ВНУ­ТРІ­ШНІЙ КОР­ДОН

Zhinka - - Побутові Поради -

Не пу­сти­ти зи­му з пля­ма­ми бру­ду та ка­лю­жа­ми да­лі по­ро­гу ко­ри­до­ру — спра­ва не з лег­ких. Як по­лег­ши­ти со­бі зав­да­н­ня і ви­йти пе­ре­мо­жни­цею з ці­єї би­тви?

1 ТИХШЕ ЇДЕШ — ДА­ЛІ БУДЕШ Низь­кий старт, ган­чір­ка у ру­ках — за­зви­чай са­ме так ми на ма­кси­маль­ній швид­ко­сті по­спі­ша­є­мо до две­рей лі­кві­ду­ва­ти бруд, зу­стрі­ча­ю­чи до­ма­шніх. Час мі­ня­ти та­кти­ку. До­че­кай­те­ся, по­ки все ви­со­хне і вже по­тім бе­рі­ться до при­би­ра­н­ня. По­чніть зі смі­т­тя та ві­ни­ком чи пи­ло­со­сом при­бе­ріть спо­ча­тку твер­ді ча­сто­чки, а вже по­тім ви­мий­те під­ло­гу. По­пе­ре­днє су­хе при­би­ра­н­ня мі­ні­мум удві­чі змен­шує кіль­кість бру­ду, тож ви без зай­вих зу­силь зеко­но­ми­те час, який за­зви­чай ви­тра­ча­є­ться на ба­га­то­ра­зо­ве від­ми­ва­н­ня під­ло­ги.

2 ТВОРЧИЙ ПІД­ХІД

Ста­рі та­ця, під­дон, ящик ви­со­тою зав­ви­шки 5-7 см пе­ред тим, як ви­ру­ши­ти на смі­тник, спро­мо­жні від­бу­ти ще одну слу­жбу. Якщо на­си­па­ти усе­ре­ди­ну галь­ку, або ж при­кле­ї­ти сті­йма до дна кор­ко­ві проб­ки від вин­них пля­шок, або й про­сто по­мі­сти­ти все­ре­ди­ні ре­ші­тку, мо­жна отри­ма­ти ав­тор­ську су­шку для мо­кро­го взу­т­тя. Во­на по­зба­вить ва­шу до­мів­ку від не­о­чі­ку­ва­но­го «де­сан­ту» бру­ду, що з’яв­ля­є­ться на під­ло­зі ко­ри­до­ру зго­дом пі­сля пер­шо­го при­би­ра­н­ня у ви­гля­ді ка­люж від роз­та­ло­го сні­гу та бру­ду з чо­біт і че­ре­ви­ків. До ре­чі, на­ту­рам твор­чим при­па­де до ду­ші й на­сту­пний ме­тод про­ти­сто­я­н­ня та­ло­му сні­гу й ба­гню­ці на під­ло­зі: ви­да­ли­ти їх бу­де легко з до­по­мо­гою... ди­тя­чо­го одно­ра­зо­во­го під­гуз­ка! Хо­ча не ду­же есте­ти­чно, за­те — напрочуд пра­кти­чно! Якщо ж без есте­ти­ки — ні­як, спро­буй­те скористатися у яко­сті вби­ра­ю­чо­го ки­лим­ка одно­ра­зо­вою пе­лю­шкою. Ре­зуль­тат той са­мий, але ви­гляд — уже кра­щий.

3

МИТТЄВЕ РЕАГУВАННЯ Най­ді­є­ві­ший спо­сіб, до яко­го ча­сто вда­ю­ться за­по­па­дли­ві го­спо­ди­ні, — ви­ми­ва­ти взу­т­тя від­ра­зу пі­сля при­хо­ду до­до­му. То­ді мо­жна упев­не­но від­ки­ну­ти ре­шту спосо­бів бо­роть­би з та­лим сні­гом вдо­ма. Зві­сно, не зав­жди хо­че­ться ро­би­ти це, а у ве­ли­кій сім’ї, де про­тя­гом усьо­го дня хтось пов­ся­кчас при­хо­дить, а хтось іде — то й про­сто не­мо­жли­во. То­му у по­шу­ках більш лег­ких спосо­бів при­би­ра­н­ня зов­сім не­має ні­чо­го не­че­сно­го.

МИ ЧА­СТО ЗАБУВАЄМО ПРО КІМНАТНІ КАПЦІ: ЇХ ТА­КОЖ ТРЕ­БА ПЕРІОДИЧНО МИТИ ВОСЕНИ ТА ВЗИМ­КУ, АДЖЕ В НИХ МИ ХОДИМО ЗОКРЕ­МА Й ПО КО­РИ­ДО­РУ — А ПО­ТІМ НЕСЕМО БРУД ДА­ЛІ. Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.