Одна по­до­рож — ДВІ ПЕ­ЧЕ­РИ

КРА­СУ ЗЕМ­ЛІ ОСЯГНУТИ ВАЖ­КО НЕ ТІЛЬ­КИ У ПРОСТОРАХ ЗОВНІШНІХ. БАГАТСТВО ПРИ­РО­ДНИХ НАДР І НЕПІЗНАНИЙ СВІТ ПІДЗЕМЕЛЛЯ БЕЗУПИННО МАНЯТЬ СВО­ЄЮ ЗАГАДКОВІСТЮ.

Zhinka - - Чарівна Країна -

За­хі­дній Укра­ї­ні при­ро­да по­да­ру­ва­ла свої осо­бли­ві ви­тво­ри: най­ви­ща вер­ши­на укра­їн­ських Кар­пат — Го­вер­ла, най­глиб­ше озе­ро — Сві­тязь, най­біль­ший рів­нин­ний во­до­спад — Джу­рин­ський. До кін­ця за­ли­ша­ю­ться не­зві­да­ни­ми тіль­ки та­єм­ни­ці під­зем­ні. Тер­но­піль­щи­на — одна із лі­де­рів за кіль­кі­стю кам’яних ла­бі­рин­тів. Тут ни­ні від­кри­то 70 пе­чер, і це, на­го­ло­шу­ють спе­ле­о­ло­ги, ли­ше одна п’ята всьо­го «під­зем­но­го цар­ства» обла­сті.

«ОПТИ­МІ­СТИ­ЧНА» ПЕ­ЧЕ­РА

Тут ор­га­ні­чно по­єд­на­ли­ся під­зем­ні озе­ра, схо­жі на дзер­ка­ла із во­ди, та уні­каль­ні мі­не­раль­ні утво­ре­н­ня, що ро­сли впро­довж де­ся­тків ти­сяч ро­ків. 250 кі­ло­ме­трів хо­дів, га­ле­рей і гро­тів ро­бить Опти­мі­сти­чну най­дов­шою пе­че­рою Єв­ро­пи, най­дов­шою гі­псо­вою пе­че­рою та дру­гою се­ред ва­пня­ко­вих у сві­ті (по­сту­па­є­ться тіль­ки Ма­мон­то­вій пе­че­рі у США). Утво­ри­ла­ся по­ро­жни­на 14 млн ро­ків то­му че­рез роз­чи­не­н­ня під­зем­ни­ми во­да­ми гі­псів не­о­ге­но­во­го ві­ку. Упер­ше про пе­че­ру за­го­во­ри­ли у 1965 ро­ці, ко­ли львів­ські спе­ле­о­ло­ги, чле­ни клу­бу «Ци­клоп», про­во­ди­ли то­по­гра­фі­чне зні­ма­н­ня пе­че­ри Ві­тро­вої, що бі­ля се­ла Ко­ро­лів­ки Бор­щів­сько­го ра­йо­ну. Мі­сце­ві хло­пча­ки по­ка­за­ли на­у­ков­цям стру­мок не­по­да­лік, який ішов під зем­лю, про­те роз­ко­па­ти то­ді ні­чо­го не вда­ло­ся, бо шлях спе­ле­о­ло­гам пе­ре­го­ро­див гли­ня­ний си­фон. За рік до­слі­дни­ки по­вер­ну­ли­ся й об­сте­жи­ли тіль­ки 400 м підземелля, не пі­до­зрю­ю­чи, що це лиш мі­зер у по­рів­нян­ні з тим, що че­ка­ло на них по­пе­ре­ду. До но­во­го за­хо­пле­н­ня спе­ле­о­ло­гів ко­ле­ги-на­у­ков­ці ста­ви­ли­ся ске­пти­чно

Адре­са: с. Ко­ро­лів­ка, Бор­щів­ський р-н, Тер­но­піль­ська обл. Як ді­ста­ти­ся: із ав­то­вок­за­лу Тер­но­по­ля ав­то­бу­сом чи мар­шру­тним та­ксі, що кур­су­ють ко­жні дві го­ди­ни, до Бор­ще­ва.

