МАРИНА ПОПЛАВСЬКА, актри­са («Ди­зель Шоу», «На трьох», ІCTV):

Zhinka - - Тема Номера -

— Про лі­те­ра­ту­ру та кни­ги мо­жу го­во­ри­ти го­ди­на­ми (і це зро­зумі­ло: Марина Фран­ців­на — не про­сто кни­го­ман-лю­би­тель, а ще й про­фе­сій­ний фі­ло­лог, ви­кла­дач укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри в одній з Жи­то­мир­ських шкіл — ред.). Що­до жан­рів — я все­я­дна, бай­ду­жа хі­ба що до фан­та­сти­ки.

Зав­жди бу­ла про­ти де­яких ви­мог шкіль­ної про­гра­ми, то­му що пе­ре­ко­на­на: важливо не тіль­ки чи­та­ти, але й ро­зу­мі­ти про­чи­та­не.

Мій улю­бле­ний твір — по­вість ві­до­мо­го укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка Іва­на Не­чуя-Ле­ви­цько­го «Кай­да­ше­ва сім’я». Він ду­же май­стер­но опи­сує при­ро­ду, обра­зи. А ще йо­го історія акту­аль­на й сьо­го­дні — про­бле­ми в сі­мей­них сто­сун­ках зав­жди бу­ли й бу­дуть. Ці­ка­во, що ав­тор по­дає це з гу­мо­ром, при­пра­вив­ши мо­ву мі­сце­вим ко­ло­ри­том. Ще ме­ні по­до­ба­є­ться при­го­дни­цька та лі­те­ра­ту­ра про «тру­дно­сти жен­ско­го бытия», як ка­жуть. Пе­ре­чи­та­ла всі тво­ри Ар­ту­ра Ко­нан Дой­ля, де­те­кти­ви Чей­за… Усім жін­кам ра­ди­ла б про­чи­та­ти кни­гу пси­хо­ло­га Джо­на Грея «Чо­ло­ві­ки з Мар­са, жін­ки з Ве­не­ри», при­го­дни­цькі ро­ма­ни Бо­ри­са Аку­ні­на — про­сто обо­жнюю Фан­до­рі­на! А у від­пус­тці від­даю пе­ре­ва­гу тво­рам Ла­ри­си Ре­нар, Лу­ї­зи Хей, ле­кці­ям Іри­ни Ха­ка­ма­ди і «Ка­мен­ській» Ма­ри­ні­ної.

Пі­дго­ту­ва­ла

Лю­дми­ла Кра­ско

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.