7 ВИЗНАЧНИХ СУ­ЧА­СНИХ ПИСЬМЕННИЦЬ

Zhinka - - Постаті -

1 ДОННА ТАРТТ. Ав­тор­ка ін­те­ле­кту­аль­них і за­хо­плю­ю­чих ро­ма­нів «Та­єм­на історія», «Ма­лень­кий друг», «Щи­голь». За остан­ній отри­ма­ла Пу­лі­тце­рів­ську пре­мію.

2 СВІ­ТЛА­НА АЛЕ­КСІ­Є­ВИЧ. Ла­у­ре­а­тка Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри за 2015 рік пи­ше на скла­дні й бо­лю­чі су­спіль­ні те­ми так, що ні­хто не мо­же за­ли­ши­ти­ся бай­ду­жим.

3 ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС. Ав­тор­ка по­над 50 ро­ма­нів, де май­стер­но ви­сві­тле­ні як со­ці­аль­ні про­бле­ми, так і пси­хо­ло­гі­чні тон­ко­щі. Се­ред її пре­мій — На­ціо­наль­на книж­ко­ва пре­мія США (1970).

4 ГАРПЕР ЛІ. Ро­ман «Уби­ти пе­ре­смі­шни­ка», що отри­мав Пу­лі­тце­рів­ську пре­мію й все­сві­тню сла­ву, вва­жав­ся її єди­ним тво­ром. Але у 2014 ро­ці ви­яви­ло­ся, що є й дру­гий, — «Іди, вар­то­во­го по­став». У пер­ші ж дні кни­га про­да­ла­ся на­кла­дом по­над 100 ти­сяч при­мір­ни­ків.

5 ТОНІ МОРРІСОН. Отри­ма­ла Но­бе­лів­ську пре­мію з лі­те­ра­ту­ри 1993 ро­ку за «свої на­пов­не­ні мрі­я­ми й по­е­зі­єю ро­ма­ни», в яких во­на по­стій­но звер­та­є­ться до те­ми іден­ти­чно­сті афро­а­ме­ри­кан­ців.

6 УРСУЛА ЛЕ ҐУЇН. Одна з най­більш ав­то­ри­те­тних по­ста­тей у жан­рі фан­та­сти­ки та фен­те­зі має в сво­є­му акти­ві та­кі пре­мії як Гю­го, Не­бю­ла, Ло­кус — та лю­бов міль­йо­нів чи­та­чів.

7 ЛІНА КОСТЕНКО. Ла­у­ре­а­тка пре­мії Пе­трар­ки (1994). Ко­ли по­е­тка у 2011 ро­ці від­пра­ви­ла­ся у тур із пре­зен­та­ці­єю пер­шо­го ро­ма­ну, у за­лах не ви­ста­ча­ло місць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.