ОЧЕВИДНЕНЕЙМОВІРНЕ

Яки­ми мі­ра­ми в рі­зні ча­си лю­ди оці­ню­ва­ли світ дов­ко­ла?

Zhinka - - Тема Номера -

КОРОЛІВСЬКИМ НОСОМ

Ан­глій­ці до про­бле­ми стан­дар­ти­за­ції під­хо­ди­ли іно­ді ду­же до­те­пно. На­при­клад, фут ви­зна­чав­ся як се­ре­дня дов­жи­на «лі­вих сту­пнів ші­стнад­ця­ти чоловік, які ви­хо­дять у не­ді­лю із ран­ко­вої слу­жби». Ко­роль Едвард III уза­ко­нив дюйм як дов­жи­ну трьох ячмін­них зе­рен, узя­тих із се­ре­ди­ни ко­ло­су. А за ярд бу­ла прийня­та від­стань від кін­чи­ка но­са до кін­ця вка­зів­но­го паль­ця Ген­рі­ха I (що­прав­да, є вер­сія ні­би на­справ­ді — то дов­жи­на йо­го ме­ча).

І хо­ча за­раз Ту­ман­ний Аль­біон збе­рі­гає у На­ціо­наль­ній фі­зи­чній ла­бо­ра­то­рії вла­сні ета­ло­ни так са­мо, як і Фран­ція — ме­три­чні, і мо­жна пе­ре­ве­сти ви­мі­ри, зга­ду­ю­чи, що фут — це 0,3048 м, дюйм — 0,0254 м, а ярд — 0,9144 м, але… То­му, хто звик до ме­три­чної си­сте­ми, не­про­сто ро­зі­бра­тись у тра­ди­цій­них оди­ни­цях ан­гло­са­ксів! Ві­зьме­мо га­лон,

що мі­стить два по­тлі, чо­ти­ри квар­ти, ві­сім пінт або 32 джи­лі. При­чо­му якщо у Лон­до­ні він ста­но­ви­ти­ме 4,546 л, то в Нью-Йор­ку — 4,405 л! І це тіль­ки для си­пу­чих ма­те­рі­а­лів, для рі­дин бу­де ін­ша ци­фра.

У Ве­ли­кій Бри­та­нії та США бу­ли де­ся­тки спроб впро­ва­ди­ти ме­три­чну си­сте­му до ши­ро­ко­го вжи­тку, але всі во­ни за­зна­ли по­раз­ки. Одна історія пе­ре­по­від­ає, що в Аме­ри­ці за­раз не ви­мі­рю­ва­ли б до­ро­ги ми­ля­ми, як­би не… пі­ра­ти. У 1793 ро­ці на­ту­ра­ліст Джо­зеф Дом­бі від­пра­вив­ся до пре­зи­ден­та по­пу­ляр­них ви­мі­рів паль­ця­ми чи кро­ка­ми, зу­стрі­ча­лись до­сить ви­га­дли­ві. На­при­клад, у Бі­блії зга­ду­є­ться «від­стань су­бо­тньо­го шля­ху» — це стіль­ки, скіль­ки до­зво­ле­но бу­ло ре­лі­гій­ни­ми на­ста­но­ва­ми про­хо­ди­ти за ме­жа­ми жи­тла у су­бо­тній день (не біль­ше 2000 кро­ків). Ін­ді­ан­ці майя ма­ли та­кі роз­мі­ри, як «від п’яти до ко­лі­на», а та­кож — до сте­гна, до пу­пка, до ре­бра, до пле­ча, до кін­чи­ка го­ло­ви. Ва­гу мі­ря­ли но­ша­ми — стіль­ки міг під­ня­ти й не­сти один но­сій (близь­ко 25 кг). А на на­ших зем­лях існу­ва­ли та­кі на­зви від­ста­ней як «кидь» (на Хар­ків­щи­ні) або «до­вер­жай» (на За­кар­пат­ті) — стіль­ки має про­ле­ті­ти за­ки­не­на до­ро­слою лю­ди­ною па­ли­ця або ка­мінь. Але ж на­скіль­ки це за­ле­жить від кон­кре­тної лю­ди­ни та кон­кре­тно­го ка­ме­ня!..

То­ма­са Джеф­фер­со­на, ко­трий зав­зя­то ці­ка­вив­ся но­вою на той час си­сте­мою. У ба­га­жі він мав ме­тро­вий ме­та­ле­вий прут та кі­ло­гра­мо­вий ци­ліндр. Але до­ро­гою ко­ра­бель збив­ся зі шля­ху че­рез шторм, на ньо­го на­па­ли, по­гра­бу­ва­ли та за­хо­пи­ли у по­лон… А на­сту­пник Джеф­фер­со­на ані­скіль­ки не пе­ре­ймав­ся єв­ро­пей­ськи­ми шту­чка­ми.

МЕТРИ, ЛІТРИ Й КІЛОГРАМИ НА­СПРАВ­ДІ ЗАПОЛОНИЛИ ДОВІДНИКИ НЕ ТАК УЖЕ Й ДАВ­НО (ТА Й ТО НЕ ПОВ­НІ­СТЮ). А ПЕ­РЕД ТИМ ЗДЕБІЛЬШОГО «МІРОЮ ВСІХ РЕЧЕЙ» ДІЙ­СНО БУ­ЛА СА­МА ЛЮ­ДИ­НА. ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, НА­СКІЛЬ­КИ РІЗНИМИ Є ЛЮ­ДИ, — РОЗУМІЄШ, НА­СКІЛЬ­КИ НЕСХОЖИМИ МО­ГЛИ БУ­ТИ

НІ­БИ «ОДНАКОВІ»

ВІДСТАНІ АБО

ЗВАЖЕНИЙ ТОВАР!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.