ГОЛУБЦІ з ри­сом і гри­ба­ми

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

400 г ли­стя бі­ло­го­ло­вої ка­пу­сти 120 г ри­су 1 ци­бу­ли­на 40 г су­ше­них бі­лих гри­бів 1 ст. л. бо­ро­шна

2 ст. л. то­ма­тної па­сти олія для об­сма­жу­ва­н­ня сіль і пе­рець до сма­ку гри­бний буль­йон до сма­ку

1

Су­ше­ні гри­би ре­тель­но про­ми­ти, на 30 хв. за­мо­чи­ти у га­ря­чій во­ді, зно­ву про­ми­ти під про­то­чою хо­ло­дною во­дою до тих пір, по­ки во­на не ста­не про­зо­рою. Ві­два­ри­ти до м’яко­сті, во­ду зли­ти в окре­мий посуд, гри­би осту­ди­ти й на­рі­за­ти со­лом­кою. 2

Зва­ри­ти рис у під­со­ле­ній во­ді до на­пів­го­тов­но­сті та від­ки­ну­ти на дру­шляк. 3

Дрі­бно на­рі­за­ти ци­бу­лю й об­сма­жи­ти її у ско­во­ро­ді на олії до зо­ло­ти­сто­го ко­льо­ру. Ви­кла­сти у рис, до­да­ти гри­би і все ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти, при­сма­чив­ши сі­л­лю та пер­цем до сма­ку.

4

По­ста­ви­ти на во­гонь гли­бо­ку ка­стру­лю з во­дою. Про­ми­ти і про­су­ши­ти чи­стим ру­шни­ком ли­стя ка­пу­сти. Ко­ли во­да у ка­стру­лі за­ки­пить, по одно­му опу­сти­ти лис­тки у ки­пля­чу во­ду, про­ва­ри­ти про­тя­гом 1 хв. і від­ра­зу ж за­ну­ри­ти у холодну во­ду. Зрі­за­ти по­тов­ще­н­ня на ли­сті. На під­го­то­ва­не ли­стя ви­кла­сти на­чин­ку та за­гор­ну­ти кон­вер­ти­ки.

5 Для со­усу у ско­во­ро­ді об­сма­жи­ти бо­ро­шно на олії до кре­мо­во­го ко­льо­ру, роз­ве­сти гри­бним буль­йо­ном (во­дою) до ба­жа­ної гу­сто­ти, про­ва­ри­ти впро­довж 1­2 хв., до­да­ ти то­ма­тну па­сту та про­кип’яти­ти ще 5 хв.

6

У ско­во­ро­ді в не­ве­ли­кій кіль­ко­сті олії тро­хи об­сма­жи­ти голубці з усіх бо­ків, ви­кла­сти у со­тей­ник, за­ли­ти со­усом і ту­шку­ва­ти до го­тов­но­сті, по­ки рі­ди­на не ви­ки­пить і со­ус не за­гу­сне. Та­кож мо­жна ту­шку­ва­ти голубці в ду­хов­ці у тов­сто­стін­ній ка­стру­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.