АСТРОПРОГНОЗ

на ве­ре­сень

Zhinka - - Тема Номера -

У ве­ре­сні на Ді­ву че­ка­ти­ме чи­ма­ло вда­лих днів, ко­ли всі спра­ви ви­рі­шу­ва­ти­му­ться ні­би за по­ма­хом ча­рів­ної па­ли­чки. Але й скла­дно­щів та розчарувань не уни­кну­ти. Най­кра­щою ва­шою та­кти­кою стануть спо­кій і вмі­н­ня під­ла­што­ву­ва­ти­ся під об­ста­ви­ни. Про­водь­те біль­ше ча­су з ро­ди­ною.

+ 1, 10, 18, 19, 28, 29

5, 6, 12, 13, 25, 26

Те­ре­зи

Цьо­го мі­ся­ця гра­мо­тно роз­по­ді­ля­ти зу­си­л­ля, щоб у го­ни­тві за кар’єр­ни­ми ви­со­та­ми не за­ро­би­ти про­блем зі здо­ров’ям. Осо­бли­во на­пру­же­ною бу­де се­ре­ди­на ве­ре­сня, тож від­по­чи­нок кра­ще пла­ну­ва­ти на остан­ню де­ка­ду мі­ся­ця. Роз­сла­бляй­те­ся за чи­та­н­ням і прогулянками.

+ 8, 12, 17, 25, 30

2, 10, 22

Скор­піон

Зір­ки при­хиль­ні до вас, але по­пе­ре­джа­ють про не­без­пе­ку не­о­бду­ма­них вчин­ків і ри­зи­ко­ва­них аван­тюр. У спра­вах амур­них вам імо­вір­но до­ве­де­ться ви­сто­я­ти у су­пер­ни­цтві, але зав­дя­ки цьо­му ва­ші сто­сун­ки спов­ня­ться при­стра­сті. Ві­дмов­те­ся від по­їздок до ек­зо­ти­чних кра­їн.

+5, 9, 14, 20, 25, 30

7, 22, 26

Стрі­лець

Цей мі­сяць ду­же вда­лий для ви­рі­ше­н­ня ро­бо­чих зав­дань і на­ла­го­дже­н­ня осо­би­стих кон­та­ктів, але будь­те го­то­ві до ком­про­мі­сів і по­сту­пок. Най­кра­щих ре­зуль­та­тів до­ся­гне­те у ко­ман­дній ро­бо­ті. Ці­ка­ві по­до­ро­жі й пі­зна­валь­ний ту­ризм по­да­ру­ють не­за­бу­тні вра­же­н­ня й ідеї. Остер­гій­те­ся травм.

+ 9, 14, 20, 27, 30

6, 13, 22

Ко­зе­ріг

Ве­ре­сень ви­да­сться не­лег­ким че­рез не­по­ро­зу­мі­н­ня у спіл­ку­ван­ні. По­ста­рай­те­ся бу­ти тер­пи­ми­ми до чу­жої то­чки зо­ру і не всту­пай­те в дис­ку­сії з ко­жно­го при­во­ду. Кра­ще цей час при­свя­ти­ти від­пус­тці або зна­йти мо­жли­віть пра­цю­ва­ти від­да­ле­но.

+ 3, 12, 17, 22, 25, 29

1, 7, 15

Во­до­лій

Мі­сяць бу­де спо­кій­ним, тож вам не вар­то бо­я­ти­ся змін і не­спо­ді­ва­нок. Але й лі­ну­ва­ти­ся не слід: про­ана­лі­зуй­те ми­ну­лі по­мил­ки й до­ся­гне­н­ня. На ро­бо­ті уни­кай­те будь-яких ін­триг. Усі скла­дно­щі й пе­ре­шко­ди ви здо­ла­є­те в па­рі з пар­тне­ром чи за під­трим­ки рі­дних. +5, 9, 12, 24, 25, 30

2, 18, 22

Ри­би

Ва­ші ре­тель­но про­ду­ма­ні пла­ни мо­жуть по­ру­ши­ти різні зов­ні­шні фа­кто­ри, тож не став­те пе­ред со­бою стра­те­гі­чних ці­лей. Мо­жли­ва не­спо­ді­ва­на пре­мія чи ін­ше не­о­чі­ку­ва­не гро­шо­ве над­хо­дже­н­ня. Від­по­чи­вай­те у при­єм­ній ком­па­нії на при­ро­ді — це кра­щий спо­сіб за­бу­ти про стре­си й від­но­ви­ти си­ли.

