ПРОСТА АРИФМЕТИКА: три ба­зи для ма­сок

НА ПРИКЛАДІ ЦИХ ТРЬОХ СХЕМ ВИ ЛЕГ­КО ЗРОЗУМІЄТЕ, З ЧО­ГО МА­ЮТЬ СКЛАДАТИСЯ МАСКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧ­ЧЯ СА­МЕ ВА­ШО­ГО ТИПУ. А ЦЕ ДАСТЬ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ, ЯКЩО У БУДЬ-ЯКО­МУ ІН­ШО­МУ РЕЦЕПТІ НЕ ВИСТАЧАТИМЕ ПОТРІБНИХ КОМПОНЕНТІВ.

Zhinka - - Краса -

ЖИРНА ШКІРА

ГЛИНА + КЕФІР + ПЕРЕКИС ВОДНЮ Глина — чу­до­вий при­ро­дний сор­бент, тож во­на вби­ра­ти­ме жир­ні ви­ді­ле­н­ня та то­кси­ни і на шкі­рі. Ко­сме­то­ло­ги ра­дять роз­во­ди­ти її не во­дою, а ке­фі­ром: ма­ска ста­не кре­мо­по­ді­бною, що зру­чно для на­не­се­н­ня, а ки­сле се­ре­до­ви­ще за­хи­стить від хво­ро­бо­твор­них мі­кро­бів і ба­кте­рій, які спри­чи­ня­ють по­яву при­щів. Якщо ва­ша шкіра схиль­на до за­па­лень — до­дай­те до маски де­кіль­ка кра­плин пе­ре­ки­су водню, а з ним обов’яз­ко­во й на­тер­то­го огір­ка для зво­ло­же­н­ня.

СУХА ШКІРА

ЖЕЛАТИН + МОЛОКО + МЕД Опти­маль­на ба­за для жив­ле­н­ня су­хої шкі­ри, що до­зво­ляє якнай­дов­ше втри­ма­ти во­ло­гу: роз­ве­сти желатин те­плим мо­ло­ком і да­ти йо­му на­бу­хну­ти на во­дя­ній ба­ні. Ком­по­нен­ти та­кої маски не зда­тні про­ни­кну­ти все­ре­ди­ну клі­тин епі­дер­мі­су, про­те ство­рю­ють на по­верх­ні шкі­ри за­хи­сну плів­ку, що зберігає во­ло­гу та ко­ри­сні ре­чо­ви­ни. Щоб шкіра отри­ма­ла біль­ше жив­ле­н­ня, мо­жна до­да­ти до маски 1 чай­ну лож­ку меду (але пе­ред цим пе­ре­ко­най­те­ся, що не маєте алер­гії на мед). Оскіль­ки суха шкіра най­ча­сті­ше схиль­на до по­дра­знень, ко­сме­то­ло­ги не ра­дять ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у та­ких ма­сках сві­жі фру­кти чи яго­ди. Але на­ту­раль­ні ві­та­мі­ни мо­жна за­мі­ни­ти 1-2 кра­пли­на­ми олій­но­го роз­чи­ну ві­та­мі­ну А чи Е.

НОРМАЛЬНА/ КОМБІНОВАНА ШКІРА

ГЛИНА + ВІВСЯНІ ПЛАСТІВЦІ + ФРУ­КТИ/ЯГО­ДИ Комбінована шкіра по­єд­нує вла­сти­во­сті й «про­бле­ми» двох рі­зних ти­пів шкі­ри, тож її вла­сни­цям до­ве­де­ться при­го­ту­ва­ти по су­ті дві маски в одній. Для жир­них ді­ля­нок шкі­ри облич­чя пі­ді­йде ма­ска на осно­ві гли­ни, для ін­ших — на осно­ві бо­ро­шна з вів­ся­них пла­стів­ців.

Та­ка ком­бі­на­ція гли­бо­ко очи­щує шкі­ру та го­тує до подаль­шо­го догляду. В яко­сті фру­кто­вої скла­до­вої до­дай­те будь-які яго­ди чи фру­кти: на­ту­раль­ні ки­сло­ти, ві­та­мі­ни й пе­кти­ни, що во­ни мі­стять, справ­ля­ти­муть осві­жа­ю­чу і то­ні­зу­ю­чу дії.

ДО­МА­ШНІ МАСКИ З НАТУРАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ПО­ТРІ­БНО ГОТУВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕ­РЕД ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯМ І НЕ ЗБЕРІГАТИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.