ПЛАН ДІЙ

Zhinka - - Краса -

Перш ніж бра­ти­ся до при­го­ту­ва­н­ня маски в до­ма­шніх умо­вах, тре­ба да­ти со­бі обі­цян­ку, що ця про­це­ду­ра бу­де ре­гу­ляр­ною, а не «під на­стрій». Крім то­го, важливо «до­слу­ха­ти­ся» до по­треб шкі­ри та спо­сте­рі­га­ти за її ре­а­кці­я­ми.

1 ОБРА­ТИ КУРС Щоб ефект від за­сто­су­ва­н­ня до­ма­шніх ма­сок для облич­чя став справ­ді по­мі­тним, не­об­хі­дно ро­би­ти їх що­най­мен­ше дві­чі на ти­ждень. Ко­ли ді­бра­ли для се­бе ре­цепт — ви­ко­нуй­те про­це­ду­ру впро­довж двох мі­ся­ців по 2 ра­зи на ти­ждень. А то­ді вже оці­нюй­те ре­зуль­тат.

2 ЧИСТА КРА­СА Пе­ред на­не­се­н­ням маски не­об­хі­дно ре­тель­но очи­сти­ти шкі­ру облич­чя. Для то­го, щоб ма­ска «спра­цю­ва­ла» ма­кси­маль­но ефе­ктив­но, зро­біть спо­ча­тку га­ря­чий ком­прес або па­ро­ву ван­но­чку для облич­чя — по­ри роз­ши­ря­ться і шкіра кра­ще вби­ра­ти­ме по­жив­ні ре­чо­ви­ни. Та­кож, перш ніж на­но­си­ти ма­ску для облич­чя, мо­жна зро­би­ти м’який пі­лінг (при­мі­ром, із су­міш­шю зме­ле­них вів­ся­них пла­стів­ців і ва­шо­го зви­чно­го за­со­бу для вми­ва­н­ня).

3 ВАЖЛИВИЙ ВИ­НЯ­ТОК У жо­дно­му ра­зі не мо­жна на­но­си­ти ма­ску на гу­би або шкі­ру нав­ко­ло очей. Нав­па­ки, щоб за­хи­сти­ти ці зо­ни під час процедури, пе­ред на­не­се­н­ням маски зма­стіть їх жи­виль­ним кре­мом.

4 ПРА­ВИ­ЛА РУХУ На­но­си­ти ма­ску тре­ба по основ­них ма­са­жних лі­ні­ях. Це та­кож впли­ває на ре­зуль­та­тив­ність процедури.

5 ХВИ­ЛИ­НИ ВІДПОЧИНКУ По­ки не зми­є­те ма­ску, кра­ще усе ж та­ки не роз­мов­ля­ти, щоб шкіра на облич­чі пе­ре­бу­ва­ла у ста­ні ма­кси­маль­ної не­ру­хо­мо­сті. Най­кра­ще — ляг­ти на ди­ван або у ван­ну з пі­ною і роз­сла­би­ти­ся.

6 І ВСЕ! Зні­ма­ти ма­ску тре­ба ду­же аку­ра­тно, не роз­тя­гу­ю­чи шкі­ри. Най­кра­ще — зми­ти за­сіб ва­тним спон­жем, змо­че­ним те­плою во­дою, а то­ді вми­ти облич­чя во­дою кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ — 15-20 ХВИ­ЛИН. НЕ ЛИШАЙТЕ МА­СКУ НА ШКІ­РІ ОБЛИЧ­ЧЯ ДОВ­ШЕ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.