+ 1,2, 9, 10, 19, 20, 28, 29

3, 4, 17, 18, 24, 25, 30

Овен

Вир по­дій і змін не до­зво­лить вам роз­сла­би­ти­ся цьо­го мі­ся­ця. Для до­ся­гне­н­ня по­став­ле­ної ме­ти вам вар­то по­слу­го­ву­ва­ти­ся хи­трі­стю і гну­чкі­стю на­то­мість зви­чної впер­то­сті. Це сто­су­є­ться і на­ла­го­дже­н­ня стосунків у ро­ди­ні. На­при­кін­ці мі­ся­ця мо­жли­ві зна­чні ви­тра­ти на по­бут, тож будь­те еко­ном­ни­ми.

+7, 8, 16, 17, 25, 26

1, 14, 15, 20, 21, 28, 29

Те­лець

Пер­ша по­ло­ви­на ве­ре­сня — вда­лий час для по­їздок: ді­ло­ві за­без­пе­чать дов­го­стро­ко­ві про­е­кти з від­мін­ним фі­нан­су­ва­н­ням, а ту­ри­сти­чні мо­жуть за­кін­чи­ти­ся при­єм­ни­ми змі­на­ми в осо­би­сто­му жит­ті. Сі­мей­ні спра­ви по­тре­бу­ва­ти­муть ува­ги. Стеж­те за сво­єю ді­є­тою. + 1, 10, 18, 19, 28, 29

3, 4, 16, 17, 23, 24, 30

Бли­зня­та

Цей мі­сяць на­дасть вам шанс за­вер­ши­ти усі роз­по­ча­ті влі­тку спра­ви — від цьо­го за­ле­жа­ти­ме ваш про­фе­сій­ний успіх. Нер­во­ве на­пру­же­н­ня й кон­флі­кти мо­жли­ві як на ро­бо­ті, так і вдо­ма, тож на­ма­гай­те­ся будь-що зна­йти спіль­ну мо­ву зі сво­ї­ми опо­нен­та­ми. +3, 4, 12, 13, 20, 21, 30

5, 6, 18, 19, 25, 26

Рак

Зір­ки спри­я­ють змі­нам і актив­ній жит­тє­вій по­зи­ції, тож якщо маєте ці­ка­ві ідеї — смі­ли­во вті­люй­те. Уни­кай­те не­змі­стов­них дис­ку­сій і кон­флі­ктів, аби не мар­ну­ва­ти свою енер­гію. Будь­те ува­жні у фі­нан­со­вих пи­та­н­нях і ре­тель­но все пе­ре­ві­ряй­те. До­ві­ряй­те ко­ха­ній лю­ди­ні, на­віть по­при її по­мил­ки. Бе­ре­жіть нер­ви! +5, 6, 14, 15, 23, 24

1,7, 8, 20, 21, 28, 29

Лев

Ваш час за­би­ра­ти­муть дрі­бні і почасти не­при­єм­ні кло­по­ти й зав­да­н­ня. Осо­бли­вої ува­ги по­тре­бує фі­нан­со­ва зві­тність. У осо­би­стих сто­сун­ках на­ма­гай­те­ся про­яв­ля­ти свою ро­ман­ти­чну при­ро­ду та не до­пу­скай­те рев­но­щів. Ді­тям зна­до­би­ться ва­ша по­ра­да. По­дбай­те про про­фі­ла­кти­ку хво­роб су­гло­бів.

7, 8, 16, 17, 25, 26

3, 4, 10, 23, 24, 30

+

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.