Не пропу­стіть у ве­ре­сні:

Zhinka - - Новела Про Рідний Дім -

1–3

На фе­сти­ва­лі ву­ли­чно­го ми­сте­цтва у Кам’ян­ці­По­діль­сько­му окрім су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки й кре­а­ти­ву чи­ма­ло со­ці­аль­но ва­жли­вих про­е­ктів. Бу­де ве­се­ло й ко­ри­сно!

3

На укра­їн­ських гур­ма­нів че­кає «сма­чна» по­до­рож до Пе­три­ків­ки на що­рі­чний фе­сти­валь са­ла. Обі­ця­ють чи­ма­ло ви­дів на­ціо­наль­них

страв, а та­кож зна­йом­ство із се­кре­та­ми

їх при­го­ту­ва­н­ня.

13–17

Ви­зна­чна книж­ко­ва по­дія ро­ку — «Фо­рум ви­дав­ців у Льво­ві». За 5 днів мо­жна бу­де від­ві­да­ти по­над 1000 куль­тур­них та осві­тніх за­хо­дів і — го­лов­не — ви­бра­ти свою кни­гу!

29

Жи­те­лі Хмель­ни­цько­го за­про­шу­ють го­стей на день мі­ста. На вас че­ка­ють те­а­тра­лі­зо­ва­ні шоу, фе­сти­ва­лі та яр­мар­ки на фо­ні істо­ри­чних пам’яток ще XV сто­лі­т­тя — са­ме то­ді

бу­ло за­сно­ва­не мі­сто.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.