ПРО­СТО КЛАСНА КІМНАТА:

УСПІШНІСТЬ ШКО­ЛЯ­РА ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ І ВІД ТО­ГО, В ЯКИХ УМО­ВАХ ДИ­ТИ­НА НАВЧАТИМЕТЬСЯ Й ТВОРИТИМЕ. ОБЛАШТУЄМО ДИТЯЧУ ТАК, ЩОБ ТАМ ЛЕГ­КО ПРАЦЮВАЛОСЯ, ГАРНО ВІДПОЧИВАЛОСЯ І ШВИДКО ПРИБИРАЛОСЯ!

Zhinka - - Побутові Поради -

1

КОЛЬОРОВУ ГАМУ

для кім­на­ти оби­рай­те обов’яз­ко­во ра­зом із ди­ти­ною, вра­хо­ву­ю­чи її ба­жа­н­ня та сма­ки. За осно­ву ві­зьміть одно­тон­ну сві­тлу фар­бу — тут не має бу­ти ду­же яскра­во. Під за­бо­ро­ною на­си­че­ні не­о­но­ві то­ни — ніщо не по­вин­но від­во­лі­ка­ти від ко­ри­сної гри та навчання. Ди­ти­на має по­чу­ва­ти­ся впев­не­но, спо­кій­но та за­хи­ще­но на вла­сній те­ри­то­рії, а ко­лір зда­тен сут­тє­во впли­ва­ти на під­сві­до­мість і пси­хі­ку.

2

ШПАЛЕРИ НА СТІНАХ

ди­тя­чої — не ду­же вда­лий ва­рі­ант. Кра­ще обра­ти де­ко­ра­тив­ну фар­бу, адже за­хо­пле­н­ня юних обда­ру­вань до­сить ча­сто мі­ня­ю­ться, і пла­ка­ти, фо­то, сто­рін­ки з жур­на­лів, які зна­хо­дять со­бі мі­сце са­ме на стінах, псу­ють їхній ви­гляд. А осві­жи­ти тон чи пов­ні­стю пе­ре­фар­бу­ва­ти сті­ни на­ба­га­то швид­ше та про­сті­ше, ніж пе­ре­кле­ю­ва­ти шпалери.

3

ЯСКРАВИХ АКЦЕНТІВ

до­да­вай­те за до­по­мо­гою аксе­су­а­рів: ігра­шок, до­ма­шньо­го текс­ти­лю, ми­лих сер­цю са­мо­ро­бок. При­кра­си­ти сті­ни мо­жна і по­сте­ра­ми, яки­ми так за­хо­плю­ю­ться всі діти, а та­кож га­ле­ре­я­ми сі­мей­них фо­то чи ма­люн­ків ма­ле­чі.

4 МЕБЛІ-ТРАНСФОРМЕРИ: скла­да­ні стіль­ці й сто­ли, вбу­до­ва­ні в ша­фу чи сті­ну ви­сув­ні ліж­ка до­по­мо­жуть зекономити про­стір, не­об­хі­дний для ком­фор­тно­го та ща­сли­во­го жи­т­тя ди­ти­ни.

5

МОДУЛЬНІ МЕБЛІ

гар­ні тим, що до­да­тко­ві еле­мен­ти мо­жна до­ку­по­ву­ва­ти окре­мо, від­по­від­но до ві­ко­вих або фун­кціо­наль­них по­треб ди­ти­ни, лег­ко змі­ню­ю­чи або до­пов­ню­ю­чи інтер’єр. Окре­мі мо­ду­лі діти та­кож змо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти під час актив­них ігор.

6

ТВОРЧОЮ АТМОСФЕРУ

кім­на­ти до­по­мо­жуть зро­би­ти ре­чі з ди­тя­чих ко­ле­кцій. Від­по­від­но до хо­бі й за­хо­плень ди­ти­ни це мо­жуть бу­ти збір­ки ма­люн­ків, су­ве­ні­рів, му­шель і ка­мін­чи­ків із мор­ських та ін­ших по­до­ро­жей, гер­ба­рії, ко­ма­хи, гео­гра­фі­чні кар­ти, ці­ка­ві по­роб­ки з при­ро­дних ма­те­рі­а­лів, фі­гур­ки з на­бо­рів ди­тя­чих кон­стру­кто­рів та будь-яка ін­ша «здо­бич». Оформ­ле­ні в рам­ки, ко­ле­кції ро­слин змо­жуть ста­ти, до то­го ж, пре­кра­сним на­о­чним ма­те­рі­а­лом для навчання.

БЕЗЛАД НА СТО­ЛІ ЗАВАЖАЄ ЗОСЕРЕДИТИСЯ: ПЕ­РЕД ТИМ, ЯК БРА­ТИ­СЯ ДО РО­БО­ТИ, ЗВІЛЬНІТЬСЯ ВІД УСЬО­ГО ЗАЙВОГО!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.