ПРО­ТИ го­дин­ни­ко­вої стріл­ки

ЧА­СУ БРА­КУЄ ЗАВ­ЖДИ, ЙО­ГО НЕ ВІДНАЙТИ. ХВИ­ЛИ­НИ Й ГО­ДИ­НИ МО­ЖНА ЛИ­ШЕ «ВІДІБРАТИ» У ЩОДЕННИХ НЕВАЖЛИВИХ СПРАВ, ЗВИЧНИХ, АЛЕ НЕПОТРІБНИХ РИТУАЛІВ І ЛІНОЩІВ.

Zhinka - - Психологія -

«Ш ко­да, що в до­бі так ма­ло го­дин», — скар­жи­мо­ся ми. Зран­ку до но­чі зайня­ті не­від­кла­дни­ми спра­ва­ми й зви­чни­ми кло­по­та­ми, не ма­є­мо ко­ли і вго­ру гля­ну­ти. Але ось день до­бі­гає кін­ця, і ми ро­зу­мі­є­мо, як ма­ло на­справ­ді всти­гли зро­би­ти… Якщо вам, як і біль­шо­сті лю­дей у сві­ті, зав­жди бра­кує ча­су, ви­рі­ши­ти про­бле­му до­по­мо­же ефе­ктив­ний тайм-ме­не­джмент.

УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ЧА­СОМ ЧИ СВО­ЇМ ЖИ­Т­ТЯМ?

Ро­бо­та, сім’я, по­ку­пки, до­ма­шні кло­по­ти і до­ма­шні улю­блен­ці — ко­ли ви ду­же зайня­ті, спра­ви на­ко­пи­чу­ю­ться осо­бли­во швидко. Пра­виль­ний тайм-ме­не­джмент не до­зво­лить вам ви­ко­на­ти всі з них, але до­по­мо­же ма­ти вдо­сталь ча­су для най­ва­жли­ві­ших. Умі­н­ня управ­ля­ти сво­їм ча­сом на­справ­ді є «осо­би­стим ме­не­джмен­том», і во­но не­об­хі­дне для до­ся­гне­н­ня кра­щої яко­сті жи­т­тя. Ми ча­сто го­во­ри­мо: «Не знаю, де зна­йти час», і «Ме­ні бра­кує ча­су для се­бе». Ко­ли на­вчи­те­ся ефе­ктив­но роз­по­ря­джа­ти­ся ча­сом і пла­ну­ва­ти свій день — ви не тіль­ки всти­га­ти­ме­те ви­ко­ну­ва­ти все ва­жли­ве, але й ма­ти­ме­те до­ста­тньо ча­су, щоб від­по­чи­ти, зня­ти стрес і ди­ха­ти віль­ні­ше.

Хо­ча успі­шне за­сто­су­ва­н­ня на­ви­чок тайм-ме­не­джмен­ту по­тре­бу­ва­ти­ме час­тко­во­го пе­ре­о­сми­сле­н­ня ва­ших цін­но­стей і прі­о­ри­те­тів, а та­кож вне­се­н­ня сут­тє­вих змін у ваш зви­чний спо­сіб жи­т­тя, отри­ма­ні пе­ре­ва­ги є більш ніж вар­ти­ми зу­силь.

СТРА­ТЕ­ГІЯ ПІДКОРЕННЯ СТРІЛ­КИ ГОДИННИКА

Ефе­ктив­ний тайм-ме­не­джмент скла­да­є­ться з трьох основ­них кро­ків.

1

ВИЗНАЧИТИ ЧІТКІ ЦІЛІ

Для то­го, щоб ефе­ктив­но управ­ля­ти сво­їм ча­сом, пе­ред­усім не­об­хі­дно чі­тко ви­зна­чи­тись із тим, чо­го ви пра­гне­те до­сяг­ти у жит­ті. При­чо­му ви­кла­сти це по­трі­бно на па­пе­рі, а не про­сто три­ма­ти в дум­ках. Па­сив­ність у ви­зна­чен­ні ме­ти нав­ряд чи до­зво­лить вам під­ко­ри­ти го­дин­ни­ко­ву стріл­ку. Біль­ше то­го — це за­гро­жує сер­йо­зним роз­ча­ру­ва­н­ням, то­му що в гли­би­ні під­сві­до­мо­сті ви мо­же­те зна­ти, чо­го ба­жа­є­те, але по­ки ви не сфор­му­лю­ва­ли ці ба­жа­н­ня в чіткі цілі — ви не зда­тні їх усві­до­ми­ти.

