Cонь­ки-дрім­ки

НАБРАВШИ ЗА ЛІТО ЗНАЧНІ ЗАПАСИ ЖИ­РУ, ЦІ ТВАРИНИ ВПАДАЮТЬ У ТРИВАЛУ ЗИ­МО­ВУ СПЛЯ­ЧКУ АБО СОН — ЄДИ­НИЙ СПО­СІБ ПЕ­РЕ­ЖИ­ТИ ХОЛОДНУ ПО­РУ Й УНИКНУТИ ГОЛОДНОЇ СМЕР­ТІ.

Zhinka - - Зоосвіт -

Ґрун­тов­но по­ясни­ти біо­хі­мію цьо­го уні­каль­но­го про­це­су уче­ні усьо­го сві­ту до­ни­ні не мо­жуть. Най­біль­ше на­у­ков­ців ці­ка­вить: як вда­є­ться тва­ри­нам спо­віль­ню­ва­ти усі жит­тє­во ва­жли­ві по­ка­зни­ки до мі­ні­маль­них по­зна­чок і де­мон­стру­ва­ти над­зви­чай­ну ре­ге­не­ра­тив­ну здатність? Про­тя­гом двад­ця­ти п’яти ро­ків на те­ри­то­рії кіль­кох на­ціо­наль­них за­по­від­ни­ків рі­зних кра­їн гру­па біо­ло­гів спо­сте­рі­га­ла за 1000 ве­дме­дів. Пі­сля ре­тель­но­го ви­вче­н­ня змін у ор­га­ні­змі тва­рин і чи­слен­них ана­лі­зів на рі­зні гор­мо­ни роз­га­да­ти біо­хі­мію ці­єї уні­каль­ної при­ро­дної вла­сти­во­сті де­яких ссав­ців, на жаль, так і не вда­ло­ся.

СОН ЧИ СПЛЯЧКА?

У зи­мо­ву спля­чку впадають не всі тварини, біль­шість із них пе­ре­бу­ває у ста­ні сну. Чим від­рі­зня­ю­ться ці два про­це­си?

Під час се­зон­но­го сну або фа­куль­та­тив­ної спля­чки тем­пе­ра­ту­ра ті­ла, чи­сло ди­халь­них ру­хів і за­галь­ний рі­вень обмін­них про­це­сів зни­жу­ю­ться не­сут­тє­во, а при змі­ні об­ста­нов­ки або не­спо­кої сон легко пе­ре­ри­ва­є­ться.

Справ­жня без­пе­рерв­на зи­мо­ва сплячка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться втра­тою зда­тно­сті до тер­мо­ре­гу­ля­ції, різ­ким ско­ро­че­н­ням ди­халь­них ру­хів і ру­хів сер­це­во­го м’яза, сут­тє­вим зни­же­н­ням за­галь­но­го рів­ня обмі­ну ре­чо­вин. Пов­но­го припинення ме­та­бо­лі­зму не бу­ває, і жит­тє­ві фун­кції ор­га­ні­зму під­три­му­ю­ться зав­дя­ки енер­ге­ти­чним за­па­сам ті­ла тва­рин. У пер­шу чер­гу ви­тра­ча­ю­ться жир і глі­ко­ген пе­чін­ки та де­яких ін­ших ор­га­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.