ВАЖЛИВО

не тіль­ки чи­та­ти, але й ро­зу­мі­ти…

Zhinka - - Тема Номера -

АНІТА ЛУЦЕНКО, те­ле­ве­ду­ча («Зва­же­ні та ща­сли­ві», СТБ):

— За­раз ме­не ці­кав­лять пе­ре­ва­жно кни­ги з ви­хо­ва­н­ня ді­тей — ма­буть, сім та­ких чи­таю по чер­зі: «Як ста­ти Мон­тес­со­рі-ма­мою», про паль­чи­ко­ві ігри та ін­ші. Чи­таю укра­їн­ською мо­вою, щоб по­пов­ню­ва­ти свій слов­ни­ко­вий за­пас, — ска­жі­мо, бес­тсе­лер Се­ле­сте Інґ «Не­ска­за­не». Пе­рі­о­ди­чно зна­йом­лю­ся і з бі­знес-лі­те­ра­ту­рою. А чо­ти­ри­том­ник Кон­кор­дії Ан­та­ро­вої «Два жи­т­тя», ко­трий чи­та­ла десь пів­то­ра ро­ку, спра­вив на ме­не осо­бли­ве вра­же­н­ня. Як пра­ви­ло, ви­би­раю чти­во за ре­ко­мен­да­ці­єю — ки­даю се­ред зна­йо­мих клич: «Що б ви ра­ди­ли за­раз по­чи­та­ти?»

До ре­чі, еле­ктрон­ні кни­ги я не лю­блю, хо­ча теж та­ку маю. Ме­ні по­до­ба­є­ться пи­са­ти на по­лях, щось ви­ді­ля­ти олів­цем у са­мо­му текс­ті, по­тім зна­йти цю кни­гу че­рез рік, пе­ре­чи­та­ти й зро­зу­мі­ти, що і чо­му на той мо­мент бу­ло для ме­не на­стіль­ки ва­жли­вим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.