НАЙ­ЧА­СТІ­ШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Zhinka - - Маєте Право -

Отру­ї­лась у ка­фе. По­радь­те, як мо­жна за­хи­сти­ти свої пра­ва і до­мог­ти­ся ком­пен­са­ції ви­трат на лі­ку­ва­н­ня.

Оле­на Клим­чук, м. Ки­їв

Щоб вре­гу­лю­ва­ти спір мир­ним шля­хом, тре­ба звер­ну­ти­ся до адмі­ні­стра­ції за­кла­ду хар­чу­ва­н­ня з пи­сьмо­вою за­явою-пре­тен­зі­єю. Во­на по­да­є­ться у двох при­мір­ни­ках, один з яких з від­мі­ткою за­кла­ду за­ли­ша­є­ться у за­яв­ни­ка. У за­яві тре­ба вка­за­ти свої ре­кві­зи­ти, у до­віль­ній фор­мі опи­са­ти си­ту­а­цію, що скла­ла­ся, чі­тко по­ста­ви­ти ви­мо­ги пе­ред адмі­ні­стра­ці­єю за­кла­ду (від­шко­ду­ва­ти ви­тра­ти на лі­ку­ва­н­ня, мо­раль­ні зби­тки то­що), да­ту і під­пис. На під­твер­дже­н­ня до за­яви тре­ба до­да­ти до­ка­зи — ко­пії до­ку­мен­тів:

Ра­ху­нок або чек. Якщо ра­ху­нок не збе­ріг­ся — для під­твер­дже­н­ня фа­кту хар­чу­ва­н­ня в кон­кре­тно­му за­кла­ді слід за­лу­чи­ти свід­ків. Та­кож до­ка­зом мо­жуть бу­ти бо­ну­сна кар­тка, роз­дру­ків­ка з бан­ків­ської кар­тки, якою був про­ве­де­ний роз­ра­ху­нок. Мо­жна ви­ко­ри­ста­ти ві­део­за­пи­си з ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня у са­мо­му за­кла­ді.

Ме­ди­чну до­ку­мен­та­цію — до­від­ки, епі­криз, ла­бо­ра­тор­ний ви­сно­вок то­що, — у якій за­зна­че­но да­ту звер­не­н­ня до лі­кар­ні, то­чний ді­а­гноз, при­чи­ну та сту­пінь отру­є­н­ня. (Ці до­ку­мен­ти є над­зви­чай­но ва­жли­ви­ми до­ка­за­ми, адже, щоб при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті упов­но­ва­же­ну осо­бу, по­трі­бно вста­но­ви­ти при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок між спо­жи­ва­н­ням пев­ної їжі в кон­кре­тно­му за­кла­ді хар­чу­ва­н­ня й отру­є­н­ням).

Че­ки, що під­твер­джу­ють при­дба­н­ня лі­кар­ських за­со­бів.

Додатково тре­ба за­пи­са­ти скар­гу у «Кни­гу від­гу­ків та про­по­зи­цій». Адмі­ні­стра­ція за­кла­ду зобов’яза­на на­да­ти від­по­відь на скар­гу впро­довж ти­жня. Не­за­ле­жно від ре­зуль­та­ту роз­гля­ду за­яви, кра­ще звер­ну­ти­ся та­кож до дер­жав­них уста­нов та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які за­хи­ща­ють пра­ва спо­жи­ва­чів. Як пра­ви­ло, ди­ре­кція за­кла­ду хар­чу­ва­н­ня ви­рі­шує питання, не до­во­дя­чи спра­ву до су­ду.

У ра­зі ігно­ру­ва­н­ня звер­не­н­ня адмі­ні­стра­ці­єю ка­фе, якщо отру­є­н­ня ви­ра­зи­ло­ся у не­три­ва­ло­му не­до­ма­ган­ні, мо­жна обі­йти­ся по­зо­вом до су­ду. Але, якщо отру­є­н­ня бу­ло се­ре­дньої тяж­ко­сті/тяж­ке, або ж якщо отру­ї­ли­ся двоє і біль­ше осіб, вар­то по­да­ти за­яву про пра­во­по­ру­ше­н­ня до по­лі­ції і в про­ку­ра­ту­ру.

Від­по­від­ає юрист По­лі­на ПАВЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.