КО­ЛИ НАДВОРІ НЕГОДА,

Zhinka - - Побутові Поради -

ЗРО­БІТЬ ЗВИЧКОЮ КЛАСТИ БІ­ЛЯ КИ­ЛИМ­КА У КОРИДОРІ ДОДАТКОВУ ГАНЧІРКУ — ПО­ТІМ ЇЇ МО­ЖНА БУ­ДЕ СПО­КІЙ­НО ВИКИНУТИ РА­ЗОМ ІЗ БРУДОМ. Ви­я­ви­ти ка­на­ли втра­ти те­пла допоможе сві­чка: крок за кро­ком про­ін­спе­ктуй­те усі ві­кон­ні та двер­ні ра­ми — ко­ли­ва­н­ня по­лум’я по­ка­же мі­сця, де утво­рю­ю­ться про­тя­ги.

Шпа­рин­ки у са­мих ра­мах за­шпа­клюй­те, а з ве­ли­ки­ми трі­щи­на­ми між сті­на­ми та ра­ма­ми (та­кож й ві­кон­ни­ми ра­ма­ми і під­ві­ко­н­ня­ми) най­кра­ще впо­ра­є­ться мон­та­жна пі­на чи гер­ме­тик. Си­лі­ко­но­вий гер­ме­тик та­кож змо­же за­мі­ни­ти ві­кон­на за­маз­ка. Зго­ди­ться і те­пло­збе­рі­га­ю­ча плів­ка.

Вар­то зга­да­ти й «ба­бу­си­ні» ме­то­ди (якщо з яки­хось при­чин не­до­сту­пні су­ча­сні матеріали). Мо­жна за­пов­ни­ти щі­ли­ни мо­крою га­зе­тою та за­кле­ї­ти звер­ху па­пе­ром, або ж ущіль­ни­ти їх по­ро­ло­ном,

Щоб у домі бу­ло за­ти­шно і те­пло, у пер­шу чер­гу, слід ви­я­ви­ти й усу­ну­ти всі на­яв­ні про­тя­ги.

ган­чір’ям або ва­тою та по­кле­ї­ти звер­ху ще­дро про­со­че­ні миль­ним роз­чи­ном смуж­ки тка­ни­ни. На­ве­сні усе це легко мо­жна бу­де ви­да­ли­ти. Щіль­ні што­ри та­кож до­по­мо­жуть збе­рег­ти до­ро­го­цін­не те­пло у домі. Але во­ни не по­вин­ні за­кри­ва­ти ра­ді­а­то­ри опа­ле­н­ня, за яки­ми вар­то вста­но­ви­ти те­пло­від­би­ва­ю­чі екра­ни (або хо­ча б про­сто при­крі­пи­ти фоль­гу) — при­клей­те їх дво­сто­рон­нім ско­тчем або ж за­фі­ксуй­те де­рев’яни­ми план­ка­ми. Та­кож обов’яз­ко­во три­май­те што­ри від­кри­ти­ми вдень — со­ня­чне про­мі­н­ня теж ро­бить атмосферу те­плі­шою.

Під ши­ро­ким під­ві­ко­н­ням, з-під яко­го пов­ся­кчас дме хо­ло­дне по­ві­тря (за від­су­тно­сті в цьо­му мі­сці ра­ді­а­то­ра опа­ле­н­ня), мо­жна змон­ту­ва­ти ко­роб-хо­ло­диль­ник для про­ду­ктів. Він ізо­лює при­мі­ще­н­ня від хо­ло­ду, а все­ре­ди­ні тем­пе­ра­ту­ра ли­ша­ти­ме­ться низь­кою: те, що тре­ба, для збе­рі­га­н­ня про­ду­ктів узим­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.