МІФИ ТА РЕ­АЛЬ­НІ ІСТО­РІЇ

Zhinka - - Чарівна Країна -

Дав­ня та по­пу­ляр­на ві­ка­ми пе­че­ра обро­ста­ла легендами, які гі­ди зби­ра­ють у скар­бни­чку її істо­рії для ша­ну­валь­ни­ків мі­сти­ки. Тож не ля­кай­те­ся, якщо по­чу­є­те під час екс­кур­сії про Бі­ло­го Спе­ле­о­ло­га — при­ви­да, що охо­ро­няє під­зем­ні ко­ри­до­ри. Тим, хто ша­нує пе­чер­ний світ, він, ка­жуть, не за­гро­жує, але, якщо, при­мі­ром, за­хо­че­те всу­пе­реч су­во­рій за­бо­ро­ні при­хо­пи­ти зі сті­ни «кри­шта­лик на пам’ять» — на­чу­вай­те­ся: мо­же за­про­то­ри­ти у тем­ні ла­бі­рин­ти.

І якщо це лиш пе­ре­каз, то історія чо­ло­ві­ка Кар­па — ре­аль­на. Ба­га­то ро­ків в одно­му з «ру­ка­вів» пе­чер­но­го ла­бі­рин­ту не­по­да­лік вхо­ду про­ле­жав люд­ський ске­лет. Остан­ки все біль­ше обро­ста­ли мі­сти­чни­ми легендами, але вче­ним вда­лось довести, що це кіс­тки чо­ло­ві­ка із су­сі­дньо­го се­ла, ко­трий за­блу­кав у Кри­шта­ле­вій ще на по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. Тож, зга­дай­те цю істо­рію, ко­ли ви­рі­ши­те са­мо­стій­но шу­ка­ти пригод без су­про­во­ду знав­ців. Пам’ятай­те, що жо­ден екс­трим не вар­тий люд­сько­го жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.