ЛІДІЯ ТАРАН, те­ле­ве­ду­ча (ТСН, ку­ра­тор про­е­кту «Здій­сни мрію», «1+1»):

Zhinka - - Тема Номера -

— Оста­н­ня кни­га, ко­тру я чи­та­ла, — «Успі­шні ви­сту­пи на TED. Ре­це­пти най­кра­щих спі­ке­рів» Крі­са Ан­дер­со­на. Ав­тор дає по­ра­ди май­бу­тнім про­мов­цям що­до то­го, як кра­ще сфор­му­лю­ва­ти свою ідею й до­не­сти до пу­блі­ки її зміст, і вва­жає, що спра­ви­ти на ау­ди­то­рію вра­же­н­ня сво­єю про­мо­вою мо­жна вже за 18 хви­лин. Не­що­дав­но пе­ре­чи­та­ла «По­до­рож з Чар­лі у по­шу­ках Аме­ри­ки». Це спо­га­ди про моє ди­тин­ство: ко­лись мрі­я­ла ви­ру­ши­ти ман­дру­ва­ти по США, як ге­рой Джо­на Стейн­бе­ка. Ще за­по­єм про­чи­та­ла ро­ман, який у нас не­що­дав­но ви­да­ли укра­їн­ською й ре­кла­му­ва­ли як улю­бле­ну кни­гу Ба­ра­ка Оба­ми, — «До­лі та фу­рії» Хе­лен Грофф. Ой, ні, Ло­рен Грофф! На­справ­ді, зі­зна­ю­ся вам, я ду­же по­га­но за­пам’ято­вую на­зви кни­ги й ав­то­рів. Ду­же лю­блю хо­ро­шу за­кор­дон­ну ро­ма­ні­сти­ку. Про­те ба­га­то чи­та­ти, на жаль, не всти­гаю. А ось донь­ку, на ща­стя, до цьо­го при­вчи­ла, — їй одна­ко­во ці­ка­во пе­ре­гля­да­ти в Ін­тер­не­ті ро­ли­ки й за­ви­са­ти з кни­гою. Від порад про­чи­та­ти щось кон­кре­тне утри­ма­юсь. Ми ду­же різні, а уні­вер­саль­ної кни­ги, яка спо­до­ба­ла­ся б усім, не­має. Єди­не, що то­чно знаю: остан­нім ча­сом у нас ви­хо­дить ду­же ба­га­то тво­рів укра­їн­ських ав­то­рів, які вар­ті ува­ги. Хо­че­те роз­ши­рю­ва­ти свої го­ри­зон­ти, а па­ра­лель­но — вчи­ти рі­дну мо­ву? Чи­тай­те Люб­ка Де­ре­ша, Сер­гія Жа­да­на, Юрія Ан­дру­хо­ви­ча та ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.