НАШІ ДІТИ

Да­рун­ки, які ні­ко­ли не втра­тять вар­то­сті

Zhinka - - Тема Номера -

Озву­чу­ва­ти ди­ти­ні, що ви її лю­би­те, ду­же ва­жли­во для ва­ших вза­є­мо­від­но­син. Але та­кож існує ба­га­то ін­ших спосо­бів ска­за­ти про свої по­чу­т­тя без слів. чи ПІД­ТРИ­МУЙ­ТЕ донь­ку у будь­якій си­на спра­ві. Осо­бли­во ва­жли­во під­ста­ви­ти «ба­тьків­ське пле­че» у ра­зі нев­дач, адже ва­ша ві­ра у ди­ти­ну та її си­ли — най­сут­тє­ві­ша під­трим­ка з ва­шо­го бо­ку.

ДОПОМАГАЙТЕ, якщо ди­ти­на про­сить ва­шої до­по­мо­ги, і дай­те мо­жли­вість спро­бу­ва­ти зро­би­ти все са­мо­стій­но у ра­зі, ко­ли во­на не звер­та­є­ться по підтримку.

ОБІЙМАЙТЕ ма­ля ча­сті­ше, три­май­те йо­ го же за ва­жли­вий ру­ку — йо­му ті­лес­ ду­ний кон­такт з ба­тька­ми. Як і са­мим ба­тькам! що не Вче­ні тіль­ки з’ясу­ва­ли, пси­хі­чне, а й фі­зи­чне здоров’я пов’яза­ні із за­до­во­ле­н­ням та­ктиль­них по­треб: від обіймів у ор­га­ні­змі лю­ди­ни під­ви­щу­є­ться рі­вень гор­мо­нів, що по­збав­ля­ють де­пре­сії і від­чу­т­тя са­мо­тно­сті, а та­кож нор­ма­лі­зу­ють кров’яний тиск. То­му обіймайте ді­тей (і один одно­го) мі­ні­мум 8 ра­зів на день.

Ча­сті­ше РОБІТЬ «ДУШЕВНІ» ПО­ДА­РУН­КИ, на­віть і без ва­го­мої при­чи­ни. Це мо­же бу­ти ці­ка­вий ли­сто­чок чи кві­тка, які вам тра­пи­ли­ся до­ро­гою до ди­тсад­ка чи шко­ли, або ли­стів­ка у ко­ле­кцію ди­ти­ни, спле­те­ні сво­ї­ми ру­ка­ми ру­ка­ви­чки чи те­плий чо­хол для улю­бле­ної чай­ної ча­шки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.