«Ді­ло­ві Укра­їн­ські Жін­ки»

Zhinka - - Громадська Ініціатива - На­та­лія Ян­ко­ва

На­та­лія НЕ­ТОВ­КІ­НА, пре­зи­дент і за­снов­ни­ця, ма­ма до­ньок Мар­ті­ни, За­рі­ни, Со­фії.

«Успіх — це мо­жли­вість віль­но творити у рі­зних сфе­рах жи­т­тя з пов­ним ви­ко­ри­ста­н­ням вла­сно­го по­тен­ці­а­лу та з ме­тою ви­со­ко­го слу­жі­н­ня люд­ству че­рез лю­бов».

12 ПО­РАД УСПІ­ШНОЇ ЖІН­КИ:

1. Пам’ятай­те, що ви єди­на і не­по­втор­на на цьо­му сві­ті.

2. Не будь­те ле­да­чою! Але до­зво­ляй­те со­бі і від­по­чи­нок, і за­до­во­ле­н­ня як сти­мул для подаль­шо­го ро­сту.

3. Мрій­те смі­ли­во і гран­діо­зно!

4. Знай­те, що ви донь­ка Бо­га і будь­те пев­ні в Йо­го лю­бо­ві.

5. По­стій­но роз­ви­вай­тесь: що­ден­но чи­тай­те, на­вчай­те­ся, спіл­куй­те­ся з ці­ка­ви­ми лю­дьми.

6. За­ймай­те­ся улю­бле­ною спра­вою.

7. Не че­кай­те на­тхне­н­ня, пра­цюй­те за гра­фі­ком.

8. Ви­зна­чте основ­ні ці­лі на рік кіль­ко­ма фра­за­ми. Спла­нуй­те го­лов­ні по­дії на ко­жен мі­сяць, ти­ждень і на­віть день. Але не за­будь­те за­ли­ши­ти час для се­бе і близь­ких лю­дей.

9. Стеж­те за здо­ров’ям: спорт, ві­та­мі­ни, пра­виль­на їжа, від­пус­тки.

10. Знай­діть вла­сні ме­то­ди ефе­ктив­но­го пе­ре­за­ван­та­же­н­ня.

11. Нав­чі­ться го­во­ри­ти «ні» то­му, що су­пе­ре­чить вну­трі­шнім пе­ре­ко­на­н­ням. 12. Лю­біть і ці­нуй­те се­бе, свій по­тен­ці­ал і ко­жну хви­ли­ну жи­т­тя. І до­зво­ляй­те лю­би­ти се­бе. Бо ви то­го вар­ті!

Те­тя­на КАМІНСЬКА — до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор, ре­ктор Ки­їв­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го ін­сти­ту­ту бі­зне­су і пра­ва, ма­ма до­не­чки Со­фій­ки та си­на Ан­дрія.

«У жит­ті я на­ма­га­юсь, пе­ред­усім, за­ли­ша­ти­ся прав­ди­вою у всіх від­но­ше­н­нях, бо, як ка­жуть, де прав­да — там Бог, а де Бог — там пе­ре­мо­га. Я оби­раю по­зи­цію лю­дя­но­сті і гу­ман­но­сті, пра­гну зав­жди творити до­бро. Ду­же ва­жли­во пам’ята­ти, що за ко­жним рі­ше­н­ням ке­рів­ни­ка сто­ять люд­ські до­лі!»

Ро­за­лія КОБИЛЯНСЬКА — нев­ро­па­то­лог-пра­ктик із 25-рі­чним ста­жем, пре­зи­дент і спів­за­снов­ник Укра­їн­ської ака­де­мії ін­те­гра­тив­ної ме­ди­ци­ни, ма­ма до­ро­слих до­не­чок Оль­ги й Та­ма­ри.

«Бу­ти со­бою, по­стій­но роз­ви­ва­ти­ся, ство­рю­ва­ти цін­но­сті для лю­дей, за­йма­ти­ся тим, що при­но­сить ра­дість, і бу­ти вдя­чною за все».

Лі­лія ОЛІЙНИК — за­снов­ни­ця ла­унж­ка­фе здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня та цен­тру роз­ви­тку і до­зві­л­ля сім’ї I live, ав­тор ста­тей і ме­то­дик з ви­хо­ва­н­ня ді­тей і здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, ма­ма чо­ти­рьох ді­ток: до­не­чки Ксе­нії та си­нів — Оле­ксан­дра, Єв­ге­нія та Ми­хай­ла. «Ко­жна жін­ка мо­же за­йма­ти­ся улю­бле­ною спра­вою, ви­хо­ву­ва­ти ді­тей, роз­ви­ва­ти­ся твор­чо, бу­ти со­ці­аль­но успі­шною, і при цьо­му за­ли­ша­ти­ся лег­кою, стиль­ною, жі­но­чною і ща­сли­вою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.