ПСИХОЛОГІЯ

По­шу­ки сво­го «Я» — це не роз­кіш, а не­об­хі­дність

Zhinka - - Тема Номера -

Пі­зна­ти се­бе не мо­жна про­сто з ча­сом, до­ро­слі­ша­ю­чи. По­трі­бне сві­до­ме зу­си­л­ля — ви маєте зро­би­ти це з пев­ним на­мі­ром і ці­л­лю. Брак са­мо­сві­до­мо­сті ра­но чи пі­зно да­є­ться взна­ки: по­віль­но роз­ча­ру­ва­н­ня й бай­ду­жість осе­ля­ю­ться у ва­шій ду­ші, ви­ті­сня­ю­чи при­єм­ні емо­ції та за­ва­жа­ю­чи са­мо­ре­а­лі­за­ції. Тіль­ки від вас за­ле­жить, чи зми­ри­ти­ся з та­кою па­сив­ні­стю й на­да­лі ігно­ру­ва­ти свою суть, чи все ж та­ки спро­бу­ва­ти зба­гну­ти, що са­ме вам по­трі­бно.

ЩО ОЗНАЧАЄ: ЗНА­ТИ СЕ­БЕ?

Са­мо­пі­зна­н­ня — це ча­сто не­пе­ре­дба­чу­ва­ний шлях, який ви маєте сві­до­мо пра­гну­ти прой­ти. Вам до­ве­де­ться від­вер­то зі­зна­ти­ся со­бі у сво­їх ком­пле­ксах, гли­бин­них сум­ні­вах і по­бо­ю­ва­н­нях. Мо­жли­во, ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня вла­сно­го «Я» зму­сять вас по­гля­ну­ти на жи­т­тя з ін­шо­го бо­ку, кар­ди­наль­но змі­ни­ти йо­го. Так, як і будь-яке не­про­сте зав­да­н­ня це да­ва­ти­ме­ться не­лег­ко спо­ча­тку. Але отри­ма­ні ди­ві­ден­ди до­зво­лять зна­чно змі­ни­ти якість всьо­го, що ста­не­ться з ва­ми на­да­лі.

Зна­ти се­бе означає по­ва­жа­ти свої жит­тє­ві цінності та пе­ре­ко­на­н­ня, свою осо­би­стість, прі­о­ри­те­ти, на­строї, зви­чки, бу­ти за­до­во­ле­ним сво­їм ті­лом і фі­зи­чною фор­мою, відчувати ра­дість спіл­ку­ва­н­ня і щирість сто­сун­ків.

Зна­ти се­бе означає ро­зу­мі­ти свої силь­ні та слаб­кі сто­ро­ни, пра­гне­н­ня й по­бо­ю­ва­н­ня, ба­жа­н­ня та мрії. Це означає, що ви усві­дом­лю­є­те й при­йма­є­те свою ін­ди­ві­ду­аль­ність, з усі­ма її від­мін­но­стя­ми, осо­бли­во­стя­ми й спе­ци­фі­чни­ми ри­са­ми.

Зна­ти се­бе означає зба­гну­ти свою ціль у жит­ті. Або при­найм­ні на­бли­зи­ти­ся до цьо­го!

6 ЕЛЕМЕНТІВ СА­МО­ПІ­ЗНА­Н­НЯ

«Пі­зна­ти са­мо­го се­бе — це по­ча­ток му­дро­сті», — ві­до­ма ци­та­та, яку при­пи­су­ють то Со­кра­ту, то Ари­сто­те­лю. Але що са­ме ми маємо ви­вчи­ти і зна­ти про се­бе? Роз­кри­є­мо 6 основ­них елементів по­шу­ку, які до­по­мо­жуть вам зро­зу­мі­ти свою ін­ди­ві­ду­аль­ність.

ЦІННОСТІ. Здоров’я, фі­нан­со­ва без­пе­ка, со­ці­аль­на актив­ність, кре­а­тив­ність та ін­ші — це ва­ші орі­єн­ти­ри для прийня­т­тя рі­шень та мо­ти­ва­то­ри для до­ся­гне­н­ня ці­лей. До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що на­віть фор­му­лю­ва­н­ня по­дум­ки, озву­чу­ва­н­ня вго­лос і тим паче на­пи­са­н­ня ва­ших цін­но­стей мо­же сти­му­лю­ва­ти вас до актив­них дій за­для їх вті­ле­н­ня.

