ПЕРЕЇЗД на зи­мо­вий сезон

ВО­СЕ­НИ, ЯК ПРА­ВИ­ЛО, УЖЕ НА ПО­ЧА­ТКУ ВЕ­РЕ­СНЯ, ЗЕЛЕНІ МЕШКАНЦІ НА­ШИХ БУДИНКІВ ПОВЕРТАЮТЬСЯ З ЛІ­ТНІХ КАНІКУЛ У САД­КУ НАЗАД ДО КІМ­НАТ. ЯК ПРА­ВИЛЬ­НО ПІД­ГО­ТУ­ВА­ТИ ЇХ ДО ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ?

Zhinka - - Сад На Підвіконні - Ган­на Терн

Біль­шість ро­слин, ви­не­се­них на лі­то на ву­ли­цю, бал­ко­ни, ве­ран­ди і те­ра­си, по­трі­бно по­вер­ну­ти до при­мі­щень уже на по­ча­тку осе­ні, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра вно­чі опу­ска­ти­ме­ться ниж­че +10°С. Пер­ши­ми тре­ба за­не­сти фі­ку­си, гло­рі­о­зу, ан­ту­рі­ум, гі­бі­скус, фу­ксії, гар­де­нії, фі­ло­ден­дрон.

Мо­ло­чаї, рі­пса­лі­си, ка­лан­хое, рі­пса­лі­до­псис, де­ка­брист (зи­го­ка­ктус, епі­фі­люм, шлюм­бер­ге­ра), тов­сто­лист (тов­стян­ка, кра­су­ла, гро­шо­ве де­ре­во), ко­трим осі­н­ня прохо­ло­да та ско­ро­че­н­ня сві­тло­во­го дня — на ко­ристь, мо­жуть при­йма­ти по­ві­тря­ні ван­ни дов­ше, по­ки ні­чна тем­пе­ра­ту­ра не зни­зи­ться вже до +7°С. Так у них на­да­лі кра­ще за­кла­да­ти­му­ться пуп’ян­ки.

Ро­сли­ни з жорс­тким ли­стям: оле­андр, бу­ген­ві­лію, ка­рі­су, ін­жир, оли­ву, лі­ван­ський кедр на за­скле­ний бал­кон переносять, ко­ли стов­пчик тер­мо­ме­тра вно­чі вже не під­ні­ма­є­ться ви­ще по­зна­чки +5°С. Щоб ро­сли­ни лег­ше сприйня­ли змі­ну тем­пе­ра­ту­ри, пе­ре­се­ляй­те їх прохо­ло­дно­го дня за хмар­ної по­го­ди, якщо змо­га — ви­мив­ши гор­щи­ки те­плою во­дою з ми­лом.

Пе­ред по­вер­не­н­ням до­до­му кім­на­тні ро­сли­ни ба­жа­но дві­чі обро­би­ти ін­се­кти­ци­да­ми, по­ми­ти їхнє ли­стя миль­ним роз­чи­ном та по­тім про­ми­ти під ду­шем. Гор­щи­ки та під­до­ни теж по­трі­бно до­бре ви­ми­ти. Ці за­хо­ди до­по­мо­жуть вбе­рег­ти ро­сли­ни від шкі­дни­ків — тлі, бі­ло­крил­ки то­що.

ПІДЖИВЛЮВАТИ РО­СЛИ­НИ МО­ЖНА НЕ РА­НІ­ШЕ,

НІЖ ЧЕ­РЕЗ 3-4 ТИ­ЖНІ ПІ­СЛЯ ПЕ­РЕ­САД­КИ, ЩОБ НЕ ОБПЕКТИ КОРІННЯ, І ЛИ­ШЕ У ТО­МУ

РА­ЗІ, ЯКЩО КВІТКА ГАРНО ПРИЖИЛАСЯ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.