МА­КИ на склі

ВИШУКАНІ ВІТРАЖІ СТАНУТЬ ЯСКРАВИМ І СТИЛЬНИМ ДЕКОРОМ ІНТЕР’ЄРУ. СА­МА ТЕ­ХНІ­КА РОЗ­ПИ­СУ НЕ ДУ­ЖЕ СКЛАДНА. ТИМ ПА­ЧЕ ЯКЩО ПОЧИНАТИ З НЕВЕЛИКОГО МАЛЮНКА. МИ ПРОПОНУЄМО ОСЬ ТА­КІ ЧАРІВНІ МА­КИ.

Zhinka - - Рукоділля - Окса­на Со­тни­ко­ва, ху­до­жник-ди­зай­нер www.behance.net/oksotnikova www.instagram.com/ya_tak_viju

го­то­ва рам­ка зі склом 13 х 18 см ша­блон малюнка на па­пе­рі (на­ве­де­но на с. 27) чор­ний фло­ма­стер зо­ло­ти­стий кон­тур для ві­тра­жних ма­люн­ків з тон­ким на­ко­не­чни­ком про­зо­рі ві­тра­жні фар­би (чер­во­на, жов­та й зе­ле­на) пен­злик се­ре­дньо­го роз­мі­ру аце­тон (або рі­ди­на для зня­т­тя ла­ку) ва­тні спон­жі ар­куш па­пе­ру для фо­ну

1 Під­го­ту­ва­ти всі ма­те­рі­а­ли, роз­кла­сти на сто­ли­ку для зру­чно­сті ро­бо­ти. Рам­ку для фо­то­гра­фій ро­зі­бра­ти на де­та­лі, вийня­ти скло й про­тер­ти аце­то­ном (рі­ди­ною для зня­т­тя ла­ку) для зне­жи­ре­н­ня.

2 Під­кла­сти ша­блон з ма­люн­ком під скло, ви­рів­ня­ти по цен­тру, за­крі­пи­ти. Обве­сти мар­ке­ром весь кон­тур малюнка. Пе­ре­вер­ну­ти скло зво­ро­тнім бо­ком, зру­чно роз­мі­сти­ти на ро­бо­чо­му сто­лі, щоб не зсу­ва­ло­ся.

3

Взя­ти зо­ло­ти­стий кон­тур для ви­тра­жів, ви­ти­сну­ти не­ба­га­то фар­би з тон­ко­го на­ко­не­чни­ка на ар­куш па­пе­ру, щоб по­тре­ну­ва­ти­ся ве­сти рів­ну лі­нію. Лі­коть спер­ти на стіл, сте­жи­ти за тим, аби не трем­ті­ла ру­ка. Обве­сти кон­ту­ром для ві­тра­жів весь ма­лю­нок. Да­ти осно­ві під­со­хну­ти.

4 Від­кри­ті фар­би роз­мі­сти­ти по­руч з осно­вою. Обе­ре­жно за­ли­ва­ти ча­сти­ни ві­тра­жа ко­жною фар­бою по чер­зі. Пен­злем на­бра­ти фар­бу, по­ста­ви­ти кра­плю по­се­ред ко­мір­ки й по­су­ну­ти фар­бу до кон­ту­рів, рів­но­мір­но роз­по­ді­ля­ю­чи. За­ли­ши­ти на кіль­ка го­дин, аби фар­ба ви­со­хла й за­сти­гла.

5

Ва­тним спон­жем з роз­чин­ни­ком чи во­ло­гою сер­ве­ткою стер­ти мар­кер зі зво­ро­тно­го бо­ку скла. Під­кла­сти під скло сві­тлий па­пір для фо­ну, вста­ви­ти ві­траж у рам­ку, за­крі­пи­ти й по­ста­ви­ти ваш ше­девр десь на ви­дно­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.