ІНТЕРЕСИ. Во­ни вклю­ча­ють усе, що ви лю­би­те, чим за­хо­плю­є­те­ся, що вас ці­ка­вить і при­вер­тає ва­шу ува­гу про­тя­гом три­ва­ло­го пе­рі­о­ду ча­су. Мен­таль­на зо­се­ре­дже­ність на вла­сних ін­те­ре­сах до­дасть яскра­вих барв пов­сяк­ден­ню і во­дно­час до­зво­лить зба­гну­ти більш гли­бин­ні пра­гне­н­ня.

ТЕМПЕРАМЕНТ. Са­ме це ви­зна­чає ва­ші при­ро­дні пе­ре­ва­ги. Ви від­нов­лю­є­те си­ли й енер­гію зав­дя­ки ко­ро­тко­му уса­мі­тнен­ню (ін­тро­верт) або спіл­ку­ван­ню у ком­па­нії (екс­тра­верт)? Ви зви­кли все чі­тко пла­ну­ва­ти чи ді­є­те за об­ста­ви­на­ми? Ви при­йма­є­те рі­ше­н­ня, ке­ру­ю­чись емо­ці­я­ми, дум­ка­ми чи фа­кта­ми? Вам більш ва­жли­ві деталі чи гло­баль­ні ідеї? Ро­зу­мі­ю­чи свою су­тність, ви зна­ти­ме­те, у чо­му вам легко до­сяг­ти успі­ху, а за що не слід і бра­ти­ся.

БІОРИТМИ І ФІЗІОЛОГІЯ. Вам бу­де зна­чно лег­ше пра­виль­но роз­став­ля­ти прі­о­ри­те­ти що­ден­них за­дач, ко­ли ви зна­ти­ме­те свої більш про­ду­ктив­ні го­ди­ни. Так са­мо ба­га­то чо­го за­ле­жить від ва­ших фі­зи­чних мо­жли­во­стей і ста­ну здоров’я. У будь-яко­му ра­зі, впов­ні ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе на­ба­га­то про­сті­ше, не мар­ну­ю­чи енер­гії на вда­ва­н­ня когось ін­шо­го. Зва­жай­те на свою біо­ло­гію.

МІСІЯ ТА ЦІ­ЛІ. Зга­дай­те, яки­ми бу­ли най­більш зна­чу­щі по­дії у ва­шо­му жит­ті. Са­ме з цьо­го запитання ча­сто по­чи­на­ють зу­стріч з клі­єн­том осо­би­сті­сні і бі­знес ко­у­чі та пси­хо­ло-

Ро­зу­мі­ю­чи свої ба­жа­н­ня і від­кри­то ви­слов­лю­ю­чи їх, ви змо­же­те отри­ма­ти те, що хо­че­те.

ги: у від­по­від­ях мі­стя­ться на­тя­ки про ва­ші справ­жнє по­кли­ка­н­ня, при­хо­ва­ну ін­ди­ві­ду­аль­ність і ці­лі, до­ся­гне­н­ня яких по­да­рує вам задоволення жи­т­тям.

СИЛЬ­НІ СТО­РО­НИ. Во­ни вклю­ча­ють не тіль­ки вмі­н­ня, на­ви­чки і таланти, а й ін­ди­ві­ду­аль­ні ри­си: ло­яль­ність, від­по­від­аль­ність, лю­бов до на­вча­н­ня, емо­цій­ну зрі­лість, ін­те­ле­кту­аль­ність, спра­ве­дли­вість то­що. Усві­дом­ле­н­ня ва­ших силь­них сто­рін є осно­вою впев­не­но­сті у со­бі. Та­кі осо­би­сті «плю­си» має ко­жен — нев­мі­н­ня їх ви­зна­ти ве­де до низь­кої са­мо­оцін­ки.

ДЕ ШУ­КА­ТИ ПІД­КАЗ­КИ?

Тож те­пер ми зна­є­мо, що по­трі­бно шу­ка­ти. Але як до­від­а­ти­ся, де са­ме про­яв­ля­ю­ться ці скла­до­ві сво­го «Я», аби не по­ми­ли­ти­ся і не схи­би­ти? На­да­мо кіль­ка під­ка­зок.

1 ПРИСЛУХАЙТЕСЯ ДО КОМПЛІМЕНТІВ. По­збудь­те­ся зви­чки від­хи­ля­ти чи ні­яко­ві­ти від по­чу­тих схваль­них слів. Прав­да, іно­ді ком­плі­мен­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють як спо­сіб ма­ні­пу­ля­ції, але пе­ре­ва­жно во­ни че­сно під­кре­слю­ють пе­ре­ва­ги то­го, ко­му адре­со­ва­ні.

