Сві­че­чка бу­кви «ї»

Zhinka - - Очевидне-неймовірне - Юлія Ше­кет

Су­ча­сна укра­їн­ська мо­ва на­лі­чує близь­ко 256 ти­сяч слів. Хо­ча ця ци­фра є гну­чкою: адже весь час ви­ни­ка­ють но­ві по­ня­т­тя, а ін­ші ста­ють за­ста­рі­ли­ми й пе­ре­ста­ють ужи­ва­ти­ся.

Ко­жна мо­ва за­по­зи­чує з ін­ших — але й са­ма від­дає на­то­мість. Укра­їн­ська, зокре­ма, «по­ді­ли­ла­ся» з ін­ши­ми та­ки­ми сло­ва­ми як «борщ», «ко­зак», «степ» то­що.

Най­біль­ше спіль­них рис укра­їн­ська має з верх­ньо­лу­жи­цькою та бі­ло­ру­ською мо­ва­ми.

Укра­їн­ська осо­бли­во ба­га­та на змен­шу­валь­ні фор­ми, а та­кож на си­но­ні­ми. Так, «го­ри­зонт» має аж 12 близь­ких родичів: обрій, не­бо­звід, не­бо­схил, край­не­бо, кру­го­вид, кру­го­зір, кру­го­гляд, ви­дно­круг, ви­дно­ко­ло, ви­дно­край, не­бо­край, овид.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.