САД НА ПІДВІКОННІ

На ча­сі — ви­гон­ка ци­бу­лин­них ро­слин

Zhinka - - Тема Номера -

Щоб ве­сня­ні цибулинні ро­сли­ни за­цві­ли ра­ні­ше тер­мі­ну, не­до­ста­тньо про­сто восени чи взим­ку по­мі­сти­ти ци­бу­лин­ку у ґрунт — во­на обов’яз­ко­во має прой­ти всі при­зна­че­ні їй при­ро­дою ци­кли: спо­кою і вко­рі­не­н­ня, про­бу­дже­н­ня і по­ча­тку цві­ті­н­ня — у при­ско­ре­но­му тем­пі.

Ви­гон­кою ци­бу­лин­них на­зи­ва­ють штучне при­ско­ре­н­ня жит­тє­во­го ци­клу ро­сли­ни, імі­та­цію змі­ни се­зо­нів у ско­ро­че­ні тер­мі­ни для отри­ма­н­ня ран­ніх стро­ків цві­ті­н­ня.

Ви­гон­ка вклю­чає два ета­пи:

1 ПІДГОТОВЧИЙ. «Зима»: охолодження та вко­рі­не­н­ня ци­бу­лин у гор­щи­ках із суб­стра­том про­тя­гом 2-4 мі­ся­ців у хо­ло­дно­му тем­но­му мі­сці (5-9°С), ко­ли во­ни роз­ви­ва­ють ко­ре­ні та пу­ска­ють па­рос­тки. Весь цей час зем­ля має за­ли­ша­ти­ся во­ло­гою, то­му кра­ще на­кри­ти єм­ність по­лі­ети­ле­но­вим па­ке­том, періодично зні­ма­ю­чи йо­го для по­ли­ву і про­ві­трю­ва­н­ня. Ско­ро­чу­ва­ти тер­мін охолодження не слід — це мо­же при­зве­сти до не­до­ро­з­ви­не­но­сті кві­тко­но­сно­го сте­бла.

2 ОСНОВ­НИЙ. «Ве­сна»: щоб роз­бу­ди­ти ци­бу­лин­ки та сти­му­лю­ва­ти цві­ті­н­ня, гор­щи­ки пе­ре­но­сять у сві­тле (але не со­ня­чне) прохо­ло­дне при­мі­ще­н­ня (10-15°С) на 1 ти­ждень, а по­тім пе­ре­мі­ща­ють ближ­че до сві­тла,

аби па­рос­тки не ви­тя­гу­ва­лись. Ґрунт за по­тре­би по­мір­но по­ли­ва­ють — він зав­жди має ли­ша­ти­ся во­ло­гим. Пі­сля фор­му­ва­н­ня бу­то­нів гор­щи­ки з рослинами пе­ре­но­сять у кім­на­ту. Щоб цві­ті­н­ня три­ва­ло дов­ше, по­ві­тря у ній має бу­ти прохо­ло­дним. Мо­жна та­кож ви­но­си­ти гор­щик на ніч у хо­ло­дні­ше при­мі­ще­н­ня.

ТРИВАЛІСТЬ ПЕ­РІ­О­ДУ ОХОЛОДЖЕННЯ РІЗНИТЬСЯ ДЛЯ КО­ЖНОЇ РО­СЛИ­НИ, А ТА­КОЖ СОР­ТІВ ОДНІ­ЄЇ: ТЮЛЬПАНАМ, НА­ПРИ­КЛАД, ПО­ТРІ­БНО 11-19 ТИ­ЖНІВ, ГІАЦИНТАМ — ВСЬО­ГО 10-12.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.