Да­лі до се­ла Ко­ро­лів­ки. Важливо: пе­че­ра пе­ре­бу­ває у ста­ні до­слі­дже­н­ня, то­му екс­кур­сії про­во­дя­ться ли­ше у су­про­во­ді спе­ле­о­ло­гів та у спе­ці­аль­но­му дре­ско­ді: зру­чне взу­т­тя, одяг, ки­ли­мок, спаль­ний мі­шок. По­тра­пи­ти у пе­че­ру мо­жна ра­зом із до­слі­дни­ка­ми спе­ле­о­клу­бу «Ци­клоп».

Біль­ше де­та­лей за адре­сою: optymistychna.com

та про­зи­ва­ли «опти­мі­ста­ми», — так зго­дом і отри­ма­ла свою на­зву пе­че­ра.

Опти­мі­сти­чна по­ді­ле­на на 10 ра­йо­нів, що з’єд­ну­ю­ться між со­бою тіль­ки одним чи дво­ма хо­да­ми й рі­зня­ться стру­кту­рою і ба­гат­ством кри­ста­лів. Тож, якщо збе­ре­тесь в екс­пе­ди­цію, будь­те го­то­ві, що во­на три­ва­ти­ме кіль­ка днів. Обов’яз­ко­во по­ди­ві­ться га­ле­реї Ка­ра­ган­да, Зо­ло­тий По­лоз, Пу­шкі­на, Чу­ма­цький Шлях, та­кож ра­йон Ра­діо Люкс, гро­ти Ту­ду­ся та Кіт — най­кра­си­ві­ші ді­лян­ки. Справ­жнім пе­чер­ним ди­вом вва­жа­ють За­о­зер­ний ра­йон — це ко­льо­ро­ві сті­ни і скле­пі­н­ня, вкри­ті кри­сталь­ни­ми ки­ли­ма­ми, ко­ла­ми чи зи­ґза­ґа­ми. Від дрі­бних, на­че іній, до ма­сив­них, зав­біль­шки із пля­шку з-під шам­пан­сько­го.

Щоб екс­кур­сія бу­ла ком­фор­тною, спе­ле­о­ло­ги обла­шту­ва­ли по­над п’ятнад­цять спе­ці­аль­них та­бо­рів для відпочинку. Най­зру­чні­ший — «Оа­зис», де є ре­зер­ву­ар із чи­стою во­дою, спаль­ні мі­сця, по­суд і під­зем­на ку­хня для при­го­ту­ва­н­ня їжі.

ПЕ­ЧЕ­РА КРИШТАЛЕВА

І спе­ко­тно­го лі­та, і хо­ло­дної зи­ми Кришталева — єди­на осві­тле­на пе­че­ра на за­хо­ді Укра­ї­ни, яку мо­жна від­ві­ду­ва­ти весь рік. Цей уні­каль­ний кам’яний ла­бі­ринт не тіль­ки до­дасть го­стрих від­чут­тів, а й по­пра­вить ва­ше здо­ров’я. Роз­та­шо­ва­на гео­ло­гі­чна за­галь­но­дер­жав­на пам’ятка в се­лі Крив­чо­му Бор­щів­сько­го ра­йо­ну всьо­го за 15 км від Опти­мі­сти­чної пе­че­ри, тож по­ба­чи­ти ці два при­ро­дні ди­ва мо­жна під час одні­єї по­до­ро­жі.

