ЯСНІ ОЧІ — які­сне жи­т­тя

Zhinka - - Здоров’я - Окса­на Па­шке­вич

За да­ни­ми Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, за­хво­рю­ва­н­ня ор­га­нів зо­ру най­більш ха­ра­ктер­ні для лі­тніх лю­дей: 65% від тих, хто стра­ждає на по­ру­ше­н­ня зо­ру, і 82% ви­пад­ків слі­по­ти — па­ці­єн­ти ві­ком по­над 50 ро­ків. Со­тні ти­сяч лю­дей у рі­зних кра­ї­нах стра­жда­ють від офталь­мо­ло­гі­чних по­ру­шень. Тож про­бле­ма має сві­то­вий ма­штаб. При­чо­му у ВООЗ за­зна­ча­ють: 80% усіх ви­пад­ків по­ру­шень зо­ру мо­жна по­пе­ре­ди­ти або успі­шно лі­ку­ва­ти. На пе­ре­дній план по­вин­ні ви­хо­ди­ти про­фі­ла­кти­чні за­хо­ди і ран­нє ви­яв­ле­н­ня хво­роб.

НАЙПОШИРЕНІШІ ХВО­РО­БИ

За до­слі­дже­н­ня­ми ме­ди­ків, най­біль­шо­го по­ши­ре­н­ня ді­ста­ли та­кі хво­ро­би ор­га­нів зо­ру: міо­пія (ко­ро­тко­зо­рість), да­ле­ко­зо­рість і асти­гма­тизм. На них при­па­да­ють 43% усіх офталь­мо­ло­гі­чних не­дуг у сві­ті. Асти­гма­тизм пов’яза­ний із по­ру­ше­н­ням фор­ми ро­гів­ки або кри­шта­ли­ка, че­рез що зо­бра­же­н­ня, яке ба­чить лю­ди­на, спо­тво­рю­є­ться, роз­ми­ва­є­ться. Най­ча­сті­ше має спад­ко­ві чин­ни­ки, а зір

у та­ких ви­пад­ках мо­жна ко­ре­гу­ва­ти оку­ля­ра­ми, кон­та­ктни­ми лін­за­ми, шля­хом ла­зер­ної ко­ре­кції або хі­рур­гі­чно­го втру­ча­н­ня.

Ко­со­окість най­ча­сті­ше роз­ви­ва­є­ться у ди­тин­стві, але мо­же бу­ти й на­бу­тою у до­ро­сло­му ві­ці (че­рез трав­ми, за­па­ле­н­ня, не­по­мір­ні пси­хі­чні, фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня). Це не косметичний де­фект. У хво­ро­го мо­жуть спо­сте­рі­га­ти­ся дво­ї­н­ня зо­бра­же­н­ня, за­па­мо­ро­че­н­ня, го­лов­ний біль, по­гір­ше­н­ня зо­ро­вих фу­кцій хво­ро­го ока.

Ка­та­ра­кта — по­му­тні­н­ня кри­шта­ли­ка — най­по­ши­ре­ні­ша хво­ро­ба лі­тніх лю­дей. У лю­дей з по­ру­ше­н­ням обмі­ну ре­чо­вин мо­же ви­ни­ка­ти і у се­ре­дньо­му ві­ці. Лі­ку­є­ться шля­хом опе­ра­ції.

Роз­ви­ток гла­у­ко­ми пов’язу­ють із під­ви­ще­н­ням вну­трі­шньо­о­чно­го ти­ску, че­рез що вра­жа­є­ться очний нерв. Во­на спо­сте­рі­га­є­ться у лі­тніх лю­дей і є важ­ким за­хво­рю­ва­н­ням, яке без втру­ча­н­ня ме­ди­ків при­зво­дить до пов­ної слі­по­ти. Ціл­ко­ви­то ви­лі­ку­ва­ти гла­у­ко­му не­мо­жли­во, але збе­рег­ти зір мо­жна, якщо хво­ро­бу вча­сно ви­яв­ле­но.

СУ­ЧА­СНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ ЗО­РУ

Не­га­тив­ний вплив на зір мо­жуть ма­ти і су­ча­сні технології. Мо­ні­то­ри комп’юте­рів, сен­сор­ні дис­плеї план­ше­тів і смар­тфо­нів, ін­ші су­ча­сні га­дже­ти ста­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною жи­т­тя лю­дей. Ро­бо­та з та­ки­ми при­ла­да­ми не­рід­ко зму­шує лю­ди­ну пе­ре­на­пру­жу­ва­ти зір, дов­гий час ди­ви­ти­ся в одну то­чку, а три­ва­ле си­ді­н­ня при­зво­дить до зни­же­н­ня ру­хо­вої актив­но­сті пле­чо­во­го і ший­но­го від­ді­лів хреб­та, че­рез що по­гір­шу­є­ться кро­во­по­ста­ча­н­ня моз­ку. Уже сьо­го­дні ме­ди­ки окре­мо ви­ді­ля­ють комп’ютер­ний зо­ро­вий син­дром, який ха­ра­кте­ри­зу­є­ться бо­лем в очах і го­ло­ві та по­гір­ше­н­ням зо­ру. Аби уни­кну­ти не­га­тив­них на­слід­ків, тим, хто ба­га­то ча­су про­во­дить за коп’юте­ром, тре­ба ро­би­ти пе­ре­р­ви в ро­бо­ті (у то­му чи­слі

