Мо­да

трен­ди зи­ми МО­ДА — ПАНІ МІНЛИВА, І ВСТЕЖИТИ ЗА ВСІМА ЇЇ НОВИНКАМИ ПРО­СТО НЕ­МО­ЖЛИ­ВО. ПРО­ТЕ ДО­СЛУ­ХА­ТИ­СЯ ВАР­ТО! ТИМ ПАЧЕ, КО­ЛИ НО­ВІ МОДНІ ТРЕН­ДИ НЕ ТІЛЬ­КИ ТІ­ШАТЬ ПО­ГЛЯД, АЛЕ Й ЗІГРІВАЮТЬ ДУ­ШУ… І ТІ­ЛО.

Zhinka - - Новела Про Підтримку -

3 стиль­ні

трен­ди, що ті­шать по­гляд і грі­ють ду­шу... й ті­ло.

ШТУЧНЕ ХУТРО

Про припинення ви­ко­ри­ста­н­ня на­ту­раль­но­го ху­тра ого­ло­си­ли вже кіль­ка зна­них сві­то­вих за­ко­но­дав­ців мо­ди. Утім, не­ймо­вір­но ви­со­ка ці­на та прим­хли­вість на­ту­раль­но­го ху­тра ви­мі­сти­ла цей пре­дмет роз­ко­ші із шаф біль­шо­сті мо­дниць ще за­дов­го до тур­бо­ти про світ дов­ко­ла, сві­до­ме спо­жи­ва­н­ня і то­ле­ран­тне став­ле­н­ня до тва­рин. Шу­би з ін­но­ва­цій­них еко-ма­те­рі­а­лів не по­сту­па­ю­ться ефе­ктні­стю на­ту­раль­ним, до­зво­ля­ють ство­рю­ва­ти до­во­лі яскра­ві обра­зи, а зав­дя­ки на­ту­раль­ній вов­ні у скла­ді за­без­пе­чу­ють те­пло і ком­форт на­віть у най­хо­ло­дні­ші мо­ро­зні дні.

1 LookHunter

LookHunter

LogicClothes

Marchi

LookHunter

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.