ЧОРНЕ І БІЛЕ

ЦІ­ЄЇ ОСЕ­НІ ЦІ КОЛЬОРИ ВИЗНАЧАТИМУТЬ СТИЛЬ КО­ЖНОЇ МОДНИЦІ. РІЗКИЙ КОН­ТРАСТ, ЩО ПОСТАЄ З ЇХ ПОЄДНАННЯ, Є, МА­БУТЬ, НАЙПОТУЖНІШИМ І НАЙВИРАЗНІШИМ З УСІХ МОЖЛИВИХ.

Zhinka - - Мода - Ко­ко Ша­нель. BYURSE

Не бу­ває ні­чо­го більш ви­шу­ка­но­го — і про­сті­шо­го, — ніж ство­рю­ва­ти образ тіль­ки з чор­но­го й бі­ло­го одя­гу. Су­ча­сні й кла­си­чні, смі­ли­ві й стри­ма­ні во­дно­час чор­но-бі­лі ва­рі­а­ції до­сить уні­вер­саль­ні, аби від­по­від­а­ти будь-якій по­дії у ва­шо­му ка­лен­да­рі. Але як ство­ри­ти той без­до­ган­ний образ, у яко­му ви б не по­чу­ва­ли­ся шко­ляр­кою чи офі­ці­ан­ткою? Аби у вас не ви­ни­ка­ло від­чу­т­тя, ні­би ва­шо­му сти­лю бра­кує ро­дзин­ки? Ма­є­мо кіль­ка ідей, що до­по­мо­жуть перетворити ба­зо­ві ре­чі на ціл­ко­ви­то до­вер­ше­ні.

«ЖІН­КИ ГАДАЮТЬ ПРО ВСІ КОЛЬОРИ, ОКРІМ ВІД­СУ­ТНО­СТІ КО­ЛЬО­РУ. У ЧОРНОМУ КОЛЬОРІ Є ВСЕ ЦЕ. І В БІЛОМУ ТА­КОЖ. ЇХНЯ КРА­СА АБСОЛЮТНА. ЦЕ ІДЕ­АЛЬ­НА ГАР­МО­НІЯ».

1 Но­сіть усе чорне з одним бі­лим еле­мен­том (або нав­па­ки)

Зви­чай­но, по­єд­ну­ва­ти в одно­му обра­зі ви­ня­тко­во чор­ні ре­чі — прийня­тно і на­віть нор­маль­но. Але що, як до чор­но­го до­да­ти одну не­спо­ді­ва­ну бі­лу де­таль? Ска­жі­мо, чор­ні шта­ни, блуз­ку, че­ре­ви­ки та блей­зер по­єд­на­ти з кру­пним бі­лим на­ми­стом? Або бі­лим ре­ме­нем?

Одно­го не­зна­чно­го еле­мен­та до­ста­тньо, аби одно­ма­ні­тну ком­бі­на­цію перетворити на по­мі­тну й ори­гі­наль­ну, на­віть де­що грай­ли­ву. У зво­ро­тно­му на­прям­ку це пра­ви­ло спра­цює так са­мо без­по­мил­ко­во — до пов­ні­стю бі­ло­го вбра­н­ня до­да­є­мо кра­плин­ку чор­но­го!

2 Ви­ко­ри­сто­вуй­те різні текс­ту­ри

На­сту­пне мо­дне пра­ви­ло без­до­ган­но­го сти­лю — чі­тко до­три­му­ва­ти­ся одні­єї ко­льо­ро­вої па­лі­три, але по­єд­ну­ва­ти різні текс­ту­ри.

Спро­буй­те по­єд­на­ти кла­си­чні чор­ні шта­ни зі шкі­ря­ною (чи, при­мі­ром, ме­ре­жив­ною) встав­ко­ю­смуж­кою по бо­ках з чор­ною ши­фо­но­вою со­ро­чкою та чор­ною атла­сною

(чи окса­ми­то­вою) кур­ткою. Так ба­га­то рі­зно­ма­ні­тних текс­тур і тка­нин, але всі еле­мен­ти одна­ко­во­го ко­льо­ру! Ви та­кож мо­же­те спро­бу­ва­ти змі­шу­ва­ти низ із вов­ни і верх із шов­ку чи овер­сайз­светр кру­пно­го пле­ті­н­ня й скі­ні-джин­си — ва­рі­ан­ти справ­ді не­скін­чен­ні.

3 До­дай­те яскра­вий акцент

Оче­ви­дно: вкра­пле­н­ня де­та­лі ін­шо­го ко­льо­ру не­о­дмін­но убез­пе­чить ваш мо­но­хром­ний стиль від «зви­чай­но­сті».

До­пов­ніть ваш зви­чний що­ден­ний ком­плект офі­сно­го чор­но­бі­ло­го одя­гу одним еле­мен­том ін­шо­го ко­льо­ру — але це має бу­ти щось не­зна­чне й не­ви­зна­чаль­не. Зго­дя­ться аксе­су­а­ри, при­кра­си і взу­т­тя.

4

Змі­шуй­те прин­ти

Не­має про­сті­шо­го спосо­бу при­вер­ну­ти ува­гу до ва­шо­го ді­ло­во­го одя­гу ба­зо­вих ко­льо­рів, ніж до­да­ти різні ор­на­мен­ти й прин­ти. Мо­де­лі з рі­зни­ми па­тер­на­ми мо­жна по­єд­ну­ва­ти в одній ком­бі­на­ції! Але обе­ре­жно…

Змі­шу­ва­ти чор­но-бі­лі ві­зе­рун­ки над­зви­чай­но про­сто, оскіль­ки ви вже по­збав­ле­ні ши­ро­ко­го спе­ктру від­тін­ків, які по­тен­цій­но мо­жуть бу­ти не­по­єд­ну­ва­ни­ми. Ек­спе­ри­мен­туй­те з рі­зни­ми прин­та­ми, аби ви­бра­ти най­кра­щі ком­бі­на­ції. На пра­кти­ці це за­зви­чай ре­а­лі­зу­є­ться ме­то­дом спроб і по­ми­лок. Хо­ча де­я­кі «па­ри» мо­жна вва­жа­ти зраз­ко­ви­ми: кра­пки і смуж­ки, клі­тин­ки й ша­хи.

MustHave

Krisstel

Krisstel

Letter K

MustHave

BYURSE

Letter K

Krisstel

MustHave

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.