Кришталева — чи не най­дав­ні­ша пе­че­ра Укра­ї­ни і, як біль­шість по­ро­жнин, утво­ри­ла­ся че­рез ви­ми­ва­н­ня по­рід під­зем­ни­ми во­да­ми. Ді­зна­ти­ся про цей «при­ро­дний му­зей» люд­ству вда­ло­ся ли­ше на по­ча­тку ХVІІІ сто­лі­т­тя, про­те її вік, твер­дять на­у­ков­ці, пе­ре­тнув уже 20 млн ро­ків. Чер­нець єзу­їт­сько­го ор­де­на Га­брі­ель Жан­жин­ський упер­ше зга­дує про «пер­ли­ну По­ді­л­ля» у сво­їй книж­ці «На­ту­раль­на історія ко­ро­лів­ства Поль­сько­го» (то­ді те­ри­то­рія су­ча­сної Тер­но­піль­ської обла­сті вхо­ди­ла до скла­ду Поль­ської дер­жа­ви). Вив­ча­ли Кри­шта­ле­ву спе­ле­о­ло­ги і впро­довж ХІХ ст., а в 20-30 рр. ХХ ст. тут уже ді­я­ли екс­кур­сій­ні мар­шру­ти, зав­дя­ки яким підземелля зна­ли в ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи.

1961–1971 рр. — су­ча­сний і най­про­ду­ктив­ні­ший пе­рі­од до­слі­дже­н­ня пе­че­ри: то­ді від­кри­ли но­ві кам’яні ла­бі­рин­ти та зро­би­ли кар­ту­ва­н­ня.

Кри­шта­ле­вою пе­че­ру на­зи­ва­ють че­рез гі­псо­ві кри­ста­ли на стінах, що усі­я­ні хи­мер­ним декором, об’єм­ним ре­льє­фом і не­зви­чай­ни­ми фі­гур­ка­ми бі­ло­го, кре­мо­во­го та ро­же­во­бур­шти­но­во­го ко­льо­рів у фор­мі ящір­ки, ру­ки ха­зя­ї­на, го­ло­ви буй­во­ла, змії, ли­си­ці, ба­ра­на то­що. Де­ся­тки пе­ре­хо­дів та окре­мих за­лів зди­ву­ють при­ма­ра­ми, те­ма­ти­чним іме­н­ням та ці­ка­ви­ми істо­рі­я­ми.

На­при­кін­ці 70-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя пе­че­ра ста­ла май­дан­чи­ком для ме­ди­ко-біо­ло­гі­чно­го екс­пе­ри­мен­ту. Один із пра­ців­ни­ків алер­го­ло­гі­чної лі­кар­ні ви­рі­шив до­слі­ди­ти лі­ку­валь­ний вплив під­зем­ної атмо­сфе­ри на лю­ди­ну та про­вів у пов­ній ізо­ля­ції на гли­би­ні за два кі­ло­ме­три від по­верх­ні май­же мі­сяць. За йо­го спо­сте­ре­же­н­ня­ми фа­хів­ці зро­би­ли ви­снов­ки, що у та­ких пе­че­рах, зав­дя­ки від­мін­ній іо­ні­за­ції по­ві­тря і на­си­чен­ню озо­ном, зна­чно ефе­ктив­ні­ше, ніж на по­верх­ні, лі­ку­ва­ти хро­ні­чні ле­ге­не­ві хво­ро­би, гі­пер­то­нію, фун­кціо­наль­ні по­ру­ше­н­ня цен­траль­ної нер­во­вої системи.

Оль­га Го­ло­ве­цька

Адре­са: с.Крив­че, Бор­щів­ський р-н, Тер­но­піль­ська обл.

Як ді­ста­ти­ся: ав­то­бу­сом з Бор­ще­ва на Мель­ни­цю-По­діль­ську. На від­ста­ні близь­ко 19 км від Бор­ще­ва, у с. Крив­чо­му пі­сля Крив­чен­сько­го зам­ку по­вер­ну­ти пра­во­руч.

До­да­тко­ві по­слу­ги:

Бі­ля пе­че­ри є ав­то­сто­ян­ка, ма­га­зи­ни та ка­фе.

Гра­фік ро­бо­ти: вів­то­рок – се­ре­да — 10.00–17.00; че­твер – не­ді­ля — 10.00–18.00

Вар­тість екс­кур­сії: 25 грн; піль­го­вий кви­ток — 20 грн. Біль­ше ін­фор­ма­ції за те­ле­фо­на­ми: 097 2757247 та 0352 401215 (ка­са).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.