Ку­піть бу­диль­ник

Zhinka - - Побутові Поради - Ган­на Терн

Бі­ля 70% лю­дей сплять, три­ма­ю­чи те­ле­фон під ру­кою. На­у­ков­ці без спо­чин­ку за­сте­рі­га­ють від ні­чно­го пе­ре­гля­ду но­вин і спіл­ку­ва­н­ня з до­по­мо­гою га­дже­тів. Сві­тло вно­чі дає моз­ку ко­ман­ду від­кла­сти сон. То­му лі­ка­рі ра­дять за­кін­чу­ва­ти ро­бо­ту на но­ут­бу­ці, смар­тфо­ні, план­ше­ті мі­ні­мум за 2 го­ди­ни до сну, і за­ря­джа­ти їх по­за сті­на­ми спаль­ні. Якщо ж ви зви­кли з ни­ми про­ки­да­ти­ся, зга­дай­те про зви­чай­ні­сінь­кі бу­диль­ни­ки — во­ни убез­пе­чать вас від пе­ре­гля­ду фо­то­гра­фій в Instagram до дру­гої но­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.