Одра­зу на клум­бу

Zhinka - - Дача -

Кві­тни­ка­рям-по­ча­тків­цям (або ж украй зайня­тим) кра­ще звер­ну­ти свою ува­гу на ті ви­ди одно­лі­тни­ків, по­сів яких про­во­дять без­по­се­ре­дньо у ґрунт. Оби­рай­те се­ред та­ких ро­слин: ге­лі­пте­рум ро­же­вий (акро­клі­нум), на­гід­ки, ко­смея (ко­смос, ме­кси­кан­ська ай­стра), клар­кія, ла­ва­те­ра (ди­ка тро­ян­да), одно­рі­чні ма­ки, ма­ті­о­ла, си­ні во­ло­шки, го­де­ція, ди­мор­фо­те­ка, ешоль­ція, ве­ні­ді­ум, не­ме­зія, ібе­ріс (ібе­рій­ка), ре­зе­да та ін. У на­шій кра­ї­ні одра­зу на клум­бу мо­жна по­сі­я­ти і де­я­кі «роз­са­дні» куль­ту­ри: ка­лі­сте­фус (ай­стра одно­рі­чна), чор­но­брив­ці (осо­бли­во — від­хи­ле­ні), ге­лі­хрі­зум, ци­нії, флокс Друм­мон­да, за­па­шний го­ро­шок і де­я­кі ін­ші ви­ди. Цві­сти­муть во­ни у та­ко­му ра­зі до­сить пі­зно, ли­ше у дру­гій по­ло­ви­ні або й уже на­при­кін­ці лі­та.

СІЯТИ МО­ЖНА Й У ТОРФ’ЯНІ ТАБЛЕТКИ — ПО ОДНІЙ НАСІНИНІ У КО­ЖНУ, І ТО­ДІ СІЯНЦІ НЕ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ПІКІРУВАТИ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.