укра­ин­цы име­ют все ос­но­ва­ния ре­а­ли­зо­вать свое пра­во на са­мо­опре­де­ле­ние как го­су­дар­ство­об­ра­зу­ю­щая на­ции. И имен­но по­это­му уже с 1929 г. в Укра­ине, на Ку­ба­ни, в Зе­ле­ном Кли­ну на Даль­нем Во­сто­ке на­ча­лось по­сте­пен­ное свер­ты­ва­ние укра­и­ни­за­ции/ко­ре­ни­за­ции. 1933-и стал Ру­би­ко­ном, ко­то­рый пе­ре­шла ста­лин­ская Си­сте­ма, окон­ча­тель­но сры­вая мас­ку снис­хо­ди­тель­но­го со­зер­ца­ния на­ци­о­наль­но­го Воз­рож­де­ния, не зря же на­зван­но­го Рас­стре­лян­ным. Как пи­сал Дмит­рий Со­ло­вей в фун­да­мен­таль­ной ра­бо­те «Стеж­ка­ми на Гол­го­ту», «ко­лек­тиві­за­ція від­бу­ла­ся у всьо­му СССР. Але те­рор під час при­му­со­вої ко­лек­тиві­за­ції 1929–1930 ро­ків за­сто­со­ва­но в ос­нов­но­му на те­ри­торіях, за­се­ле­них неросія­на­ми. Так са­мо зда­ча дер­жаві сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких про­дук­тів з уро­жаїв 1931–1932 і 1932–1933 ро­ків від­бу­ва­ла­ся в ці­ло­му СССР, але нор­ми цієї зда­чі в са­мій Росії ма­со­во­го го­ло­ду не ство­ри­ли і лю­ди там з го­ло­ду не вми­ра­ли. На­то­мість в Україні, на Ку­бані, на Дон­щині, у Тур­ке­стані (Д.со­ло­вей имел в ви­ду Ка­зах­стан и сред­не­ази­ат­ские рес­пуб­ли­ки. –– С.М.) то­що, де люд­ність бо­ро­ла­ся за неза­лежне політичне, куль­тур­но-на­ціо­нальне й еко­но­мічне жит­тя, нор­ми зда­чі бу­ли так пе­ребіль­шені, що при­зве­ли до дворіч­но­го го­ло­ду й смер­ти мільй­онів лю­дей (Цит. по кни­ге «Ска­за­ти прав­ду. Три пра­ці про Го­ло­до­мор 1932–1933 ро­ків» под ре­дак­ци­ей Ю.ша­по­ва­ла и А.юрен­ко, 2005) «Са­мо­суд»

В то вре­мя как укра­ин­ское се­ло и ку­бан­ские ста­ни­цы уми­ра­ли от го­ло­да, за гра­ни­цей про­дол­жа­ли ску­пать по дем­пин­го­вым це­нам зер­но Стра­ны Со­ве­тов. По­пыт­ки укра­ин­ской диас­по­ры в США, Ка­на­де, Ар­ген­тине, Бра­зи­лии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, и осо­бен­но укра­ин­цев Поль­ши и Че­хо­сло­ва­кии до­сту­чать­ся до пра­ви­тельств этих го­су­дарств, и да­же по­ста­вить на рас­смот­ре­ние Ли­ги На­ций во­прос ге­но­ци­да го­ло­дом в укра­ин­ских се­лах, бы­ли на­прас­ны­ми.

…Быв­ший ак­тив­ный член пар­тии и сви­де­тель этих ужас­ных со­бы­тий в Укра­ине Дмит­рий Гой­чен­ко (1903–1993) по­сле вой­ны эми­гри­ро­вал в США. Пе­ред вой­ной он про­шел на­сто­я­щую Гол­го­фу в тюрь­мах и ла­ге­рях ГУЛАГА, и сво­и­ми вос­по­ми­на­ни­я­ми, на­пе­ча­тан­ны­ми в 2012 г. на язы­ке ори­ги­на­ла в Укра­ине («Крас­ный Апо­ка­лип­сис: сквозь рас­ку­ла­чи­ва­ние и Го­ло­до­мор», из­да­тель­ство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»), по­сто­ян­но ис­ку­пал ви­ну и пе­ред со­оте­че­ствен­ни­ка­ми, и пе­ред Бо­гом за ве­ро­от­ступ­ни­че­ство: «У по­дош­вы ле­си­сто­го взго­рья ти­хо свер­ка­ет зер­ка­лом сво­ей по­верх­но­сти жи­во­пис­но рас­ки­нув­ший­ся пруд, кра­си­во окайм­лен­ный вер­бой и ра­кит­ни­ком. На­чаль­ство ло­вит ры­бу. Лов­ля рыбы на­се­ле­нию здесь за­пре­ще­на. Де­ти на­чаль­ства го­ня­ют­ся за го­лод­ны­ми детьми кол­хоз­ни­ков и бьют их пал­ка­ми. Те настоль­ко сла­бы, что бе­жать во­все не мо­гут, па­да­ют и жа­лоб­но, ти­хо пла­чут. Здесь же, на лу­гу, несколь­ко тру­пов взрос­лых и де­тей. Ме­ста­ми вид­не­ют­ся вздув­ши­е­ся тру­пы, пла­ва­ю­щие в осо­ке…»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.