Три пра­ви­ла мо­но­хром­ної мо­ди

Zhinka - - Мода -

1 СТВОРЮЙТЕ ВИРАЗНІ СИЛУЕТИ.

Не до­пу­скай­те, щоб усі еле­мен­ти одя­гу бу­ли за­ве­ли­ки­ми (овер­сайз) чи, нав­па­ки, обля­га­ли фі­гу­ру. По­єд­нуй­те фа­со­ни, доби­ра­ю­чи опти­маль­ні. 2 ВИБИРАЙТЕ ОДЯГ, ЩО ПАСУЄ ВАШІЙ ФІ­ГУ­РІ. Так, ду­же ефе­ктним у мо­но­хром­них ком­бі­на­ці­ях є акцент на та­лії: ши­ро­кий па­сок чи за­ви­ще­на та­лія спі­дни­ці, шта­нів, джин­сів. 3 ШУКАЙТЕ, ЧИМ ПРИ­ВЕР­НУ­ТИ УВА­ГУ. На­да­вай­те пе­ре­ва­гу чор­но-бі­лим мо­де­лям ори­гі­наль­них фа­со­нів, з ви­ра­зни­ми де­ко­ра­тив­ни­ми де­та­ля­ми чи ці­ка­ви­ми еле­мен­та­ми крою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.