Іван­на Ону­фрій­чук,

Ве­ду­ча (про­гра­ма «Без кра­ва­тки», НЛО TV)

Zhinka - - Тема Номера -

— Ще зу­стрі­ча­ю­ться та­кі чо­ло­ві­ки, які пи­шуть вір­ші, вла­што­ву­ють не­за­бу­тні ро­ман­ти­чні по­ба­че­н­ня і но­сять сво­їх жі­нок на ру­ках. Про­бле­ма в то­му, що їх справ­ді ли­ши­ло­ся не­ба­га­то — це ні­би ста­ло не­мо­дно. Для су­ча­сної жін­ки вже на­віть не ро­ман­ти­ка ва­жли­ва, а про­сто, щоб чо­ло­вік був чо­ло­ві­ком: від­по­від­ав за свої сло­ва, до­три­му­вав обі­цян­ки і щоб жін­ка з ним по­чу­ва­ла­ся «за кам’яною сті­ною». Я не іде­а­лі­зую жі­нок (ми теж не без грі­ха), але чо­ло­ві­ки по­вин­ні бу­ти пер­ши­ми, по­вин­ні бу­ти лі­де­ра­ми і на­да­ва­ти при­клад. Ме­ні зда­є­ться, що по­ки жи­ва ро­ман­ти­ка в чо­ло­ві­ках — ми ко­ха­ні й ко­ха­є­мо!

По­за го­ни­твою за сла­вою і кар’єр­ним ро­стом, ді­ло­ва жін­ка та­кож хо­че при­йти до­до­му і від­чу­ти те­пло ко­ха­ної лю­ди­ни. Ба­жає сюр­при­зів і пі­клу­ва­н­ня. Якщо жін­ка пе­ре­бу­ває у гар­мо­нії із со­бою, зна­хо­дить час не тіль­ки на ро­бо­ту, але і на рі­дних та дру­зів, то їй на­ба­га­то лег­ше зна­йти лю­бов. Адже чо­ло­ві­ко­ві потрібна не тіль­ки кра­си­ва і ро­зум­на жін­ка, але і та­ка, з якою лег­ко мо­жна по­го­во­ри­ти на будь-яку те­му. Я вва­жаю, що ми ма­є­мо бу­ти та­ки­ми, яки­ми б во­лі­ли ба­чи­ти свою дру­гу по­ло­вин­ку. То­ді у сто­сун­ках па­ну­ва­ти­муть ро­ман­ти­ка і гар­мо­нія, що до­зво­лить ство­ри­ти мі­цну лю­бля­чу сім’ю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.