ХІД РО­БО­ТИ

Zhinka - - Викрійка -

1 На пе­ре­дньо­му та за­дньо­му по­ло­тни­щах зши­ти ви­то­чки, гли­би­ни ви­та­чок за­пра­су­ва­ти до лі­нії се­ре­ди­ни пе­ре­ду/спин­ки. Ви­ко­на­ти бо­ко­ві шви. При­пу­ски швів роз­пра­су­ва­ти.

2 На­кла­дні ки­ше­ні. Деталі з основ­ної та під­клад­ко­вої тка­нин скла­сти по­пар­но ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми та зши­ти зрі­зи за пе­ри­ме­тром, за­ли­ша­ю­чи в одно­му зі швів від­кри­ту ді­лян­ку для ви­вер­та­н­ня. Ки­ше­ні ви­вер­ну­ти, від­кри­ті ді­лян­ки швів за­ши­ти. Ки­ше­ні на­кла­сти на пе­ре­дні по­ло­тни­ща за лі­ні­я­ми су­мі­ще­н­ня, за­крі­пи­ти шпиль­ка­ми та на­стро­чи­ти за роз­мі­ткою.

3 Кла­па­ни. Ду­бльо­ва­ні та не ду­бльо­ва­ні про­клад­кою деталі кла­па­нів скла­сти по­пар­но ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми та зши­ти зов­ні­шні зрі­зи. Кла­па­ни ви­вер­ну­ти та ви­стро­чи­ти за роз­мі­ткою. Обме­та­ти за пе­тлею. Кла­па­ни при­ши­ти до пе­ре­дніх по­ло­тнищ ви­ще на­кла­дних ки­шень і за­пра­су­ва­ти вниз.

4 За­пра­су­ва­ти при­пуск на під­гин ни­зу на ви­во­рі­тний бік та при­ши­ти. Під­клад­ку під­ши­ти так, щоб во­на бу­ла на 2 см ко­ро­тша за спі­дни­цю. Під­клад­ку при­ши­ти до вну­трі­шніх зрі­зів ціль­но­кро­є­них об­ши­вок за­стіб­ки, ли­цьо­вий бік до ли­цьо­во­го бо­ку. Під­клад­ку та об­шив­ку ви­вер­ну­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти до верх­ньо­го зрі­зу спі­дни­ці. Об­шив­ки при­ши­ти до під­ги­ну ни­зу.

5 Ду­бльо­ва­ну про­клад­кою зов­ні­шню де­таль по­яса при­ши­ти до верх­ньо­го зрі­зу спі­дни­ці, за­ли­ша­ю­чи кін­ці по­яса ви­сту­па­ти за краї за­стіб­ки спі­дни­ці. При­пу­ски шва при­ши­ва­н­ня за­пра­су­ва­ти на по­яс. Не ду­бльо­ва­ну про­клад­кою вну­трі­шню де­таль по­яса на­кла­сти на вже при­ши­ту зов­ні­шню де­таль по­яса ли­цьо­вим бо­ком до ли­цьо­во­го бо­ку та за­крі­пи­ти шпиль­ка­ми. При­пу­ски шва при­ши­ва­н­ня по­яса від­гор­ну­ти вниз. Зши­ти ко­ро­ткі зрі­зи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.