для роз­мин­ки рук і пле­чей), не не­хту­ва­ти пра­виль­ним осві­тле­н­ням у при­мі­щен­ні, уни­ка­ти по­ли­сків на мо­ні­то­рі, звер­ну­ти ува­гу на пра­виль­не роз­мі­ще­н­ня екра­на, ко­ре­ктне на­ла­шту­ва­н­ня пе­ре­да­чі ко­льо­рів.

Ще одна не­при­єм­ність — син­дром су­хо­го ока. По­дра­зне­н­ня очей, по­чер­во­ні­н­ня, біль, сві­тло­бо­язнь. Тре­ба уни­ка­ти за­пи­ле­них при­мі­щень, не па­ли­ти у ро­бо­чо­му ка­бі­не­ті, зво­ло­жу­ва­ти по­ві­тря, мо­жна ка­па­ти очі пре­па­ра­том на кшталт «шту­чної сльо­зи», не за­бу­ва­ти клі­па­ти очи­ма.

Пе­ре­су­ше­на сли­зо­ва ока вра­зли­ва до за­па­лень, роз­ви­тку кон’юн­кти­ві­тів, що су­про­во­джу­ю­ться на­бря­ком по­вік, різ­ким пе­чі­н­ням очей, гній­ни­ми ви­ді­ле­н­ня­ми. При­чи­ною кон’юн­кти­ві­ту в та­ко­му ра­зі мо­же ста­ти ча­сте тер­тя пе­ре­на­пру­же­них очей недостатньо чи­сти­ми ру­ка­ми.

ЗАХИСТИТИСЬ І ВБЕРЕГТИСЬ

Аби збе­рег­ти на­дов­го го­стрий зір і за­по­біг­ти хво­ро­бам очей, по­трі­бно до­три­му­ва­ти­ся низ­ки пра­вил:

За­ли­ши­ти шкі­дли­ві зви­чки, обме­жи­ти вжи­ва­н­ня ко­фе­ї­ну. На­при­клад, па­лі­н­ня при­зво­дить до під­ви­ще­н­ня вну­трі­шньо­о­чно­го ти­ску. Ал­ко­голь зву­жує су­ди­ни, зокре­ма і зо­ро­во­го нер­ва.

Пов­но­цін­но хар­чу­ва­тись, їсти ово­чі й зе­лень, при­йма­ти муль­ти­ві­та­мі­ни та хар­чо­ві до­бав­ки, що мі­стять екс­тракт чор­ни­ці.

Пи­ти вдо­сталь чи­стої во­ди, трав’яних ча­їв.

За­хи­ща­ти очі тем­ни­ми оку­ля­ра­ми, у то­му чи­слі взим­ку. Ко­ри­сту­ва­ти­ся спе­ці­аль­ни­ми оку­ля­ра­ми для ро­бо­ти за комп’юте­ром.

Ви­би­ра­ти пра­виль­не осві­тле­н­ня у при­мі­щен­ні, над­то при чи­тан­ні, ро­бо­ті з па­пе­ра­ми, під час ру­ко­ді­л­ля.

Кон­тро­лю­ва­ти рі­вень кров’яно­го ти­ску і цукру.

Уни­ка­ти стре­сів, да­ва­ти від­по­чи­нок нер­во­вій си­сте­мі.

Біль­ше гу­ля­ти на сві­жо­му по­ві­трі та про­ві­трю­ва­ти при­мі­ще­н­ня.

Не не­хту­ва­ти гім­на­сти­кою для очей.

ЯК ПО­ПЕ­РЕ­ДИ­ТИ ВИНИКНЕННЯ ОФТАЛЬ­МО­ЛО­ГІ­ЧНИХ ЗА­ХВО­РЮ­ВАНЬ І ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЯСНИЙ ЗІР НА ДОВГІ РО­КИ? МИ З’ЯСУВАЛЕ, ВІД ЧО­ГО ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ЗДО­РОВ’Я ОЧЕЙ

І ЯК МИ ЙО­ГО ВТРАЧАЄМО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.