Для май­бу­тніх ВРОЖАЇВ

За­кла­да­є­мо сад

Zhinka - - Дача -

ЩОБ ПРИ ЗАКЛАДЦІ НО­ВИХ САДОВИХ НАСАДЖЕНЬ НЕ ВИ­ЯВИ­ЛИ­СЯ МАРНИМИ НІ НАШІ НАДІЇ ТА СПО­ДІ­ВА­Н­НЯ, НІ ВИ­ТРА­ТИ, ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ,

ЩО, ДЕ І ЯК КУПУВАТИ. НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВА­ГУ, ОБИРАЮЧИ СА­ДЖАН­ЦІ: ДЛЯ ГАРНИХ МАЙ­БУ­ТНІХ ВРОЖАЇВ ВА­ЖЛИ­ВІ­ШІ «ВЕРШКИ» ЧИ КОРІННЯ?

Ми­чку­ва­та ко­ре­не­ва си­сте­ма по­вин­на ма­ти не мен­ше п’яти основ­них ко­рін­ців, а стри­жне­ва — не мен­ше трьох, дов­жи­ною близь­ко 30 см.

Ро­зрі­зня­ють са­джан­ці з від­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою, які мо­жна ви­са­джу­ва­ти ли­ше у спри­я­тли­ві для по­сад­ки пе­рі­о­ди, — во­се­ни чи на­ве­сні, та із за­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою, які про­да­ють для са­ді­н­ня впро­довж усьо­го ве­ге­та­тив­но­го пе­рі­о­ду. Ро­сли­ни з від­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою біль­ше стра­жда­ють

від стре­су «пе­ре­се­ле­н­ня», а са­джан­ці з за­кри­тою від ньо­го убез­пе­че­ні зав­дя­ки на­дій­но за­хи­ще­но­му гор­щи­ком чи груд­кою зем­лі ко­рін­ню.

Чим до­ро­слі­ший са­джа­нець з від­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою — тим мен­ше шан­сів у ньо­го при­жи­ти­ся, то­му та­кі пло­до­ві де­ре­ва та ягі­дні ча­гар­ни­ки кра­ще купувати одно-дво­рі­чни­ми, і до­бре, якщо для за­хи­сту від втра­ти во­ло­ги їхнє коріння пі­сля ви­ко­пу­ва­н­ня з ґрун­ту не­о­дно­ра­зо­во за­ну­ри­ли у гли­ня­ну бов­тан­ку (роз­ве­де­ну во­дою гли­ну). Сум­лін­ний про­да­вець ще й за­гор­не обро­бле­не коріння у по­лі­ети­ле­но­вий па­кет і щіль­но йо­го зав’яже на час пе­ре­ве­зе­н­ня. Але коріння ку­пле­но­го са­джан­ця вар­то якнай­швид­ше звіль­ни­ти від по­лі­ети­ле­ну.

Щоб пе­ре­ві­ри­ти, чи ви­ро­ще­ний са­джа­нець із за­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою пря­мо у гор­щи­ку, чи йо­го по­мі­сти­ли ту­ди на про­даж, — до­ста­тньо

злег­ка по­сми­ка­ти ро­сли­ну. Щой­но пе­ре­са­дже­ний, якщо не ви­сми­кне­ться, то хо­ча б за­во­ру­ши­ться, то­ді як гарно вко­рі­не­ний мі­цно три­ма­ти­ме­ться: коріння об­пле­ло груд­ку зем­лі, а сам ґрунт ду­же щіль­ний, на­віть по­ро­слий мо­хом.

Пе­ред ку­пів­лею вар­то ді­зна­ти­ся, ро­сли­ні яко­го ві­ку від­по­від­ає пев­ний роз­мір ко­ре­не­вої системи, та від­мо­ви­ти­ся від ку­пів­лі са­джан­ця у за­над­то ті­сній та­рі, з дре­на­жно­го отво­ру ко­трої ви­гля­дає коріння, — та­кі умо­ви ви­ро­щу­ва­н­ня сут­тє­во під­ри­ва­ють здо­ров’я ро­сли­ни.

Са­джан­ці із за­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою, ко­трі про­да­ють у сі­тках чи мі­шко­ви­ні, теж вар­то пе­ре­ві­ри­ти: у ви­ко­па­них ра­зом із зем­лею та за­па­ко­ва­них безпосередньо пе­ред про­да­жем зем­ля­на груд­ка не роз­си­па­ти­ме­ться, якщо упа­ков­ку роз­гор­ну­ти, а ґрунт не бу­де за­над­то зво­ло­же­ним і не на­га­ду­ва­ти­ме бо­ло­то.

БА­ГА­ТО РО­СЛИН НЕ ПЕРЕНОСЯТЬ ТРИ­ВА­ЛО­ГО ОГОЛЕННЯ КОРІННЯ: ХВОЙНІ ЧИ РОДОДЕНДРОНИ НЕ ПРО­ДА­ЮТЬ ІЗ ВІД­КРИ­ТОЮ КО­РЕ­НЕ­ВОЮ СИ­СТЕ­МОЮ — ВО­НИ НЕМИНУЧЕ ЗАГИНУТЬ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.