РОБОЧА ЗОНА

Zhinka - - Побутові Поради -

Ро­би­ти уро­ки по­трі­бно за пар­тою, а не сто­лом. Їх про­е­кту­ють так, щоб у про­це­сі навчання ди­ти­на мен­ше втом­лю­ва­ла­ся. Су­ча­сна пар­та має та­кож мі­сця для збе­рі­га­н­ня пи­сьмо­во­го при­ла­д­дя і зо­ши­тів.

Зраз­ко­вий по­ря­док за пар­тою до­по­мо­жуть підтримувати міс­ткі ви­сув­ні шу­хляд­ки чи ко­роб­ки, ло­тки для па­пе­рів, де­кіль­ка по­лиць та па­ра на­стіль­них пе­на­лів чи ін­ших єм­но­стей, яки­ми при­єм­но ко­ри­сту­ва­ти­ся, для збе­рі­га­н­ня кан­це­ляр­ських дрі­бни­чок. Ці до­да­тко­ві фун­кціо­наль­ні еле­мен­ти мо­жна роз­мі­сти­ти на сто­лі або й під­ві­си­ти над ним при­бли­зно на рів­ні очей ди­ти­ни.

По­ли­ці-трансформери та­кож стануть у на­го­ді при обла­шту­ван­ні ро­бо­чо­го мі­сця та для збе­рі­га­н­ня рі­зних ре­чей.

Ко­роб­ки та ко­ши­ки для скла­да­н­ня ігра­шок, рі­зних ін­ших дрі­бни­чок під­би­рай­те про­зо­рі, щоб зав­жди ба­чи­ти, де шу­ка­ти не­об­хі­дне.

У ку­то­чку для навчання ди­ти­на має по­чу­ва­ти­ся на­стіль­ки ж ком­фор­тно, як і в будь-якій ін­шій зо­ні кім­на­ти. Спо­кій­на ко­льо­ро­ва га­ма пі­ді­йде і тут, не­має за­сте­ре­жень і що­до рі­зних де­ко­ра­тив­них еле­мен­тів, які ма­ють на­ди­ха­ти, за­над­то не від­во­лі­ка­ю­чи, однак, ува­ги.

Гри­фель­на до­шка або шма­то­чок сті­ни, за­фар­бо­ва­ний гри­фель­ною фар­бою, да­дуть шко­ля­ру мо­жли­вість вво­лю на­ма­лю­ва­ти­ся без шко­ди для стін та ін­ших по­вер­хонь. Вза­га­лі, якщо ста­ви­ти ме­тою роз­ви­ток твор­чо­го по­тен­ці­а­лу ди­ти­ни, кра­ще не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ди­тя­чій вар­ті­сні оздо­блю­валь­ні ма­те­рі­а­ли — їх час при­йде пі­зні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.