Актив­но і чі­тко вста­нов­люй­те свою ме­ту, ви­зна­ча­ю­чи, чо­го ви ба­жа­є­те, ко­ли це має здій­сни­ти­ся і чо­му це вам по­трі­бно. Не бій­те­ся опи­су­ва­ти свої пра­гне­н­ня аб­со­лю­тно то­чно, до остан­ньої де­та­лі. Не ка­жіть про­сто, що хо­че­те ма­ти ба­га­то гро­шей, — вка­жіть то­чну су­му, кон­кре­тну да­ту і чо­му са­ме вам не­об­хі­дно стіль­ки.

2

ОРГАНІЗУВАТИ СПИ­СОК

Пі­сля вста­нов­ле­н­ня ці­лей ви маєте їх організувати. Які з ва­ших пра­гнень дов­го­стро­ко­ві, а які ма­ють бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні вже за­раз? Роз­по­ді­літь дов­го­стро­ко­ві цілі на основ­ні ета­пи, щоб у вас бу­ла мета, якої мо­жна до­сяг­ти ко­жно­го мі­ся­ця, ти­жня і дня. Про­ки­да­ю­чи­ся вран­ці, ви ма­ти­ме­те кра­ще ро­зу­мі­н­ня сво­єї ме­ти. І ко­жно­го дня ро­би­ти­ме­те щось для її до­ся­гне­н­ня — хоч би яким не­зна­чним це зда­ва­ло­ся.

Ко­ли пе­ред ва­ши­ми очи­ма бу­де стру­кту­ро­ва­ний спи­сок ці­лей, ор­га­ні­зо­ва­них і роз­по­ді­ле­них на кон­кре­тні ета­пи, ваш ро­зум не змо­же ігнорувати те, що на­ле­жить зро­би­ти. Якщо та­ко­го спи­ску ви не ма­ти­ме­те — сві­до­мість що­дня до­по­ма­га­ти­ме вам зна­йти спо­сіб уни­кну­ти ви­ко­на­н­ня пев­них зав­дань.

3

ВИ­ДІ­ЛИ­ТИ ПРІОРИТЕТИ

Аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник, під­при­є­мець і мо­ти­ва­цій­ний спі­кер Сті­вен Д. Ко­ві у сво­є­му бес­тсе­ле­рі «7 зви­чок над­зви­чай­но ефе­ктив­них лю­дей» опи­сав си­сте­му тайм-ме­не­джмен­ту, пред­став­ле­ну Ду­ай­том Ей­зен­ха­у­е­ром. Ця си­сте­ма роз­по­ді­ляє всю ді­яль­ність на чо­ти­ри ви­ди на осно­ві двох фа­кто­рів: тер­мі­но­во­сті та ва­жли­во­сті.

Ма­три­ця Ей­зен­ха­у­е­ра скла­да­є­ться із чо­ти­рьох ква­дра­тів:

1 На­галь­ні спра­ви та кри­зи: тер­мі­но­ві й ва­жли­ві. 2 Дов­го­стро­ко­ві цілі: не­тер­мі­но­ві, але ва­жли­ві. 3 Пе­ре­ри­ва­н­ня: тер­мі­но­во, але не­ва­жли­во. 4 Ві­дво­лі­ка­н­ня: не­тер­мі­но­во і не­ва­жли­во.

