Про­грес ви­ма­гає змі­ни си­сте­ми осві­ти

Івет­та ДЕ­ЛІ­КА­ТНА, екс­перт у сфе­рі пу­блі­чних ко­му­ні­ка­цій, лі­дер про­е­кту «Шко­ла май­бу­тніх до­ро­слих 11-22»

Zhinka - - Актуально -

Те­му про­фе­сій май­бу­тньо­го слід роз­гля­да­ти че­рез при­зму дов­го­стро­ко­вої еко­но­мі­чної стра­те­гії кра­ї­ни.

Са­ме во­на до­зво­ли­ла б за­вча­сно під­го­ту­ва­ти не­об­хі­дних для еко­но­мі­ки фа­хів­ців. Та, на жаль, в Укра­ї­ни та­кої стра­те­гії не­має. І це окре­ма про­бле­ма. З ін­шо­го бо­ку, не вар­то дра­ма­ти­зу­ва­ти чи ди­ву­ва­тись змі­нам на рин­ку праці. Люд­ство пам’ятає, як те­хні­чні ви­на­хо­ди вби­ва­ли ці­лі ін­ду­стрії, а на­то­мість з’яв­ля­ли­ся но­ві. Ін­ша спра­ва, що нині ці змі­ни від­бу­ва­ю­ться з ша­ле­ною швид­кі­стю.

Оче­ви­дно, що ці тен­ден­ції по­вин­ні кар­ди­наль­но змінити сві­то­ву си­сте­му осві­ти. І ро­би­ти це тре­ба швид­ко. Адже ре­зуль­тат за­пу­ще­них сьо­го­дні транс­фор­ма­цій у си­сте­мі осві­ти ста­не по­мі­тним ли­ше че­рез 10-20 ро­ків. У той час як те­хно­ло­гії змі­ню­ють ці­лі га­лу­зі за 5 ро­ків.

Існу­ють рі­зні кон­це­пції мо­де­лей ви­щої осві­ти май­бу­тньо­го. Якщо го­во­ри­ти про те­хно­ло­гії, то мо­ва вже йде не стіль­ки про впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій у про­цес на­вча­н­ня, скіль­ки про на­вча­н­ня ра­зом зі шту­чним ін­те­ле­ктом — у одній ко­ман­ді, над ви­рі­ше­н­ням одні­єї і ті­єї са­мої за­да­чі то­що.

Дру­га гру­па кон­це­пцій пов’яза­на з кей­со­вим під­хо­дом до на­вча­н­ня. Ко­ли сту­ден­ти рі­зних спе­ці­аль­но­стей об’єд­ну­ю­ться нав­ко­ло пев­ної про­бле­ми під ке­рів­ни­цтвом ко­ман­ди тью­то­рів, ви­рі­шу­ють її ра­зом, ви­вча­ю­чи свою спе­ці­аль­ність і, па­ра­лель­но, спе­ці­аль­но­сті ко­лег.

Тре­тя гру­па вті­лює кон­це­пції по­жит­тє­во­го на­вча­н­ня. Про­тя­гом усьо­го жи­т­тя лю­ди­на від­ві­дує рі­зні ко­ро­тко­стро­ко­ві кур­си, фор­му­ю­чи свій до­ві­чний план осві­ти і під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції. Та­ка си­сте­ма жит­тє­зда­тна за на­яв­но­сті ви­со­ко­про­фе­сій­них усе­бі­чно роз­ви­не­них мен­то­рів, які пра­цю­ють у близь­кій зв’яз­ці з рин­ком праці й ро­зу­мі­ють, які зна­н­ня та на­ви­чки по­трі­бні пев­но­му фа­хів­це­ві у той чи ін­ший мо­мент ча­су.

Си­сте­ма ви­щої осві­ти в її ни­ні­шньо­му ви­гля­ді близь­ка до сво­єї епо­халь­ної смер­ті. Уні­вер­си­те­ти по­вин­ні ста­ти май­дан­чи­ка­ми для та­ких мо­ду­лів, цен­тра­ми зв’яз­ку між мен­то­ра­ми і сту­ден­та­ми».

КОМЕНТАР ЕКС­ПЕР­ТА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.