ЕКС­ПРЕС-РІ­ШЕ­Н­НЯ

Zhinka - - Краса - Ган­на Терн

ПРО­ТИ ВТОМИ

Осві­жає і ба­дьо­рить шкі­ру — ви­ко­ри­сто­вуй­те її як за­сіб SOS, ко­ли за мить тре­ба ви­гля­да­ти на всі 100%. бі­лок — 1 ч. ложка мед — 1 ч. ложка молоко — 1 ч. ложка ли­мон­ний сік — 1 ч. ложка ми­гда­ле­ві ви­сів­ки — 1 ч. ложка

ПРИ­ГО­ТУ­ВА­Н­НЯ

Зби­ти бі­лок і по­сту­по­во до­да­ти молоко, мед, ли­мон­ний сік і ми­гда­ле­ві ви­сів­ки. Ма­ска має ви­йти до­сить гу­стою. На­не­сіть на облич­чя на 15 хви­лин. Пе­ред тим, як зми­ва­ти, роз­мо­чіть ма­ску те­плою во­дою і тіль­ки ко­ли во­на розм’якне — обе­ре­жно зні­міть ва­тним ди­ском. Пі­сля цьо­го зро­біть для шкі­ри облич­чя ком­прес із хо­ло­дно­го від­ва­ру ро­ма­шки. На­мо­чіть ним не­ве­ли­кий ру­шник і при­кла­діть на де­кіль­ка хви­лин до облич­чя.

ЖИВИЛЬНА

Мит­тє­во до­по­мо­же по­лі­пши­ти ко­лір облич­чя, осо­бли­во ефе­ктив­на для су­хо­го типу шкі­ри. 1 ба­нан 1 ст. ложка меду

ПРИ­ГО­ТУ­ВА­Н­НЯ

Ро­зім­ніть ба­нан і змі­шай­те йо­го з ме­дом до одно­рі­дно­сті — кон­си­стен­ція має ви­йти до­сить гу­стою. Ма­ску на­не­сіть на очи­ще­не облич­чя на 15 хви­лин. По­тім зні­міть ва­тним там­по­ном, змо­че­ним у те­плій во­ді.

ВІДБІЛЮЮЧА

Щоб під­тяг­ти шкі­ру облич­чя і злег­ка від­бі­ли­ти, най­кра­ще ско­ри­ста­ти­ся си­рою кар­то­плею. Еле­мен­тар­но проста ма­ска роз­гла­дить змор­шки, зву­зить роз­ши­ре­ні по­ри, по­да­рує шкі­рі пру­жність і ела­сти­чність. Ця ж ма­ска по­зба­вить від тем­них кіл і на­бря­ків під очи­ма. 1 кар­то­пли­на

ПРИ­ГО­ТУ­ВА­Н­НЯ

Кар­то­пли­ну ви­мий­те, очи­стіть і дрі­бно на­тріть. Мо­жна на­кла­сти на облич­чя отри­ма­ну кар­то­пля­ну су­міш або віджа­ти сік і про­тер­ти ним облич­чя кіль­ка ра­зів (3–5), на­но­ся­чи ко­жен на­сту­пний шар, ко­ли ви­со­хне по­пе­ре­дній. Ви­три­му­ють та­ку ма­ску 15 хви­лин. Опі­сля тре­ба спо­ло­сну­ти шкі­ру прохо­ло­дною во­дою.

Ма­ску для шкі­ри нав­ко­ло очей мо­жна зро­би­ти із кар­то­пля­ної су­мі­ші, за­гор­не­ної у мар­лю, або про­со­чив­ши кар­то­пля­ним со­ком ва­тні ди­ски. На ці де­лі­ка­тні зо­ни ма­ску на­но­сять на 3-5 хви­лин.

ОМОЛОДЖУЮЧА

«Про­бу­джує» зів’ялу шкі­ру облич­чя і ма­кси­маль­но її зво­ло­жує. Спри­яє роз­гла­джен­ню змор­щок, зни­кнен­ню пі­гмен­тних плям, від­нов­лює пру­жність шкі­ри. Крім то­го, га­ран­то­ва­но по­кра­щує на­стрій!

2 ст. лож­ки тем­но­го шо­ко­ла­ду

1 ч. ложка олив­ко­вої (ви­но­гра­дної, пер­си­ко­вої, лля­ної) олії

ПРИ­ГО­ТУ­ВА­Н­НЯ

Роз­то­піть шо­ко­лад і змі­шай­те йо­го з олі­єю. На­но­си­ти ма­ску тре­ба охо­ло­дже­ною, ви­три­ма­ти на облич­чі 15 хви­лин, а по­тім зми­ти те­плою во­дою та про­тер­ти облич­чя то­ні­ком.

НАКЛАДАЙТЕ МА­СКУ НА ШКІ­РУ ОБЛИЧ­ЧЯ РІВНИМ ШАРОМ, ЛЕГКИМИ РУХАМИ, НЕ ВТИРАЮЧИ І НЕ НАТИСКАЮЧИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.