Лю­дми­ла Ро­сти­сла­вів­на КОЛОМІЄЦЬ, те­ра­певт, Ме­ди­чна ме­ре­жа Doctor Sam

Zhinka - - Здоров’я - На­та­лія Ян­ко­ва

Швид­ка ме­ди­чна до­по­мо­га — це спе­ці­а­лі­зо­ва­на ме­ди­чно-са­ні­тар­на слу­жба, зав­да­н­ням якої є на­да­н­ня пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги при ста­нах, за­гроз­ли­вих для жи­т­тя, по­тер­пі­лим від не­ща­сних ви­пад­ків або при ра­пто­вих за­хво­рю­ва­н­нях.

Ви­кли­ка­ти швид­ку ме­ди­чну до­по­мо­гу не­об­хі­дно у та­ких ви­пад­ках:

раптовий біль у сер­ці, гру­дній клі­тці; втрата сві­до­мо­сті; по­ру­ше­н­ня ди­ха­н­ня, брон­хо­спазм, за­ду­ха; го­стрий біль у че­рев­ній по­ро­жни­ні та по­пе­ре­ко­во­му від­ді­лі; го­лов­ний біль, що су­про­во­джу­є­ться за­па­мо­ро­че­н­ням або ну­до­тою; су­до­ми або раптовий біль у м’язах, що не ми­нає; силь­на кро­во­те­ча, блю­ва­н­ня кров’ю;

ра­пто­ва слаб­кість у кін­ців­ках з по­ру­ше­н­ням ру­хів, по­ру­ше­н­ня мов­ле­н­ня;

гі­по­ та гі­пер­глі­ке­мі­чна ко­ми; під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри ті­ла по­над 39°С у по­єд­нан­ні з будь­яким із ви­ще­вка­за­них симптомів; ана­фі­ла­кти­чна ре­а­кція (алер­гі­чний шок), спри­чи­не­на різними чин­ни­ка­ми; ускла­дне­н­ня під час ва­гі­тно­сті; не­ща­сні ви­пад­ки, ДТП, усі ви­ди сер­йо­зних травм;

асфі­ксія всіх ви­дів (уто­пле­н­ня, по­тра­пля­н­ня сто­рон­ніх тіл у ди­халь­ні шля­хи, уду­ше­н­ня); ознаки го­стро­го отру­є­н­ня;

уку­си змій, ко­мах, тва­рин; опік або обмо­ро­же­н­ня, те­пло­вий удар чи пе­ре­охо­ло­дже­н­ня; го­стрий пси­хі­чний розлад.

При роз­мо­ві з дис­пе­тче­ром

на­ма­гай­те­ся у пер­шій же фра­зі сфор­му­лю­ва­ти те, на­ві­що ви по­дзво­ни­ли. На­при­клад: «Бо­лить сер­це» або «Впав з ви­со­ти, по­шко­див но­гу, не мо­жу на неї на­сту­пи­ти». По­тім від­по­від­ай­те на всі запитання.

За­ле­жно від ха­ра­кте­ру скар­ги,

єди­ний опе­ра­тор на­пра­вить дзві­нок на «швид­ку», у слу­жбу не­від­кла­дної до­по­мо­ги, до діль­ни­чно­го або пси­хі­а­тра.

Бе­ре­жіть се­бе та будьте здорові!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.