ДЖО­АН РО­У­ЛІНГ: ча­ри та міль­йо­ни

Zhinka - - Постаті -

Її історія — вті­ле­на мо­ти­ва­ція не зда­ва­ти­ся всу­пе­реч об­ста­ви­нам. За кіль­ка ро­ків Джо­ан пе­ре­тво­ри­ла­ся з бі­дної ма­те­рі-оди­на­чки на най­більш про­да­ва­но­го су­ча­сно­го ав­то­ра Ве­ли­кої Бри­та­нії, а її кни­ги при­не­сли їй по­над 238 міль­йо­нів фун­тів стер­лін­гів. Ко­ли 1990 ро­ку у по­тя­зі з Ман­че­сте­ра до Лон­до­на їй при­йшла ідея каз­ки про хло­пчи­ка-ча­рів­ни­ка, во­на пра­цю­ва­ла се­кре­тар­кою у «Мі­жна­ро­дній ам­ні­стії» та ви­хо­ву­ва­ла ма­лень­ку Дже­сі­ку. У на­сту­пні сім ро­ків Джо­ан пе­ре­жи­ла смерть ма­те­рі, роз­лу­че­н­ня з чо­ло­ві­ком, учи­тель­ські бу­дні та справ­жні зли­дні. В осо­бли­во де­пре­сив­ні хви­ли­ни ви­га­ду­ва­ли­ся де­мен­то­ри — істо­ти, що хар­чу­ю­ться сві­тли­ми люд­ськи­ми по­чу­т­тя­ми. Ідея істо­рії хло­пчи­ка­си­ро­ти її не по­ли­ша­ла — і на­ре­шті з’явив­ся каз­ко­вий ро­ман «Гар­рі Пот­тер та фі­ло­соф­ський ка­мінь», який во­на ма­ла змо­гу за­кін­чи­ти ли­ше зав­дя­ки ма­лень­ко­му гран­ту на під­трим­ку ди­тя­чих пи­сьмен­ни­ків. Не обі­йшло­ся без по­не­ві­рянь: «Ме­ні го­во­ри­ли, що, якщо я хо­чу по­ба­чи­ти свою кни­гу на­дру­ко­ва­ною, то мо­жу за­пла­ти­ти за мі­ні-ти­раж са­ма і по­да­ру­ва­ти йо­го всім сво­їм дру­зям і ро­ди­чам. Біль­ше ні­ко­го та­ка кни­га за­ці­ка­ви­ти не змо­же». Але від­то­ді ста­ло­ся каз­ко­ве пе­ре­тво­ре­н­ня: чи­слен­ні на­го­ро­ди, ме­га-успі­шні екра­ні­за­ції, ли­хо­ман­ка нав­ко­ло ко­жної но­вої пу­блі­ка­ції.

Ви­зна­на у 2010 ро­ці най­впли­во­ві­шою жін­кою в Бри­та­нії, «ма­ма Джо» на­віть обі­гна­ла за ста­тка­ми са­му ан­глій­ську ко­ро­ле­ву. Те­пер за ко­жен при­мір­ник із то­го її ма­ле­сень­ко­го пер­шо­го ти­ра­жу ко­ле­кціо­не­ри ла­дні ви­кла­да­ти ша­ле­ні су­ми!..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.