2

ЗВА­ЖАЙ­ТЕ НА ЕМО­ЦІЇ. Спра­ва чи за­ня­т­тя, які до­зво­ля­ють вам по­чу­ва­ти­ся ща­сли­ви­ми і да­ру­ють ра­дість, — іде­аль­но за­до­воль­ня­ють по­тре­би ва­шо­го істин­но­го «Я». На­то­мість не­га­тив­ні емо­ції — гнів, сму­ток, страх — окре­слю­ють ва­ші зо­ни пси­хо­ло­гі­чно­го дис­ком­фор­ту. Вам до­ве­де­ться прийня­ти, змі­ни­ти або ма­кси­маль­но уни­ка­ти лю­дей, мі­сця, за­ня­т­тя чи си­ту­а­ції, які про­во­ку­ють та­кі від­чу­т­тя. 3 ВЧІТЬСЯ НА СВО­ЇХ ПОМИЛКАХ. На­вчи­ти­ся бу­ти са­мим со­бою лег­ше, ко­ли ви роз­ви­ва­є­те кон­стру­ктив­не ми­сле­н­ня — це здатність спри­йма­ти важ­ку за­да­чу чи про­бле­му як ви­клик, а не як стрес. Ви не маєте бу­ти зав­жди іде­аль­ни­ми. Ви мо­же­те спо­кій­но прийня­ти свої по­мил­ки і ви­зна­ти, що во­ни на­да­ють цін­ний до­свід, аби на­сту­пно­го ра­зу ви за­по­бі­гли нев­да­чі.

4

ВЕДІТЬ ЩО­ДЕН­НИК. За­но­то­вуй­те пи­сьмо­во чи в ау­діо­за­пи­сах ті мо­мен­ти, які най­біль­ше вас вра­зи­ли чи бу­ли для вас най­більш ва­жли­ви­ми впро­довж дня. Ана­ліз цих спо­га­дів від­кри­ва­ти­ме вам ва­шу суть.

5 ЧУЙТЕ ТЕ, ЩО ВАМ КА­ЖУТЬ ІН­ШІ, АЛЕ ЧИНІТЬ І ЖИВІТЬ ЗА ВЛАСНИМИ РІШЕННЯМИ. Оскіль­ки ви до­ро­сла лю­ди­на, тіль­ки ви зна­є­те, що най­кра­ще для вас у да­ле­кій пер­спе­кти­ві. Ко­ли ви при­йма­є­те вла­сні рі­ше­н­ня, на­віть якщо во­ни ви­яв­ля­ю­ться хи­бни­ми, ви про­кла­да­є­те свій шлях до са­мо­пі­зна­н­ня.

До­слі­джу­ю­чи свою ін­ди­ві­ду­аль­ність, зва­жай­те, що са­мо­пі­зна­н­ня — це не ста­ти­чний, а ди­на­мі­чний про­цес. Зо­бра­же­н­ня ва­шо­го істин­но­го «Я» — це не фо­то, а ві­део. Ви роз­ви­ва­є­тесь, удо­ско­на­лю­є­тесь і змі­ню­є­те­ся з ча­сом, тож і шу­ка­ти від­по­віді на запитання про те, що вам по­трі­бно й ва­жли­во, до­ве­де­ться зно­ву і зно­ву.

І ще одне: пі­зна­ти се­бе ще не означає бу­ти со­бою. Ко­ли ви ви­слов­лю­є­те свої по­чу­т­тя, ба­жа­н­ня, по­тре­би та дум­ки в пря­мій, че­сній і від­по­від­ній фор­мі, ви са­мо­ствер­джу­є­те­ся, про­яв­ля­є­те свою ін­ди­ві­ду­аль­ність — так і має бу­ти! При­клад: ва­шо­му чо­ло­ві­ку не по­до­ба­є­ться, що ви ро­би­те, і він під­ви­щує го­лос. Ви від­по­ві­сте: «Не го­во­ри зі мною так. Ми обго­во­ри­мо про­бле­му — але без кри­ку». Те­пер ви зна­є­те: ва­жли­во, щоб до вас зав­жди ста­ви­ли­ся із по­ва­гою. Ви — силь­на і впев­не­на ін­ди­ві­ду­аль­ність, ви мо­же­те се­бе за­хи­сти­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.