Пе­рСо­на

На­та­лія Єре­мє­є­ва про те, як успі­шно ба­лан­су­ва­ти між сім’єю, ро­бо­тою, осо­би­стим роз­ви­тком і су­спіль­ною ді­яль­ні­стю

Zhinka - - Тема Номера -

УСПІ­ШНО БА­ЛАН­СУ­ВА­ТИ МІЖ СІМ’ЄЮ, РО­БО­ТОЮ, ОСО­БИ­СТИМ РОЗ­ВИ­ТКОМ І СУ­СПІЛЬ­НОЮ ДІ­ЯЛЬ­НІ­СТЮ — ЖИТТЄВИЙ СТИЛЬ ГЕРОЇНІ НА­ШОЇ РУБРИКИ. ВО­НА ДАВНО ОБРАЛА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯКА НА­СПРАВ­ДІ НАДАЄ СВОБОДИ.

Во­на по­ча­ла за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цтвом ще у 1990-х. Щой­но та­ка мо­жли­вість з’яви­лась. Нині На­та­лія Єре­мє­є­ва ке­рує сі­мей­ним бі­зне­сом — ком­па­ні­єю Stekloplast, яку за­сну­ва­ла 1997 ро­ку ра­зом з чо­ло­ві­ком. По­над двад­ця­ти­рі­чний до­свід у «не­жі­но­чо­му» бі­зне­сі — це істо­рія роз­ви­тку ком­па­нії від ме­та­ло­пла­сти­ко­вих ві­кон до скла­дних ін­же­нер­них про­е­ктів. Але ра­зом із ці­єю пи­са­ла­ся істо­рія ін­ша... На­та­лія — ко­ха­на дру­жи­на і ма­ма трьох си­нів: 21-рі­чно­го Оле­ксан­дра, 12-рі­чно­го Оле­ксія і 6-рі­чно­го Ан­дрія. А ще — спів­за­снов­ни­ця Спіл­ки укра­їн­ських під­при­єм­ців, ко­тра опі­ку­є­ться ство­ре­н­ням спри­я­тли­во­го бі­знес-се­ре­до­ви­ща та про­су­ва­н­ням під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні. У цьо­му ви­рі ба­га­то­за­да­чно­сті — ке­ру­ва­ти ве­ли­кою ком­па­ні­єю, очо­лю­ва­ти бі­знес-асо­ці­а­цію, роз­ви­ва­ти­ся са­мій, дба­ти про чо­ти­рьох чоловіків удо­ма — На­та­лії Єре­мє­є­вій вда­є­ться усе всти­га­ти і збе­рі­га­ти гар­мо­нію.

«ТВОРИТИ ПРОСТІР СВІТЛА І КРАСИ»

Ж.: У черв­ні ва­шій ком­па­нії ви­пов­ни­ться 21 рік. Ва­ші пла­ни і мрії на са­мо­му стар­ті бі­зне­су ви­пра­вда­ли­ся?

Н. Є.: 21 рік то­му ми з чо­ло­ві­ком орен­ду­ва­ли при­мі­ще­н­ня ко­ли­шньої їдаль­ні,

си­ла­ми чо­ти­рьох ро­бі­тни­ків ви­го­тов­ля­ли два стан­дар­тних ме­та­ло­пла­сти­ко­вих ві­кна на день. Са­мі за­кри­ва­ли всі ін­ші пи­та­н­ня і вва­жа­ли до­ся­гне­н­ням ко­жен но­вий про­даж. Сьо­го­дні ме­та­ло­пла­сти­ко­ві ві­кна — тіль­ки один з бі­зне­сів ком­па­нії. Наш вла­сний ви­ро­бни­чий ком­плекс до­зво­ляє ви­го­тов­ля­ти 2500 скло­па­ке­тів і 1800 сві­тло­про­зо­рих кон­стру­кцій на до­бу. Крім цьо­го, ми про­е­кту­є­мо, ви­го­тов­ля­є­мо, мон­ту­є­мо кон­стру­ктив­но скла­дні фа­са­ди для не­ти­по­вих бу­ді­вель, та­кі як ку­пол ки­їв­сько­го ЦУМу. Це пер­спе­ктив­ний бі­знес. Ми мо­же­мо бу­ду­ва­ти фа­са­ди будь-якої фор­ми, будь-яко­го ко­льо­ру. А за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій ці бу­дів­лі не ви­ма­га­ють над­зви­чай­них ви­трат на опа­ле­н­ня і кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня. Та­кий про­дукт за­тре­бу­ва­ний у всьо­му сві­ті, і ми успі­шно ви­йшли з ним на екс­порт­ні рин­ки, ку­ди по­ста­ча­є­мо нині 15% про­ду­кції від за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва.

Ми не мрі­я­ли в 1997-му про со­тні бу­ді­вель­них про­е­ктів в Укра­ї­ні, Ні­меч­чи­ні, Ав­стрії, Бель­гії, Швей­ца­рії, Ка­зах­ста­ні, Гру­зії, Азер­бай­джа­ні... Сьо­го­дні на­ші пла­ни — за­ван­та­жи­ти екс­порт­ни­ми за­мов­ле­н­ня­ми 50% ви­ро­бни­цтва.

Ж.: Що ви­зна­чи­ло ва­шу кар’єру?

Н. Є.: У ме­не бу­ло стан­дар­тне ра­дян­ське ди­тин­ство: мі­ні­мум, аби ви­жи­ти,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.