КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Се­віль ГАСАНОВА, лі­кар-офталь­мо­лог, Ме­ди­чна ме­ре­жа Doctor Sam

Zhinka - - Здоров’я -

Про­фі­ла­кти­чні огля­ди лі­ка­ря-офталь­мо­ло­га не­об­хі­дні хо­ча б раз на рік. У жо­дно­му ра­зі не мо­жна не­хту­ва­ти ві­зи­том до лі­ка­ря па­ці­єн­там, які ма­ють про­бле­ми із зо­ром, і лю­дям, на­прав­ле­ним на об­сте­же­н­ня для про­фі­ла­кти­ки і ран­ньо­го ви­яв­ле­н­ня офталь­мо­ло­гі­чних за­хво­рю­вань. Ба­га­то па­ці­єн­тів від­кла­да­ють ві­зит до офталь­мо­ло­га, оскіль­ки зміни зо­ру не ви­кли­ка­ють ви­ра­же­но­го дис­ком­фор­ту. Однак, чим ра­ні­ше хво­рий звер­не­ться до лі­ка­ря — тим імо­вір­ні­ше ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми у най­ко­ро­тші тер­мі­ни і з най­біль­шою ефе­ктив­ні­стю.

Найпоширеніші ві­ко­ві за­хво­рю­ва­н­ня ор­га­нів зо­ру — це де­стру­кція скло­по­ді­бно­го ті­ла, прес­біо­пія (ві­ко­ва да­ле­ко­зо­рість), ка­та­ра­кта, ві­ко­ва ма­ку­ло­дистро­фія. Ду­же ча­сто па­ці­єн­ти скар­жа­ться на «му­шки» пе­ред очи­ма, що є сим­пто­мом руй­ну­ва­н­ня скло­по­ді­бно­го ті­ла. За­хво­рю­ва­н­ня

до­сить не­вин­не, але при­но­сить істо­тний дис­ком­форт. Прес­біо­пія — це фі­зіо­ло­гі­чний про­цес, у ре­зуль­та­ті яко­го з’яв­ля­ю­ться скар­ги на тру­дно­щі з чи­та­н­ням або роз­пі­зна­ва­н­ням дрі­бних пре­дме­тів зблизь­ка. Та­кі па­ці­єн­ти по­тре­бу­ють ко­ре­кції зо­ру за до­по­мо­гою оку­ля­рів. Ка­та­ра­кта — це по­му­тні­н­ня кри­шта­ли­ка, че­рез що па­ці­єн­то­ві зда­є­ться, ні­би він ди­ви­ться «крізь бру­дне скло». Ка­та­ра­кта лі­ку­є­ться ви­ня­тко­во хі­рур­гі­чним шля­хом.

Ві­ко­ва ма­ку­ло­дистро­фія, ма­буть, най­за­гроз­ли­ві­ше з цьо­го спи­ску за­хво­рю­вань. Якщо ви по­мі­ти­ли, що зо­бра­же­н­ня

спо­тво­ре­не, кольори ста­ли не та­ки­ми яскра­ви­ми, а пря­мі лі­нії — кри­ви­ми, це при­від тер­мі­но­во звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря.

На жаль, пов­ні­стю уни­кну­ти цих па­то­ло­гій над­то важ­ко, але су­ча­сні мо­жли­во­сті ме­ди­ци­ни до­зво­ля­ють вча­сно ді­а­гно­сту­ва­ти і пі­ді­бра­ти від­по­від­ні ме­то­ди ефе­ктив­но­го лі­ку­ва­н­ня. У ці­ло­му ж для збе­ре­же­н­ня здо­ров’я очей тре­ба до­три­му­ва­ти­ся гі­гі­є­ни зо­ро­вої ро­бо­ти, ве­сти здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя і ре­гу­ляр­но від­ві­ду­ва­ти лі­ка­ря-офталь­мо­ло­га. Усім здо­ров’я і ясно­го зо­ру!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.