ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ ПРО ШТАМБ І КРОНУ

Zhinka - - Дача -

Во­се­ни ви ку­пу­є­те са­джа­нець чи на­ве­сні — ко­ра на стов­бу­рі має бу­ти гла­день­кою, сві­жою та ся­ю­чою. Це вка­зує, що ро­сли­на жи­ва та щой­но при­ве­зе­на зі шкіл­ки.

Під­со­хла, тьмя­на, роз­трі­ска­на, від­ша­ро­ва­на від стов­бу­ра та на­віть зов­сім трі­ше­чки змор­ще­на ко­ра озна­чає, більш за все, те, що ро­сли­на вже за­ги­ну­ла.

Ко­ра зі слі­да­ми плі­сня­ви, тем­ни­ми чи ко­льо­ро­ви­ми пля­ма­ми вка­зує на хво­ро­би ро­сли­ни.

Кра­ще не купувати та­кож і ро­сли­ни з ви­крив­ле­ним стов­бу­ром чи ко­ре­не­вою ший­кою, а та­кож з ме­ха­ні­чни­ми по­шко­дже­н­ня­ми чи на­ро­ста­ми.

Ли­стя ви­па­ро­вує ба­га­то во­ло­ги: щоб вбе­рег­ти ро­сли­ну від зне­во­дне­н­ня, са­джан­ці з від­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою по­вин­ні про­да­ва­ти­ся без ли­сто­чків.

Са­джан­ці із за­кри­тою ко­ре­не­вою си­сте­мою ли­стя не по­збав­ля­ють, але крону пе­ред ку­пів­лею все одно вар­то ува­жно роз­ди­ви­ти­ся: умов­но при­пу­сти­мо купувати ро­сли­ну з ли­стям, на ко­тро­му є озна­ки пар­ші, бу­рої чи бі­лої ба­кте­рі­аль­ної пля­ми­сто­сті, ко­ко­мі­ко­зу, кля­сте­ро­спо­рі­о­зу, бо­ро­шни­стої ро­си й ір­жі, але всі ура­же­ні ли­сто­чки по­трі­бно ре­тель­но обі­рва­ти та спа­ли­ти ще до при­їзду ро­сли­ни на мі­сце по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня.

Ко­ли ви­яв­ле­но будь-які не­зро­зумі­лі, не вла­сти­ві здо­ро­вим ро­сли­нам трі­щи­ни, ран­ки, зду­т­тя — від ку­пів­лі са­джан­ця теж кра­ще від­мо­ви­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.