Щоб визначити пріоритети, вам по­трі­бно роз­по­ді­ли­ти, до якої категорії на­ле­жать усі спра­ви з ва­шо­го спи­ску щоденних зав­дань. Най­кра­щий спо­сіб ре­а­лі­зу­ва­ти це на пра­кти­ці — за­пи­су­ва­ти все, що ви ро­би­те впро­довж одно­го ти­жня. Бу­кваль­но фі­ксу­ва­ти, на що ви ви­тра­ти­ли ко­жну із 168 го­дин. 15 хви­лин з’ясо­ву­ва­ли те­ле­фо­ном пра­виль­ність ра­хун­ку на спла­ту ко­му­наль­них по­слуг — за­но­туй­те. По до­ро­зі з ро­бо­ти за­бі­гли до ма­га­зи­ну за про­ду­кта­ми і ви­йшли че­рез го­ди­ну — за­но­туй­те.

Що­дня вве­че­рі по­руч із всі­ма спра­ва­ми у ва­шо­му спи­ску про­став­те від­по­від­ну ка­те­го­рію. По за­кін­чен­ні ти­жня під­су­муй­те, скіль­ки ча­су ви при­свя­ти­ли ко­жній категорії справ. Ва­ша мета — якнай­біль­ше ча­су при­ді­ля­ти спра­вам категорії 2 і якнай­мен­ше — спра­вам категорії 4. Іно­ді ми на­віть не усві­дом­лю­є­мо, скіль­ки ча­су мар­ну­є­мо, до­по­ки не про­ана­лі­зу­є­мо свій зви­чний стиль жи­т­тя са­ме у та­кий спо­сіб.

ДО­СИТЬ ВІДКЛАДАТИ НА ПО­ТІМ!

Най­по­ту­жні­шою пе­ре­по­ною на шля­ху до ефе­ктив­но­го тайм-ме­не­джмен­ту є на­ша зви­чка по­стій­но відкладати спра­ви на по­тім. На­віть ма­ю­чи віль­ний час, ми зво­лі­ка­є­мо, то­му що ро­бо­та є за­над­то при­мі­тив­ною і ну­дною, то­му що ми пе­ре­ван­та­же­ні або то­му що не впев­не­ні, чи ви­ко­на­є­мо її які­сно. Ко­ли ви з’ясу­є­те при­чи­ну за­тя­гу­ва­н­ня — змо­же­те зна­йти і рі­ше­н­ня.

То як від­мо­ви­ти­ся від зволікань? Єди­ний на­дій­ний спо­сіб — пов­ні- стю усві­до­ми­ти, що вам на­ле­жить зро­би­ти. Змо­же­те вста­но­ви­ти чіткі цілі, організувати і визначити пріоритети — то вже по­збу­де­те­ся схиль­но­сті відкладати. Якщо вам не­при­єм­но чи не­ці­ка­во щось ро­би­ти — по­ду­май­те про те, на­скіль­ки важливо це для вас, ва­ших ко­лег чи вашої ро­ди­ни. Ска­жі­мо, пра­н­ня є «не­об­хі­дним злом», і кра­ще ви­ді­ли­ти для ньо­го пев­ний час, аби це уві­йшло у зви­чку. Зре­штою ва­ша сві­до­мість прийме зви­чку як нор­му жи­т­тя. Якщо ви вто­ми­ли­ся — зна­йдіть мо­ти­ва­цію: по­обі­цяй­те со­бі улю­бле­не шоу по за­вер­шен­ні зав­да­н­ня.

А як це не спра­цює — спро­буй­те 15-хви­лин­не пра­ви­ло. Вста­но­віть тай­мер і на­ла­штуй­те­ся ро­би­ти те, що ви від­кла­да­ли, упро­довж ли­ше 15 хви­лин. Ви зрозумієте: щой­но ви по­чне­те — зав­да­н­ня да­ва­ти­ме­ться вам де­да­лі лег­ше і ви про­дов­жу­ва­ти­ме­те на­віть пі­сля си­гна­лу тай­ме­ра. Най­важ­че про­сто по­ча­ти!

Ефе­ктив­ний тайм-ме­не­джмент не тіль­ки до­зво­лить вам до­ско­на­ло ке­ру­ва­ти сво­ї­ми що­ден­ни­ми зав­да­н­ня­ми, але й збіль­шить імо­вір­ність то­го, що ви ви­тра­ча­ти­ме­те час на справ­ді вар­ті­сні спра­ви, — на­бли­жа­ю­чись до своїх гло­баль­них ці­лей.

На­та­лія Ян­ко­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.